Skip to main content

Full text of "[Opera :] De bello Catilinario. De bello Jugurtino contra Romanos"

See other formats


sxli; i DK BKM.i* ATIL'.. M 79! 
.)■)(! 
cm 1 7 8 10 11 12 13 14 15 cm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 cm 1 6 

III II 


III 8 9 10 11 12 13 14 15 ' cm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

TTT 6 ft 

III II 

10 11 12 13 14 15 cm 1 

!lll|l!!! 
MM llll 
MM !!!!!!!! 1 III 1 1 1 II llll lllll llll llll 7 8 9 10 11 12 13 14 15 I 


I 
! 


| 
i: CfcHCRISPI Saluftii/be 

bello Gahlinario liber incjpit; 

MNISHOMINfeSqaifcfe 

ftubent preftar e ceteris a Imalibus / lu 
Pmaopenitibecefne vitam uletio tra= 
_ figat / veluti pecora.' quc natura prona 
atq ventri obebietia finxit. S$ noftra omnis vis i 
animo/et corporefita eft. Animi impcrio.' corpos 
ris feruicio magis vtimur.&lterum nobis cu biis,' 
Aiteru cu beJuis comune eft . Quo miclji rectjus 
vibetnr/ ingenii q> vinu opibus gloriam querere, 
etCquonia vitaipfa q fruimur/breuisefO memo= 
ria noftri q> maxle longa efficere. Na biuiciaru /el 
forme gloria fluxa/at? i ragibs eft . vjrtus dara; 
eternac| r;abetur»Sebbiu magnum inter mortales 
certame fuit.' vi ne corporis/an virtute animi/ res 
militaris magis proceberet. Na priufcp icipigs/co 
fulto. 8t vbi confuJuerismature/ factoopus eft, 
Ita vtrug per fe inbigensi alteru alterius auxilio 
eget. Igiturinitio regesCnam iterris nomeiperii 
jb primu fuit)biuerfi/pars igeniu^alii cgrpus ex= 
ercebant. £tiam tu vita l)oinu fine cupibitate age* 
bafur.fua cuicj latis placebat.Poftea vero cj} i 
cyrus/ in grecia lacebemonii et attjemenfes 

a«i. 
vrbes/atqp nationcs fubigm J libibine bominanbi/ 

eaufi belli l?abere*maxima gloria i maximo Ipcrio 

putare Tutn bemu periculo atqjnegotiis copertu 

eltiin bello plurimii igeniu poffe.Qi fi rcgum atqg 

imperatoru animi virtus /in pace ita vt in bello va= 

leret/ equabiiius -atqi coftatius fcfe res fjurrane l)& 

beret. necg aliub alio f errii neqj mutari ac comifceri 

omnia eerneres * Mamimpenumfacile^isartb^ 

rctineturiquibus initio partum eft* Veru vbi pro 

labore befibia/pro cotinetia/ 1 equabilitate Iibibo/ 

at$fuperbiainuafere i fortuna fimul cu moribua 

Imutatunlf a Iperiu feper ab Qptimu quecg/ a mi^ 

nus bono tranffertur Ciue omes arat/nauigat.'ebi 

fjcant,' virtuti omia paret» Seb multi mortales be= 

bitiventri/atc£ fomnoVinbocti/inciiltiqj/ vitarofi- 

cuti pcregrinates trafegcre. Quibus profecto con 

tra natura/corpus voluptati/aima oneri fuit. So- 

ru ego vita /morteqj mxta eftimo.quonia be vtraqs 

liletur* Vemm eniuero is bemu micfy viuere/at^ 

f rui aia vibetur i qui aliquo negotio itetus preda- 

ri facinoris/aut artis bonc/famam querit. Seb in 

magna copia rcrum /aiiub alii natura iter oftenbit. 

Pulc^ru eft benefacere reipublicei etiam benebice 

re fyaub abfurbu eft» Vei pace/ vel bcllo daru fieri 

licet. £t qui f ecerel et qui facta aliorum kripfere^ 


/ . tnulti laubatur 7\t mkty quibe tametfi \jaub quaq 
par gloria fequatur fcriptore/z. auctore reru.'tame 
iprimis arbuu vibetur/res geftas fcribere. priiru 
q> factabictis exequaba fut.bein/quia pleriq? / que 
behcta reprefyeberis^maliuoletia/ et iuibia bicta pu 
tant. Vbi be magna virtute/atq! gloria bonoru me 
mores/que fibi quifq? facilia factu putat .' equo aio 
acc/pit.fupra eaivelutificta/ pro falfisbucit» Seb 
egc abolefcetulus initio(ficuti plericp)a ftubio ab re 
pub.iatusfu.ibig micty multa abuerfa fuere. Na 
pro pubore/pro abftinenfia/ pro virtute,' aubacia/ 
largitio/auaricia/vigeblt.Que tametfi animus a= 
fpernabatur ifoles malaru irtiul tame iter tanta vi 
tia/ibecillaetasambitionecorruptatenebatur . At 
me/cu ab reliquis malis moribus bifletire/nicfyi 3 
ominus fyonoris cupibo.'eabem que ceteros fama/ 
atqf iuibia vexabat.Igitur vbi aimus ex multis mi 
feriis/atqj pericuiis requieuit/ et midji rehqua eta 
te a re p ,procul fyabeba becreui ( no f uit couliu ie- 
corbia/atg befibia/bonu otiu cSterere.neq; agru co 
lebo/aut venaboCferuihbus officiis itetu) etate age 
re.S? a quo icepto ftubio/abitio mala bctinuerat^ 
eobe regref friftatui res geftas popuh romai carpti 
(vt queqj memoria bigna vibebantur) perlcribere. 
eo magis i g> xnicty ab fpe metu /partibj reip 

l!li|llllj!!!l llll 
llll llll 

cm : y 10 11 12 : 3 14 15 

<'ber erat.Igifur be Catilim coiuraroe 3ucrflT,me 

potcro/paucs abfolui. Ni ,b facmus ,> Im ,s m"' 

™rablc ex.ttimo < fcclcris atg, c*r,cul, nou / a . 
Dccu, aa ^ ^ , paat 

fat.'<cpinitiu narribi faciii 

ul C , /US C f- ,na noM, 3««-«™«u S /fu,'f n,, 

Jgnj yi/etaim,/etcoporis <feb icrenio main 

P«uo 9 > Huic ab abolcfcetia bclla itcf.fna «bcs/ 
£pme,b,fcorb,a ciuil.s/grata fucrc . ,bicf fauitu, 

eman,.?- r brffc t ,f ' mu,ato '-'"«mulator.aI, 
cm appefes.fu, profufus.i cupib,taf,bufarbe B 9» 

tcr fe mala lu xu ri a /JL I ■ pdiia /ac 5luer[3 • 

t_ maioru bomi/milirieqi/quo moho re p.I?abuerit/ 
quitacg reliquerit. vt paulati imutata-/ex pulcfyer-- 
nroa peffima / ac f lagicicliflia facta fit - 1 ifferere; 
i \ ^ * romc;(licuti ego accepOcobibere atcj l;a 
\^ J^^bucre iitio troianiJqui £nea bucc profugi/fe 
bibi> icertis vagabatur.Gucj fys aborigenes igen» 
fyominu agiefte fine legibj/fine iperio liberuiatcg 
abfolutu . Hi poftqj) i vnamenia coucnerc4bifpari 
genere/bilfililiaua/aliusalio moreviuetes /icrc 
bibile memorato e.'cp facile coafuerit.ita breui mf 
titubo biuerfa/at? vaga / cocorbia ciuitasfacta erat 
Seb poftqua res eoru ciuibo/mcrib J/agris aucta/ 
fatis profpera fatifcj polles vibebatur(ficufi pleracj 
mortaliu fyabetuOiuibia ex opuletia orta e.lgitur 
reges popuiiq fimtimi/ tello teptare.pauci ex ami 
cis auxilio ee. Hl ceteri metu perculfi/ a pcnculis 
aberat.at romani bomi miliciecj} iteti/feftinare/pa 
rare.alius ahu fyortari.t/oftib? cbuia ire. hbertate 
patria/paretefq? armis tegcre . polt ubi perida vir 
tutepropulerat.'fociisat$ amicis auxilia portabat 
Magifcj babis/q' accipiebis beneficiis amicicias pa 
rabat.Imperiu legitimu/nome iperii regiu l?abe= 
bat.beleeti quib^ corpus anis ifirmu/igeniu fapie 

tia valibu erat rei p.cofultabat.bi vel etate/vel cu= 
refilitubie patresappellabatur Poft ybi regiu ipe 
* riu^q) initio coferuabe libertatis .' atg; agebe rcipub 

a.iii 


.*- — r 
• 


ea::fa ?u2i j at)i faperbiS bominaconeq^ fe couertit/i 
nmtatomore/ aauaiperia/ binofqjiperatores fibi 
fecereȣo mo mime poffe putabat/per licecia ifole 
fcere aimu bumanu,8eb eatempeftate/ cepcrdtfe 
qfq; ma^is extollere«magifq? igeniu i proptu l?re 
Wa regitP boni g> ma!i fufpectorcs fut.fepei cg Ijis 
aliena virtus formibolofa e . Seb ciuitas Icrebibile 
memoratu e/Cabepta libertate)quatu breui creue- 
rit. ^atacupiboglorieicefferat.Iaprin.u muetus 
furul ac belli paties eratin caftris per laboris viu 
militia bifcebat * macyifq? i becoris armis /et milita 
rib^ equis/q> ifcortis/atqj couiuiis Iibibice fyebat 
laitur talibo viris no labor ifolito/no locus vllus 
afper iaut atbuus erat«no armat^ fyoftis formiboio 
fus*virtus bomuerat oia* Seb glorie maximu itcr 
eos certame f uit «Sic quifqs bofte ferire t muru afce 
berocofpici bu tale facin^ faceret/properabat«Sas 
biuicias/ea bona fama; rnagnaq* nobihtate puta^ 
bat .laubisauibi/pecunieliberales cratglor/aige 
te;biuitiafq?l?onc!tas volebat Memorartpoffeml 
quibo i locis maximas Ijoftiu copias populo roma 
nu3 parua manu fubent/quas vrbes natura muni 
tas pugnabo ccperitini ea res lojji^ nos ab incepto 
tral?eret S$ profecto forfuna i oi re bnatur.ea res 
cuctas ex iibibine magis q> ex vero celebrat.obfcu* 
ratg. 7*tl)enienfiu rcs gefteC ficut ego eftirao)fatifif 


.. •...*, > 


jjple/magnif ice<$ fuere, veru aliquato minores U 
me q> fama ferihur Jebqzprouenereibifcriptoru 
magna igenia i per terraru orbe atfyemefiu facta/ 
pro maximis celebratur«Itacj$ eoru/qui ca fecerei 
virto thta ijabetur *§tu ea verbis potuere extollere 
preclara igeia.T^stqj romano pplo nuqj ea copia fu 
it.ibeo/qz. prubetiffimus quifcg maxie negotiofa e 
rat.igeiu neino fie corpore exercebat OptinP qfqj 
facere; q> bicere / fua ab aliis benefacta laubanVq ip 
fe alioru narrare malebat ♦ Igitur bomi/ milicieqt 
boni mores colebatur.Cocorbia maxla/mima ai a 

ricia eraulus bonuqj apub eos nolegib^ magis^q» 
natura valebat/iurgia/bifcorbias/fimftatesKu \)0 

ftib$ exercebatCiues cu ciuibj be virtute certabat 

In fuppliciis beoru magifici.borni parci.i aiccs fi 

fceies erat*Duabus fyis artibuf/aubacia I bello/ vbi 

pax euenerat^equitatefecgreq^ pub.curabatQua 

ru reru ego maxia bocumeta ljcc \fiol q> bello fepi 

us vlbicatii e i eof q otra iperm i ^ofte pugnauerat 

quiq^ tarbius reuocati bello excefferat.'cj qui figna 

reliqucre/aut puifi a loco cebere aufi erat* In pacc 

vero beneficns magisfqi metu agitabat fperiut-z ac 

ceptaiiuriaiignofcerey^ perfequi malebat/ 

<^~ fcb vbi labore/atjiufticia ref p.creuit/ reges 

%0^_J magni bcllo bomiti/nacoef fere z ppliigete 

-^ vi fubactiicart^ago emula iperii romani/ab itirpe m 
/ 


iteriit.vbicuctimaria/ terrcqf patebat.feuire for^ 
tunaac mifcere oia cepit, quiiabores/pericula/bu 
bias /at> afperas res facile tolerauerat.fyis otiu bi 
uitieqj optabe aliia oneri / miferieq; i uere • Xgitur 
primo pecuie beibe iperii cupibo creuit.ea q fi ma« 
tcr;ea oiu maloru raere* Naeg auaricia/fibe' prc bi 
tate/ceterafcj artes bonaa fubuertit Pro ^is fcper 
bia/crubelitate/beos negligere/oi?. venaha fjere e= 
bocuit.8t abitio multos mortales falfos fieri fube 
git.aliub daufu I pectore/aliub i ligua proptu ba 
bere.amicicias iimiciciaftj no ex re /fz ex como efti 
mare.magifc| vultu § Ljcniu bouii bere.fjec paufa 
ticrefcere.iterbu vibican.poftubicotagioqfi pefti 
Jetia iuafit.ciuitas e imutata .iperiu exiuftiffio atcg 
optio/crubele itolerabucp e factu.feb primo macjis 
abito cj auaricia/aiof boinu exercebat Qucb tame 
vitiu virtuti propius erat.Nagloriavljore/iperiu 
bonO z ignauo eque fibi exoptat. li ille vera via ni 
titur.fyuic (qt bone artes befut) bolis atq; falladis 
cotecit.T^vuaricia pecuie ftubm rjabet.'c$ nemo fapi 
es cocupiuit» 8a quafi venenis malis ibuta corpus 
aimug vinle effeinat.Seper ifita / ifatiabilis e.Ne 
cpcopia/necj iopia minuitur. S$ poftq» lucius fylla 
(armis recepta rc . p)bcnis iniiiiB maios euetus Ija 
buit.'rapcre oestrafyerebomu.alius agros cupere 
mq mobu/nec| mobeftia / virtores fjere.Feba/ cru 


1 < beliacj/i ciues faciora f acere, fr;uc acccbebaf q> Luci 
us fylla exercitu que i afia buctauerat l quo fibi f lbu 
feceratkotramoiemaioruluxuriofc/nifqgliberali: 
ter fyabuerat.loca afie amea/voluptuaria facile i otio 
f eroccs militu aimos molliuerat • Ibi pnmu ifueuit 
exercitus ppli ro. amare/portare/fjgna/tabulas pic 
tas/vafa cefata mirari.ea priuati/ ct publice rapere. 
belubra fpoliare.facra/propfyanacp oia polluere.Igi 
tur \)i milites/poftcp victoria abepti fut/nicfyil reliq 
vjctis fecere. Quippe fecu&e res fdpietu aimos f ati- 1 «t-*^ 
gat. ne illi corruptis moribus obteperaret victoric . 
Poftcp biuifie fjori cecepereiet eas gloria/iperiu/et * 
pofetia fequebdtuWebefcere virtus cepit. Paupertas 
probro fyeri.inocetia pro malmoletia buci cepit.Igi . 
tur ex biuitiis /iuuetute luxuria / atj auaricia cu fu - 
perbia iuaferc.rapere.cofumere.fua peruipebere.ali 
ena cupere.pubore/pubicicia biuia / at^ Ijuana ptc- 
mifcua,nir;il pefi/ncc|moberatir;ere. Operepreciii 
eicu bomos atqj vilias cognoueris i vrbiu mobu exe 
bificatis .' vifere tepla beoru/ que noftri maiores viri 
religioijffimi mortaleffeccre.veru illibelubra beoru 
pietate / bomos fuas gla becorabaf . netj victisqaicq» 
prefer iiurie licecia eripiebat.af f)i eStra ignauiffi f;oi 
nes/per fumu fceluf oia ea fotiis abimere que fortilli 
viri victores reliqueruf .proibe quafi iiuna facereiib 
bemu eet iperio vti.fcla quib ea meoreVque nifi fys / 

a.v > > 


qai vibtvt aerni ereoibiiia fut/$ priuatis apluribus 
fubuerfos motes/maria oftructa ee/quib^.mifr vibe 
tur lubibriof uiffz.bicie quippc quas fyonefte fyre lice 
batiabuti per tur pitubine properabat.Seb libibo ftu 
pri /ganee/cetericp culP no minor icelferat.virof n u 
iiebria pati.mulieref pubicicia i propatulc l;ere.vt f e 
bi caaia/terra/maricpoia exquirere. bormire priuic/ 
cupibo foni eet.No fame/no fiti neq? fng^neq? lafii 
tubme opeririifj oia luxu atecapere.ljec iuuetute vbi 
failiares opes b f ecerat ;ab faciora kebebat . ?Aimus i 
but? maiis artib* l;aub facile libibib? carebat.eo pro 
^f ufius/oib^ mobis queftui /atqj fuptui bebztua eratf 
N tata /tacj corrupta citate /catilia(ib quob fae 
1 tu facillim erat)oi? flagitofiffioru circu fe/taq» 
f ftipatoru cateruas fyebat.na quicucj ipubic^/abuher 
ganeo/alea/manu/ vetre/pene boa patria lacerauerat 
q' j alienu es grabe oflauerafiquo flagitiu aut facmuf 
rebimeret.preterea oef ubiq? parricibe/facrilegi/coui 
tti iubiciis/aut profactis mbicium timentes. Abf;oc 
quoe man^/atj ligua penuno /aut faguie riuiliale^ 
bat/poftremo oes quof f lagitiu egeftas cofcius aimus 
exagitabat^i catilie proximi faiharefc| erat.qx fi qe 
etia a cuipa vacuus i amicicia eio iciberat.'quotibiano 
vfu atcj lllecebris facile par fiJifqp ceteris eff iciebatur 
8; mixie abolefcetiil failiiritatcs appetebat. eoru ai 
molles et eUte fragihs /et fluxi/bolis J?aub difficul 
• <■ ter capieba* Na vt cuio$ ftubiu ex etate fiagrabat 
aliis fcorta prebcre.aliia canes at? equc* mercari. 
pottremo neqj fuptui neq$ mobeftie fue parcere, ; bu 
lllos obnoxioa / hbofqi fibi faceret. fcio f uilte nonul 
losJq itaexiftiareUiuuetutem qucbomu catilie fre 
quetabaUparu fyonefte pubicicia babuiffe.f? ex alitf 
teb$ magis qua cuiq> ib copertu foret ifyec fama vo 
kbat.la pnbe aboklces catiiia rr.Tta cef aba ftupra 
fecerat cu virgie ncbili/cu facerbote vefte.alia \p- 
fceoi otra ius fafqj poftreo capfc^ aore aurelie orcftii 
ic/cui?(p"tcr forma)niI?ii uq> bon^ laubauit/cpca 
nubere ilii bubitabat times priuignu abultu etate 
f> certo crebi* / necato filio vacua bomu/fccleftis nu 
ptiis feciCc.que quibe rcs iprimis mifyi vibe 1 ca fu 
ifie faciorif maturabi.Nacg aimus ipur^ bis/boibo 
9 ifcftu9*ne? vigiluf/ne£ eqtib^ febari poterat.ita 
ofcietia mcte excita vaftabat lgit* cofor ei exaguif 

iebi ocii cito moimd taifr> iceifr.prorb i facie vui 
tuqj vecorbia ierat.feb muetute q> (vt fupra binjO 
illexeratimultis mobis mala faciora ebocebat.ex ll 
lis teftes/fignatorcfcj falfos comobare.fibe/fortu- 
nas/pericula vilia i?re«rP vbi eoru fama/atq* pu= 
bore actriucratimaiora alia TperabatSi ca peccabi 
prefef miufl fuppetebaUmcfyiioio ifotcs ficutHotee 
circuueire.iuguiare fcj ne per otiu manuf i aniut 
tcrpefccret rratuito f otius malo at; crfabelis erat 

Hisaic»/focu{cj cdf ifus cauiia/(uu»l qj cs alienn nZzr 

per oes terras iges erat.' ct q> plerfgi militcs fyllani 
largius fuo vlii rapiaru z victorie veteris meores 
eiuile bellu cxoptabaf .opprimebe rei p. cofiliu ce= 
pit , iitalia nulius exercitus erat.qz gueius pope= 
ius i extremis ferris pellu gerebat.ipi cofulatu pe 
tebi magna fpes erat . fenatus niyil fane itetus«tute 
trafqilecj res oes erat.f* ea prorfus oportua catiiie 
erat.Igi* circiter calebas iunias lucio cefare /et ga 
io f igulo cofulib^ /prio figlos appellare.alios fyor 
tari.aliof teptare.opes fuas iparati rep.magna pre 
nua coiuracois boccre. vbi fatis explorata lutl que 
voluit i vnu oes couocat/quibus maxima necefQtu 
bo/et plurimu aubacie lerat.So couenere fenatorii 
orbis publius letulus fura/publius auftronius / lu 
cius caflius/iogius/Gaius cetfyeguf/publiusferui 
us fyile feruii tiliuaL» nargutcnus / quitus anius 
marcus porcius lccca/luciusbeftia/quitus curius 
Pret^rea exequeftri orbine/Mar. fuluius nobili- 
or/iuciuB fcatilius/pubiius gabinius capito/gaius 
cornelius.Ab l-oc/mffi ex coloniis 'l muicipiis bo 
mi nobiles. £rat preterea coplures paulo occulti- 
us/colilii ijuiufcemoi participes nobiies.' quos ma 
gis bnacoi9 fpes ijortaba z .'q> iopia aut alia ncitubo 
Ccteru iuuetus pkraqj/fj maxime nobiliu/ catilie 
iceptis fauebat.qb^ i otio vel magifice / vel molli 
t.r viuere ropia erat.kcrta prccertis' bellu cf pace »' * 

*•) inalebat.f uere ite ea tepeltatei q creberet marcu Iu= 
cinu craffuino ignaru eicS oWii fuifle.qz (3. po^ 
peP .iuifr ipi magnu exercitu buctabat . cuiuFuis 
opcs voluilfe otra llli^ potetia crefcere . fil 1 corilu fi 
coiuratio valmlfetifacile apub illos pricipe fe fcre* 
f$ atea ite coiurauere pauci cotra re p.I quib^ Gati- 
linafuit.be qua(qpueriffime potero)bicam? 

Vcio tuiioVet marco lepibo cofulibus /P 
auftronius/et P fylla/befignati cofulef; le 
gib^ abita Iterrogati/penas beberat.pcft pauloyca^ 
tilia pccuiaru repetubaru reufprofyibiP erat cfula 
tu petere.q* Jtra legitlos bies profiterinequiucnt. 
£rat eobe tpe gneis pifo abolefces nobilis /fume au 
t)acieyegeI/faccicft£yqueabperturtabarep.iopia 
at$ mah mores ftimulabat.Cu fyoccatilia z auftro 
ni^ circiter nonaf becebris(cofilio coicato)parabati 
capitoIioWaf ianuarii luciu cocta/zluciu torqtum 
ofulef iterf icere.ipi fafcib; correptis pifone cu exer 
citu ab obtinebas buas fyifpanias mittere* Ga rc co= 
gnita/rurfr i nonaffebruarii ofilifi ccbif fraftulerat 
la tu no ofuIib$ rno/f; plerifq^ fenatorib^ pernicie 
macbiabatur.q> catilia ni maf uraff? pro curia iio nu 
fotiif bare^eo bk poft cobita vrbe rcma pcffim faci 
n^ patratu foret.Q.znobu frequetes armati ouene 
raf ea ref ofiliu biremit. poftea pifo i citeriore l?yfpa 
nia queftor pro pretore miffuf e*anuete craffo cp cu 


* 
/< ifcftfi iimcu ©neio popeio cognoucrat. Kccj tame" 
ftitus prouicia iuiP beberat«&uippe f cbu l;oi^ a 
romanopplo prccul eevolebat.fimulqjbonico^ 
plures prefibri i eo putabat.Stia tu potetia pope ii 
formibolofa erat.feb is pifoi prouiciaab cqmubus 
fyyfpauifCquof i exercitu buctabat)iter facies occifr 
e.Sut q lta oicut.'iperia ei^ iiufta/fuperba / crube 
lia/barbaros nequiuiffe pati.7>vlii auf equites illos 
cmeii popeii; veteres/fibofqs cJieteaivolutate ei? pi 
fone aggreffos.NucJ Jtjifpanos preterpa tale faciui 

feciffe .' f$ iperia feua mf ta atea perpeffos.nos ea re 
i mebio relique^.be fuperiori coiuracoe fatis bictu 

Qfttilia vbi eos/quos paulo ate meora= (eft; 
ui.'aueiffe vibet.taetfi cu figulis multa fepe e 
3 v*«i, tame i re forecrebes.' vniuerfos appellarei 
atg cofyortari/i abbita parte ebiu fcceffit.atcj ibi oi 
b, arbitrif proral amotis/oro^ fyuPcemobi fabuit 
^n\ I virtuf/fibcfc| veftra fpeciata mifyi foret/ 
nc quicq» oportua res ceeibilfet.fpes magna 
bnTtoisYmaibus i ruftra fuiffet.neqs cgo per igna 
uia/at vana igenia/ icerta pro certia cap tare . Seb 
qz multi3 / et magnis tepcltatib? vos cognoui for 
tes/ fibof^ mifyiico animus aufus eft.'maxim/ atc| 
pulcljemmu facinus incipere . Simul quia vobis 
eaoem que micr;i bona malacg cffe intellexi . Nam 
lbcm vdk/atq; ibe nollc/ea bcmu firma amicicia 


e.Seb tgo que mete acjitaui/ces ia" afea biuerfiaubl 

ItisXetcru mkfy ibies magis/ magifq; ainP acce 

bituri cu cofoeio que cobco vite futuva fit/flifi ncr 

tnctip fos veoicemo i hberute. Na poftg) ref p . in 

r aucoru potetiu ius /atq; bicone cocelfit i feper iihs 

reges tetrarcbe . vcctigales ee/ppli /nacoes/ftipen 

bia pedere.Ceteri oes / ftrenui/boni/nobiles/atcpi 

gnobilcg/ vulgus lumus/fie gra fie auctoritate.l?if 

obnoxii /quib^ fi ref p.valerctiformibiat effemus. 

Itaq^ ois gratia potetia/bonos/biuitie/ apub lllos 

lutiaut vbiilli volut.nobis reliquere pericula/re^ 

p ilfas/iubicii/egeftate.QLue quoufcf tabe patieroi 

o rortilfimi viri.^none emori per virfuti preftat/cj 

vitamifcra/atquboneftaCvbi alienefuperbie lubi- 

brio fuentif)per bebeco amittere.^verueluero prcl? 

beu atq; Ijoim f ibe/ victoria i manu vobif e . viget e 

tas.aimufl valet corraiiilis anis/afcj biciis oia cofe 

nuerut. tanf umobo incepto opus e.cetera / res lp 

fa expebiet.&eni quis mortaliu cui viiile Igeniu e 

tolerare poteft : illis biuitias fuperare / quas profu 

but in extruenbo mari / et monhbus coequanbis,' 

nobis re familiare etia ab necelfana beeffe.^ illas bi 

nas/autaplius bomos co»inuare. y nobis lare fami-' 

liare nufcj» vllu efte.^Cum tabulas/figna / tl)oreu= 

mata/emut/ nouabirimut. alia ebificat.poftremo 

oUP roobis pccunia trafyuf . vexat.tacne fuma libi 

bine biuitias fuas vicere nequeut.&t nobis e bomi 
iopia ♦foriscsalieniumalares.fpes multoafpen= 
or*Deibe quib reliqui l?emus preter mifeva aiami 
Clui igitur expergifcimi^En illa(q» fepe optaftis) 
libertas-preterea biuitic/becus/giia/ in oculis fita 
fut.Fortuna oia ea/victoribus premia poffit«Res/ 
tepus/pericla/egeftas/belli fpoha magmfica/ma= 
gifcjoromea vosl?ortetur»Veliperatore /velmi 
iite me vtimi . Nc^ aimu9 /nej corp^ vo|)is aberit 
Hec ipfa(vt fpero)vobifcu vna coful aga. y mfi forte 
me animus faJlit ♦ b't vos feruire magis /9 ipcrare 
parati eftis; 

|Oftg> accepere ea fyoies/ quibus mala abube 
^/oia erat*feb neqi res/neqjfpes fcona vllai ta- 
ctu illis quietarepu.mouere/ magna merces vibe 
batuWtamen poftulaucre plerifqfi vt proponcret/ 
quc co^itio beih foret.que premia armis petercnt* 
quib vbiqi opis /aut fpei fyaberet Tu catilina nouas 
tabulas polliceri/profcriptoe^ locupletu/magiftra 
tus/laceibotia/rapinas/alia oia/que beJIu at^Jiti 
bo viclonbus fert Preterea ee i Ijyfpania citeriore 
pifone* In mauritania cu excrcitu p« ficiu miceri- 
nu coiiln fui participes.T^b l}oc petere confulatum 
©aiu antcniu i quem fibi collegam fore fperaref * 
^015 l familiarc/et omibus neceffiti,binibus circfi 
uemicu eo cofule/fe initiu belli agebi faetu* u.7% 

fcoc/malebictis ocs bonos icrepabit fuorti vnqque 
9 Domina37laubarc.abmoncbat aliu egeftatis.aliu 
cupibitatid rue.cSplures pericuiis/aut ignominie, 
multos victorie fylianei quibus ea prebe f uerat. ? 
Poftg» oim aimos alacres vibet.'col?ortatus vt pefi 
tione fuacure ^aberet/couetu bimifit.Fuere *a te- 
peftate qui catilina or5ne j^abita biceret l cu ab iuf- 
mrabum populares c5fcios fceleris Tui abiceretilju 
mani corporis faguine vino permixtu i paferis cir 
cutulifle» Inbc cu poft execracone/ones beguftauzf 
fet (ficuti i folenibus facrifl fieri cofueuiOaperuiffe 
cofiliu fuu /at; eo bicti re feciflelquo ite/ fe magis 
fibi foretaliuflalii^tati facinorif cofeii.NonuIIi fcc 
U et l;ec/ etmulta preterea exiftimabat ab IjisJqui 
ciceronis iuibiaCque poftea orta e) leniri poffe cre= 
bebat/atrodtate fcderia eoruiqui penas beberant, 
nobis ea res pro magnitubine/ perparu coperta e. 
f; i ea c5iurac5e quitus curius fuit/natus fyaub ob 
fcuro loco .f lagitiis atj facioribj coopertus.que ce 
fores fenatu/probri gratiaamouerat.l^uic Ijomini 
no minor vanitas ierat,'g> aubacia ♦ Neij reticere / 
que aubierat.necj fua ipfe fcelera occrtare/prorfus 
nej bicere ne^ facere quiccy pefi ^ebat . drat ei cum 
f uluia muliere nobili /ftupri vetus cofuetubo. cui 
cuminusgratuseffet/qziopiaminus largin po 


terat/repete glorias maria/motef^ polliceri cepif ♦ 
et minari mterbu ferro.1 nifi fibi obncxia forct.po= 
ftremo ferociust agitare/cj folitus erat.ffit fuluia ie 
foletie viri caufa cognita 1 tafe periculu reip . r;aub 
occultu fyabuit/f? fublato auctore oe coiuracioe Ca 
tiline que et quomo aubierat coplunbus narrauit. 
c3a rcs iprimis ftuoia l;oinu icefcit.'ab cofuiatu rna- . 
babii marco tullio ciceroni. Naqf 5tea pleracp nobi 
litas iuibia eftuabat. et quafi poliui cofulatu crebes 
bat .'fi eu(q>uis egregi^omo nouus aoepto foref 
Sj vbi penculu abuenit/iuibia/.af? fuperbia poft 
f uere . Igitur comiciis I;abitis / cofules bedaratur 
MTuIlms 7. (3 Antoniua Quob factu primo po 
pulares coiuracois cofcios cocuflerat.neqi tame Ga 
tihnefuror minuebatur.febibies pluraagitare. ar 
ma per italia locis oportunis parare. pecunia/ fua 
autamicoru fibe fupta/mutua/ fefulas ab mauliu 
queba portare q poftea priceps fuif belli f aciunbu 
Ea tempeftate plurimos cuiufqi generis fyoines a s 
(ciuiffe libi bicitur«mulieres ecia aliquct / que pri 
mo Igetes fupP/ftupro corporis tolerauerat* poft 
vbi etas tatumo queftui / neg luxurie mobu fece= 
rat/es alienu gfabe coflauerant/per eas fe Catilina 
crebebat polfe feruitia vrbanafollicitare i vrbem is 
cebere/viros earu/vel fibi abiugcre/vel iterficere 


V Seb infyiis fcmpronia erat/que multa fepe vi- 
i rilif aubacie facinora comiferauijec genere/atcf for 
ma/ preterea viroatqjliberisfatis fortunata fuit. 
litteris grecis/atcj latims bocta«pfallere/ etfaltare 
Velegantius/cj necefic eft profae i fcicbat multa alia/ 
que loftrumeta luxurie iut* Seb ei cariora femper 
omnia/q> fcecus at$ pubicicia f uere*pecunie a fame 
minus parceret^aub facile bifcerneres.libibine fic 
accenfa/ vt fepius peteret viros/ cjp peteretur* Seb 
ea fcpe antel?ac/ fibe probiberat. crcbitu abiuraue= 
rat*cebi9 confcia fucrat Juxuna / atcp iopia preceps 
abierat* verum Igeniu eiua i?aub abfurbu fuit poffe 
verfus faccre.iocu mouere.fermone vti/ vel mobe 
fto/vel molli/velprocaci / prorfus multe facetie/ 
multufqj lepos imraU His rebus comparatis Cati 
lina nic^ilominus i proximu anu coiuUtu petebat 
fperas(fi bcfignatus forct)facile fe ex voiutate T^vn 
tonio vfuru* Neg iterea quieP erat»feb oibus mo 
bi9 ifibias parabat Ciceroni. necg illi tame ab caue- 
bu bolus/aut aftutie beeranUNacp a pricipio c5fu- 
latus fuiV multa poliice&o/ per fuluia eff ecerat/ vt 
G* Curius (bc quo paulo ate comedrauL cofilia ca 
tilie fibi proberet. Ab l?oc coilega fuu atoniuy pacti 
one prouicie propulcrat/nc cotra rep*biffetiret. cir 
cu fc prefibia amicor u atg clietu / occuite fjabebat/ i 

►ftqua 6ies comitioru venit lx Catiline neqj 

petitiones/nec$inubie(quasc6fuhbus fece= 

rat)proIpere ceffere^bellu facere coftituit.et extres 
ma omia experiri. quonia que occulte te ptaucratl 
afpera>febaqj euenerant.Igitur CJaium mauliu fe 
fulas / atj in eam partem etrurie ieptimu quebam 
camerte/in agru picenu (3aiu iuliu in apulia mifit 
Prcterea aliu alio' quem vbicj oportunufibi fore 
crebebat.Interea rome mulfa fimul moliti.cofuli 
infibias tcnbert.parare incenbia. oportuna loca ar 
matis f;ominibus obfibere. ipfe cu telo effe* Item 
alios iubere/fcortari/vti feper itenti/ paratiqj effet 
bjes/noctefqj vigilare/ feftinare/ neq» laborefati-- 
gari» Poftremo vbi multa agitanti nifyil procebit»' 
rurfus in tempefta nocte coiurationis pricipes c6= 
uocat per marcu porciu lecca. Ibiq» multa be igna 
uia eoru queftus , bocet fe maulium mifif fe ab eam 
multitucine/qua capieba ab arma parauerat Item 
alios inaha loca oportuna.qui iniliu belli faceret, 
feqj ab exercitu proficilci cupere/fi prius Cicerone 
opprcffiffet. Eum fuis cofiliis raultu officere. Igi 
tur perterntis /at£ bubitatibus ceterif ©aius corne 
lius/eques romanus/opera fua pollicitusiet cu eo 
Lucius varguteus fenator coftituereiea nocte pau 
lo pofti cu armatis t?oJbus(ficuti falutatu)introire 


^ -f 


**l. «- .> 


a& Cicerone.ac be improuifo bomai fuc Iparafu co 
fobere/Curius vbi Itellexitcjtum periculu cofuli i 
penbebati propereperfuluiaciceronibolu quipa 
rabatur enutiat, Ita illi ianua profyibitiitantu faci 
nus fruftra fufceperant.Interea mauhus letruri?, 
plebe follicitare egeftate/fimul ac bolore iiurie/no 
uaru reru cupiba.' q> fylle bominatione agros/bo- 
nacj ola amifcrat ♦ Preterea latrones cuiufq genet 
ns quoru i ea regionc magna copia crat/nonulios 
ex fyllanis coJonis / quibu s f i bibo / atq Juxuria ex ™ 
magnis rapinis nicfjiJ religui fecerat . £a cu Cice= *" '' 
roni nuciarcntur/ancipiti maJo permotus i q> nc? 
^ «rfaf ab ifibiis/priuato cofilio Iogius tucri poferat 
*■ *'«*neg excrcitus maulii q>tus/aut quo coJilio foretfa \ 

tis compertu fyabebat/ reab fenatu rcfcrt .' ia antea v. ^ ^ 

rumoribusvulgiexagitata.ltacjquobpleru^in f*»» /; 
atroci negotio fieri Iolet;featus becreuiUvt baret o *" wS 

peracdfules/neqbrefp.betrimeti capcret.Gapos 
teftas per fenatu morc rcmano/mgratui maxima 
permittitur exercitu parare.bellu cjerere.coercere 
oibus mobis fccios/at$ ciues.comi/nulitieq; Ipe= 
riu/ at£ lubiciu futnu fyabcre. ftliter fine iuffu po 
puii/nulli carum reru cofuli ius eft, Poft paucos 
bies Lucius feruius fenator/i fenatu Iifteras reei^ 
tauit quas I efulis oblatas hbi bicebat. i qbus fcrips 


t %%y 

& 
«~ - 


* « *V*. fum crat /gaium mauliu arma cepiffc/cum magna 
jvi Ititubine/ antebiemfextucalenbarunouebniu 
limalOb quob in tali re folet)alii porteta/alij pro* 
b\ 31* /alii conuentus fieri nutiabat/arma parari ca 
pue*atcg in apulia fcruilc bellu moueri. Xaitur fe= 
1 atusbecreto/quitus marciusrex/fefulas/quitus 
mctcllus crcticus I apulia circuq; ea Ioca / miliifut 
Na vtricp imperatores ab vrbem crat impcbiti i ne 
tnupljaret/calunia paucoru quibs omniaboneiti/ 
atj ifyonefta vebere niof eft.Seb prctore3 Quuus 
popeius rufus capua / quitus metclfr ccler I agru 
picenum.^ifcj permiffum eklvti pro tcmporc atj 
pei iculo exeratu eompirarent.7\bljoc. v fi quis in- 
bicaffet bc coiuracione/que ccntra re p. facta erat»' 
premia becreuere.pnmu feruo libertatcy et fcxters 
titfcentum .libcvo impunitate cius rei/et fextertio. 
ru ter bucenta milia.Xtemg becreuerei vti glabiasl 
tone familie capua / et cetera municipia biltribue 
retur-pro cuiufcg opib^/rome per totam vrbcm vi* 
etilie haberentur*bifqi minores maratus prcefient 
ULuib^ rebus pcrmcta citutas l atg lmmutata vr- 
bis facies crat ♦ Sx fumma letitia/ atqj iafciuia que 
biuturna quies peperat repete omis triftitia moa^ 
fit * f eftinare . trepibare . necj ioco ; neq$ Ijoini cuiqi / 
fatis crebere.necg bcllum gcrerdncqj pacefyaberet 
•/; ^X+O v» -. *» fuo quifcj? mctu pcriculii metiri ♦ TKmjoc mulieres N< 

quib^ rei p.ma^nitubine/ bcili timor IfoIitusJLcci : j *W **/* 
ferat af fiictare lefe.manus fupplices ab celu tibere. \? ~* * '** ° * 

miferenparuosliberos.rogitareomlapauere.fu "^7 w ' 
jerbia atq* belitiis omiffis fibi patncqj bif fibere; 
r * *T Catiline crubelis animus eabem illa mo 
^u ebautamctfi prefibia parabanturet ipfe le 
/gcplantia itei rogatus erat ab lucio paulo. pcftre= 
1 mobiffimulanbicauray autfuiexpurganbi / ficutiti* 
iurgio lacelfitus £oret.'i fenatu venit* Tum Mar= 
cus tullius coful/ fiue prefentia eius timens / fiue 
irac5motus.'oracioneluculetam l?afcuit/a(q; vtile ^-«"^N y 
rei p.quampofteafcnptamcbibif # fc5ebvbiilIeaf=: i% tfr* 
febit CafilinaCvt erat paratus ab biffimulaba omia) 
betniffo vultu/voce fupplici / poftulare a patribus 
cepit/ ne quib be fe temere creberet. £a familia or^ 
tum/ita ie ab abolefcetia vitam inftituiffe*'vt omnia 
bona in fpe I?aberet.nc eftimarent fibi patricib \)o~ 
mini. cuius ipfius/atq? maioru plurima beneficia) 
iplebem rcmana effetiperbita rcpublica opus effc^ 
cumeam feruarct Marcus tulius inquilinus ciuis - i* ^Kc ~. 
vrbis rome» 7*bl?oc malebicta alia cu abberet; Itre?- 
pereomnes* fyoftem/ atqf parriei&a vocare . Tum 
illc f unbunbusiquoniaquifccm circuuetus(inquit) 
abinimicispreceps agor* incenbiu meu ruina ve= ' 
c-o if ra reftringa. Deinbe fe,ex curia bomu proripuit. 

ibi multa fecu voliiens V q> ncqj in&bie cofuh procc 

bebat.' etab Icebio itelhgebat vrbe munita vigiliis 

optimu factu crebes exeratuaugere.ac priuf§ ie= 

giones fcriberetur. y multa atecapere que belio vlui 

fore/it. Nocte intempeftay cu paucis m mauliana 

caftra profectus eft.Seb cetljego atqj lentulo/ cetc 

r jLrifc|(quoru cognouerat prompta aubacia) mabat.' 

'^yt quibus rebus poffet.' opcs facticms confirmet* 

^infibias confuli maturenf . cebem / incenbia/ alia$ 

* J*~belli facinora parent, kk propebie cu magno exer 

- £?Ta. citu ab vrbem acceffuru , JDu fac Rcme gerufur i 

^ ,' ©aius maulius/ ex fuo numero legafos ab regem 

* t * marcu mittit.cu manbatis l?uiufcemobtf 

Hos/ljominefcj teftamur imperator/nos ar- 
ma/ necp contra patria cepifle > neq? quo pe= 
um aliis f acercmus /feb vti corpora noftra ab 
iniuria tuta forent.qui miferi /egentes/violentia/ 
at^ crubelitatc f eneratoru / pleriqj patria .' feb ora= 
& ~£fi.t*> »> ncs fame/at^ forfune expertesfumus. Neqj* cui= 
^ t^ 5 <*->~^qua noftru licuit more maioru lege vti.' nejamifs 
=K>-^W patrimonio liberu corpus fyabere . tanta feuicia 
f eneratoru >atj pretoru fuit. Sepemaiores npftri 
miktH plebis romane l becrefis fuis/ mopiccius 
bpitulatifut *7Kt nouiffie mcmoria exiftete noftra »^ .*>.*-« l 
t l propfer macmitubine eris alieni/ volentitus oihvs 
bonis argentu communi ere folutu eft ♦ Sepe ipfa 
plebs aut bommanbi ftubio permota/aut fupcrfcia 
magiftratuu armata/a patnb$ feceffit.ftt nos non 
imperiu/nee| biuitias petimus(quaru rem caufa/ 
bella i atcj certamina omia intcr mortalcs fut) feb i 
libertate. quam nemo bonus"/ nifi cu anima fimul 
amittit.Te atcp fenatu obteftamur/confulatis mife 
risciuibus«legisprefibiu(quobiniquifaspretoris . , 
eripuit >eftituafis . neue nobis eam necefiitubine ' • f*" 
imponatis.' vf queramus quonamobo maxime vlti *\{£oZZ£f 

fanQuinenoftrupereamus.fttfccquitusmarcius 
refpobit.Si quib ab fenafu pctere vellet/ ab armis 
bifcebat.roma fuppliccs ptoficifcatur* 8a mafuetu 
bine/atqj mifericorbi* / fenatu populi romani fem= 

per i uiflW vt neraQ vn§ ab eo fruffra auxiliu pefc 
uerit? 

Catilina ex itinere plerifg confularibus/ 
>retcrca optimp cuioj litteras mijhttfe falfis 
cri minibus circuu entu . quonia Yactionc fnimicor u 
refiftere nequiuerit/fortune cebere.maflilia in m' 
Iium proficifci . Hon quo fibi fanti fceleris cofuus 
effet.'feb vti refpublica quieta foret.neue ex fua cos 
tentione febicio orirctur.ftb fjis longe biuei fas li= 
teras Q. catulus in Fenaturecitauit. quas fibi no= 

b.iih «••> 


1. m ;&- 

nine catiline re&bitas fcicebat. Earum exeplum in 
fra fcripturn eft.Lucius Catihna Salutctn (ium 

tojatulo^. 

©regia tua f ibes C « cognita ) grata micl;i / 
magnis m meis perieulis f ibucil c5meb«ci 
»ni mee tribuit*Quaobrem ikf efione in nouo con 
filio no ftatui parare, iatilf aetione ex nulla cofcien 
tia fce culpa preponere becreui • qua mebiufhbius 
veram Iicet cognofcasiimunis / cotumclnfq; coci- 
tatus(q>fructu Uboris/inbuftrieqt meepriuatus/ 
Itatu bignitatis no obtmeba)pub!ica mifcroru cau 
fam pro mea cofuetubine fufcepi.Non q> es alicnu 
meia nofrinibus fuptu l ex pofleffionibus foluere 
non poffem l cum et ahenis nominibus liberalitee 
oreftille/fuifg/filieqj/copiis perfolueret S$ g> no 

bignos fyolnes/ljonorefyoneftatos vibebam* Hiecg 
falfa fufpicione alienatum effe fetiebam.fyoc nomie 
latis fyoneftas pro meo cafu fpes relique bignita- 
tis coleruabe fu fecutus ♦ Plura cum fcribere velle 
nutiatum eft vim micfyi pararii Nuc oreftilla tibi 
comenbo tuecj fibei trabo. eaq? ab iniuria befebas 
per hberos tuos rogatus/aucto* Seb ipfe paucos 
bies comoratus apub gaium flammineu in agro 
reahno i bum ciuitatem antea follicitatam armis 
xornat«cum f afcibus/atj aliis imperii mfigmbue 
% l ia eaftra ab mauliu contenbit 

Gc vbi rome comperta funtifenatus Catili 
ian).'et Mauim ijoftes iubicat» cetere mul 
tituSinTbicm Itatuit.' anteq> liccreti linc fraube ab 
armi3 bifcebereipreter reru capitahu cobemnatis 
prcterca becreuitivti cSfules belectu ^abeant.anto 
nius cu cxercitu catilina perfequi maturet.C icero 
vrbi prefibiu fit * £a tempeftate mic l;i impenu po 
puii romani multomaxie miferabile viiu eft « Cui 
cu ab occafu ab ortu folis onia bomita atmis pare- 
rent/ bomiotiu/ atqjbiuifie (quepruna mortaleg 
putat) aff luci et.fucrc tame ciues^qui fe/ reqj pu= 
blici obftinatis animis perbitum irent . Maqj buo 
bus fenatus becretis / ex tanta multitubie/ne<$ pre 
mio inbuctus comracid> patefeceratineq; ex caftrig 
catilme quifq» oim bifceilerat.tanta vis morbi/atqt 
vti tabes/plerolqj ciuiu anjmos inuaferat* Neq> fo 
lu illis aliena mes erat/qui coTcii coiurationis f uc= 
ra n t .' feb onino cucta plcbs nouaru reru itu C io * ca 
tiline incepta probabat* Jb abeo more fuo vibeba= 
tur faeere.Nam feper i ciuitate /quibus opes nulle 
funt i bonia inuibent .malos extoilut* vetera obere 
noua exoptat.obio fuaru reru /m utan omnia ftu* 
bent.turba/at^febicionibus/fiuecuraaluturtquo 

nia egcftaa faciie ^abetur fmt bamno.Seb vrbana — 

pleSs (cj vero preceps cratbe maltis caufis) pri= 
mu oim/qui vbiqs probro/atcp petulatia maxie pre 
ffabaf .Ite alii/qui per bebecora patrimomis air.if- 
fis/paupetes*poftremooes/quosflagitiuyautfa= 
cin^ bomo expulerat/ \}i roniam ficut I fctina cofiu 
xerat.beibe multi memores fyllane victorie ( quob 
ex gregariis milifib? alios fenatores vibebaf / alios 
ita biuites/vtregio victu / atcj culfu efate ageret)fi 
bi quifqi(fi in armis f oret>x victoria talia fperatut 
Preterea iuueto, que i agris manuu mercebe/icpi 
am toleraueraOpriuatis /atq? publicis largitoribus 
excitata/vrbanuofiu igrafolaboripretulerat. £cs 
atq? alios oes malu publicu alcbat.Quo minrs mi 
rabu el\)oi23 egetes malis morib^ / fpe maxia rei= 
pub . iuxfa ac fibi c5fuluiffe ♦ Preterea quom victo? 
ria fylle paretes profcrifti/bona erepta/ ius Iiber- 
tatis iminutu crat; fane fyaub alio aio / belli euctu 
expectabat^b fyoc/quicuqj aliaru atcpfenafus par 
tiu erat/coturbari re p*qua minuf valere ipfi male 
bat* Ib abeo malum multos ps anos i ciuifate re= 
uerteraf.Nai poftcp gaio popeio/z marco craflo co 
fulibj/tribunicia poteftas reftitufa eft/ljoles abole 
fcetes fumma pofefia nacti(quib^etas/ aimufcj fes 
rox erat)cepere fenatum criminabo/ plebe exagita 
«♦beibelargiebo/' afq?polJiatabo magis Icenbere* > 

Ita ipi ciari potetefqj fieri.Gotra eos fuma ope m 
tebatur pltracp nobihtas fenatus fpeciaiiter pro fua 
ira^nitubine.NaqiCvti paucis veru abfolua^po li- 
U tepora/quicuq; re p.agitauerei fycneftis noibus 
alii ficuti ppli iura br Ftbetet.'pars quo fenatus au- 
ctoritas maxia foret bonii publicu fimulates/ prc 
iua quifcj potetia certabat.neq* illis mcbeitia/ncq 
mobus cotetionis erat.vtriq* vietoria crubeliter ex 
ercebat«Sj poftq> (3. ponpeiusab bellu mantimu 
at; mitribaticu milfus e/plcb.s opes Ininute.pau 
coru potetiacreuiUlpi magiftratii9 prouicias/aljag 
oia tenere.ipf inoxii/fioretesyfinemetu/ etateage 
re. ceterofcj iubiciis terrere. quopiebe jnmgratu 
planbius tractaret S5 vbi primu ttbns rebus no 
uabis fpes oblata e.' vetus certame almos eoru arre 
xiticp fi primo prelio catilia fupenor/aut equa ma 
nu bifceififfet prof ecto magna clabes / atq; calamf e 
tas re p^oppreffiffet.neqj illis / qui victoria abepti 
foret.biutio ea vti licuiffet.qui bcfeffis z exaguib^ 
qui plus poffct /ipcriu / atqj iibertate extorqueret. 

Fuere tame extra coiuracioj coplures^q ab utilina 
iicio prof ecti fut. In ljis erat fiiP featons gtoniu» 
f uiuiujMjue retractu ex itinere/pares necari iufht; 

tpibus rome letulus (ficuti catilia pre= 
ceperaOquofcuqs moribjy aut fortuna nouis 

b t v* rebas iboneos crcbebat /aut per fc/aut per alio a fo 

Jjcitabat*neqi folfl ciuesif^ cuiufqj mobi genus I70 

nu iquob mo vfui foret bcllo.Igitur publio ubre* 

no cuiba negotiu bat l vt legatos allobrcgu requi 

rat. eofqj(fi poifet ipellat ab focietate belh / exifti* 

mas publice/priuatiq! ere alieno oppreffos^prete? 

rea q> natura ges gaihca bellicofa effetifacile poffe 

eos ab tale cofiliu abbuci*ubrenusUj i gallia ncgo 

ciatus eraOpktifqp pricipib? ciuitatu noP erat at£ 

eos nouerat.Itaqj line mora vbi primu legatos in 

f aro cofpexit/percuctatP pauca be ftatu ciuitatisy^ 

q fi c5boJes ei? cafu requirere cepit /que exitu tatie 

malis fperaret 4 poftcp illos vibet queri fceauancia 

mgratuu'accufare fenatu/cp i eo nkfyl auxilii zetl 

mifcriis fuis rcmebiu morte expectare«at ego vo- 

bis iquit(fi mo viri ee vultis)rac6ne oftcbayqua ta 

ta ifta mala ef fugiatis.Hec vbi bicit i allofcroges 

maxia; fpe abbucti 'ubrenu orareM fui mifereret*. 

Nicfyil ta afperuVne^ ta biffieile effei qucb nocu- 

pibifffe facturi effet/ bumo ea res ciuitate fua ere a 

lieno libcraret IHe eos i bomu D. bruti perbueit» 

q> foro propiqua crat. neqs aliena cofilii propter fe 

pronia*Na tu brut^ roma aberat.Preterea gaubi 

niuacccrfit/ quomaiorauttoritasfermoiieet* Ho 

prefete coiuraco j aperit.focios noiat . preterea mul 

tos cuiuf^ generis inoxios/ quo legatis aplior ai* * 
: 

. 


■ 

.1. 1 6 3 9 10 II 1 n 13 14 15 

mus ieet.Deioe eos pollicitos opera fua.'bomu bi 
miitit.Seballobrogesbiui certo tj*buere.'quibna 
cofilii caperet.ln altera parte erat eaalienu ftubiu 
belli magna merces i fpe victorie. At i altera / nu* 
iores opes.tuta cofilia.pro iccrta fpe/certa premia 
Nec lilis voluetib^/tab^fortunareip.vicit. Jtaq^ 
quito fabio facte (cuiP patrocmio ciuitas plurimu 
vtebatur)re onnieC vti cognoueraOaperiut Cicero 
per fa-ja cofilio cognito/legatis precepit/vtftubiu 
coiuracois vefyemeter fimulet.at ceterosabeant/be 
ne polliceatur betq? opera vti ecs c| maxi emanife 

rlibi fere tpJbus in gallia ci= 4jJftQ3J)emti 
teriore atj vlteriore Jite i agro piceno/brinc 
I cio/7, apulia/moto erat Na illi quos catilia ate bis 
ferat/incofulte/ac veluti per bemetiaV cucta fimui 
agebat.nocturnis cofiliif armoru/at? telorii porta 
coib$/feftinibo/agitabo oia/pto tioris/qj periculi 
effecerat.Sxeo numero oplures quiP metelfa ce 
ler pretor /ex fenato cofulto ca cogita/I vicula coie 
cerat.iteq^ i citeriore gallia coful ©.murena/ qui 
ei prooicie legatus preerat.T^t rome letulus cu ce 
terisCqui pricipes coiuracois erat) paratisC vt vi= 
bebaturCmagnis copiis coftituerat/ vti ab catilina I 
agru fefulanu cuexercitu veiffjiluciuf beftia tnbu 
nus plebiaCcotioe ljita)quereretur be actioib? cice 

roIs.belliq^grauuTi iuibia/optio cofuli Iponet et. f 


? So figno bato/proxia nocte cetera multitubo coiu- 

racois/fuu quifqj negotiu exequeretur. feb ea bices 

ba 2 biuifa i)OC moUcatilius gabinius vti cu rnagna 

manu/buobeci fimul oportuna loca vrbis iceberet 

Quo tumultu facilior abitus ab cdfule/ eeterolq; q 

b? ifibie parabatur fieret Cetfyegus ciceroms ianua 

obfiberet Sucj vi aggreberetur.alius aut ahu.fj fi 

lii failiaruCquoru ex ea noblitate maxia pars erat) 

paretes iterficeret. Simulcebe/et icebioperculfis 

oibusiab catilina eruperet.Intcr ^ec f arata atq be 

creta cetl?egus ieper querebaf ur be ignauia foricr j 

illos bubitabo/ct bies prolatabo/ magnas oportu= 

nitates corrupere.facto no ofuito i tali periclo cps 

efle « feqptfi pauri abiuuaret)Iaguetibus aliisiipetu 

i curia facturu. natura ferox/ aio vefyemesymanu 

pro£tusej!at*maximum bonu i celeritate patabatf 

tbaliobroges ex precepto ciceronis pcr ga- 

biniu cetercs cdueniuf» Ab letulo/ eetljego/ 

catilio Jiteq craffo/poltulantiufiuranbu^quobfi- 

gnatu ab ciues perferant . aliter f?aub facile eos ab 

tutu negotium impelli poffe.Ceteri nicftl fufpica^ 

tes bant.Callius femet eo breui venturum pollice 

tur.at pauloante legatos ex vrbe proficifcitur Jetu 

lus cum bis tit um volturciu quebam crotoniefem 

nittit i vtallobroges priuf§ bomum pcrgerenti 1 1 


cu Catilina bafa /atgj accepta f ibe focietate cofjrma 
ret.ipfe vultuicio iras ab Catiiina bat.quaru exe- 
plu infra fcriptu eft. Quis fi ex co; que ab te mifi.' 
cognofces.fac ccgitesaquata calamitate hs. et rne 
minens te viru ee\ Cofiberes qmb tue roes poftu= 
let.THuxiliu petas ab oibusietia ab ifimis. fob l)oc 
mabata verbis bat i cu ab fenatu fyoftis mbicatus fit. 
quo cofiiio feruicia repubiet ♦ in vrbe parata ee quc 
iulferit.ne cunctetur ipfe propius accebere.His re 
fcus ita actis/coftituta nocte/qua proficifceretur/ci 
cero per legatos cucta eboctasilucio valerio flacco 
et (3,prutino pretoribug iperat.Vt in pote muluio 
per ificijs/allobrogu comitatus beprel)ebat.re one 
aperitkuius gratia mittebatur.Cetera vtiop^fac 
to fatlita agant. permittit iliis fyoies militares fine 
tutnultuCprefibiis collocatis) ficuti preceptu erati 
occulte pote obfibet.Pcitc| ab lb loci legati cu vul= 
tuicio venerut/z fimul vtric| clamor exorta l{ gal 
li cito cognito cofilio / finemora pretoribus fe tra= 
but. Vulturcio primo coljortato ceteros/glatio fe 
a multitubine befebit. Deibe vbi legat/s befertus e 
multa prius be falute fua prutinu obteftatus/quob 
ei notus erat/poftremo timibus/ac vite biffibes/ 
velut fyoftib^; fefe pretorib j bebit.&uib^ reb^ c 
ctisloia propere per nutios cofuli bedarantu li 


i T iiiu inges eura/attj lcticia fimui occupts 
__ uere. Na letabatur Itelliges cSiuracone pa= 
fefactalciuitate periculis erepta efle. Porro autera 
anxius cratt&ubitas i maxio fcelcre tatis ciuib^ te 
prer;e_s,'quib facto opus eflef .pcna illoru fibi one 
ri impunitate/perbcnberei p.caula fore crebebat. 
Igitur cofirmato animo/ vocari ao fe iubet lentu= 
lum/cetfyegu fcatiliu/gabiniu/ itecj cepariu terra« 
conielem qui i apuha ab cocitaba leruicia profjciiiri 
parabat. Ceteri fine mora vcniunt.Ceparius pau- 
loate bomo egreffus/cognito lnbicio/ ex vrbe pro 
fugerat.coful ientulu(q> prctor erat)ipfe rnanu te 
nes in fenatu perbucit. r?:iquos cu cuftobib? i ebc 
cocorbie veire iubet * 80 fenatu abuocat . rnaana j 
frequetia eius orbinis / vulturciu cu iegatis itrotu 
cit.f laccu pretore fcriniu cu IrisCquas a tegatis ac= 
ccperaOeibe aff erri iubet» Vulturcius itcn cnatuf 
be itinere / be lr is / pof tremo quib / aut qua be ea co 
iilu i^abuiffet. primo alia Hgere * biffimulare be co 
iuraeone . Poft vbi fibe publica bicere iuffus e 1 0- 
nia/vti gcfta erat.'aperit. bocetcj fc.'trafactis pau= 
cis ate biebus/a gabinio cepario fociu abcitu«nir;il 
aplius fcire $ legato9.tantumobo aubirc folitu cx 
gabinio/publiu antoniu/ferniu ct L.fylia L.var* 
gunteum/ multos prctcrea i ea eoniuracione «lHn 


W 

1 

L - 


m 

.1 1 6 3 9 10 II 1 n 13 14 15 


£abe galii fatetur . 7Kt letuiu biffimulate coarguut 
preter litteras i fermoibus / quoa llle fyaber e folit ut 
e ratiex libris fibilmis.regnu rome tnbus eorne= 
Iiis portenbi/cuma/atq$ fylla antea/fe tcrtiu cffc/ 
cuifatum foret vrbe potiri*prcterea ab icelo capi= 
tolio illu ee vicefimu anu^que fepe ex probigiis au 
rufpices refpobiffeUbello riuilicruetu fcre Igitur 
perlectie Iris cu prius oes figna fua cogncuillent 
lenatus becreuiti vti abbicaP mgratu letulus/itcg 
cetcn i liberis cultobiis I;abe it ur i I ta-qp letulus P 
lentulo fpinteri(qui tum ebilis erat) cetl^egus Q» 
carnif icio/icatiiP gaio cetat i / gabiniP marco craffa 
c?parius(na js f aulo ante ex f uga retractus erat) 

Cnwottyereao fenatori trabutur ; 

fshereaplebs coniuratione patefacta/ (que 

>rimo cupiba reru nouarum/riroisbtlio 
fauebat) mutata mentc/ catiiine copfilia exccrari» 
Ciceronem ab ceium tollere* veluti ex leruitute e= 
repta/ gaubium/ at$ leticiam agitabat. Naq belii 
facinora alia/prebe magis cp betnmetoforeiincen 
tium vero crubele/imobcratu/ ac fibi maxime ca= 
laautofu putabat *Quippe cui omnes copie & vlu 
quotibiano /etcultucorporiserant Pofteumbie 
quiba Lu tarquinius ab fenatu abfcuttus erat4 que 

ab catilina profiafceff/cx ltinere retractu aicbant* 

* ^^m 

£g cu fe biceret lbicaturu be coiuracoe fx f ibes pub» 
5ata effettuiilus a cofule / quob fcirct .'ebicerc, eabem 
fere que volturciusybe paratis incebiis be cebc bo 
noru/be itinere froftiuyfenatum bocet» : Preterea fe 
miffu a marco craffo/qui catiline nuciaret/ ne eu ie 
tulus/et cetfyegus/ alii$ in coiuracione beprel?efi/ 
terrerent. eoqj magis properaret ab vrbem accebe= 
reiquo et ceteroru animos reficereU et illi facilius 
e penculo cripercntur *Seb vbi tarquinius craffum 
nominauiti ljomine nobilem maxis biuitiis /fuma 
potetia/alii rem increbibilem ratii pars tametfi ve- 
rum exiftimabant.tame quia in fcali tepore; tata vis 
fyomis magis leniuba/ q> exagifanba vibebaturiple 
ncp craffo ex negotiis priuatis obnoxii coclamabant 
mbice fallu effe.beqj ea re poftulant»' vti reFeratur* 

Itacp cofulete cicerone/ freques featus becreuit/ tar 

quinii iubiciu falfu viberi-euqs in vinculis retinebu 
nec^ aplius ptate bicebi f acieba .'nifi be eo ibicaret cu 
jus coblio tata re eet metitus £rat eo tpe/q exjftias 
ret iubiciu lilub a P«atonio mac^inatu/ quo faalj- 
usappeliato craflb/per focietate periculi/ reliquos 
ilhus potetia tegeret« Alii tarquiniu a cicerone imif 
fu aiebat ne craffc more fuo(fufcepto maloru patro 
cinio)re p.coturbaret»Ipfu craffu ego poltea prebi- 
cate aubiuit tila tata cotuelia fibi a cicerone ipoftt» * 

Sebitfbem tpibus Q.Catulus/et ©n.pifo/ neq^ 
precibus/ne^ gra/ne^ precio/ciccrone ipellere po 
tuere.' vti per allobroges/ aut ahu iubice (3 . cefar 
falfo nominaretur. Nam vterqj cu illo graues ini 
tnicicias excrcebat.piio oppugnatus in mbicio pe= 
cuniaru repetubaru i propter cuiufba tranfpabani 
fuppliciu iniuftu.Catulus & petitione potificatus 
obio incenfus/ q> in extrema etate maximis in iu= 
uetute fua fyonoribus vfus.' ab abolefcentulo celare 
victus bifcefferat.Res aut oportua vibebatur/o» is 
priuati egregia Iiberalitate/publice maxis mueri= 
bus/grabe pecunja bebcrat.Seb vbi cofule ab tatu 
f acin^ ipellere nequeut / ipfi figtllati circueunbo / 
atq| metiebo/que fe ex volturcio/aut allobrogibus 
aubilfebicerentfmagna illi iuibia c5flauerat. Vfqr 
a&eo/ vt nonulli equites romani Cqui prefibii ca cu 
telis erat circu ebe cocorbic) ieu periculi magnitu= 
bine/feu animi mobilitate impuiu/quo ftubiu fuu 
in re p.clarius effet/egrebieti ex fcnatu cefari/gla= 
bio mimtaretur.Du fyec i fenatu agutur.' et bu le= 
gatisallobrogii/z volturtio tito (co^bato eoru iu 
bicio premia becernutuWliberti z pauci ex dietibD 
letuli/biuerfis jtierib^ opifices/at^ i vicis feruicia 
ab eu eripiebu foliicitabat . parti exquirebat buces 
mulutubmu.q preciore ptvexarefoiiti erat . Ce= tfrtgus aut per nueios / f atnilia / atq; libcr fcs fuos 
iectos exercitatos orabat I aubaciai QMQt facto/ cu 
g abj^fe irmmperent/ 

[ul vbi ea parari eognouit&ifpofitis pre^ 
^_^ (fibiis Cvt res atqj tempus rnoncbat) couocato 
fcnatu ref erU'quib be f)is ficri placcat.' qui in cuLo 
biam trabiti crant.feb cos paulo ante freques fena= 
tusiubicauerat contraremp.feciffe* TuD^ lunis 
us T/llanusy pnmus fententiarogatusC q 1 co tem= 
pore conful befignatus erat) be t?is qui m cuftobiis 
tencbantur et preterea be lurio caffio P*f uno/ ♦ P* 
utreno G*annio(fi beprel?efi forenOfuppliciu fu» 
mebu becreuerattlfcj poftea permotus oratione (3 
cefaris pebibus in fnlam tiberii neronis ituru fe bi- 
*erat. ; q> be ea re/prefibiis abbitis referebuccnfue^ 

rat» Scb cefar vbi ab cu ventu eftjrogatus fniam a 
toluie/fyuiufcemcbi vcrba locutus eft; 

^Mnis fyoniines patres confcripti / qui be re= 
'tusbubiis conlultant i abobioamicicia/ ira, 
. -fqjmifericorbia / vacuos effebecet. Ijaub £acilea= 
v \*»3 ltimiu8 { prouibctl vbiilUofficiunt;neqj$quiRjl)os 

minum hbibiniv fimul vt vfui paruit ♦ vbi inten* 
^ tensi ingcmumvalct l ^ilibibo poflibct / eaboe 
mmutar;nicl}iianimus valet ♦ magna mk\)i co- 
piaeit memo.raU>i patres confcripti l quiregesr 


■int at* ppli/ira/afj mifericorbia ipulfilmale confulues 
rut.feb ea malo biccrei que maiores tioftii cotra li 
bibine animi fui/rccte.' at? orbine fecere* Bcllo ma 
ccbonicoCquob cu rege perfegcflimus^rfyobioru ci 
uitas magna/at? roagmficaCque p.r*opibus crcue 
raOinfiba/ ct abuerfa nobis fuitt Seb poltq» beilo 
cofectOibe rljobnsconfultu eft,'maiorcs noftriv ne 
quisbmitiaru/magis^iniuriecaufa/bciluiceftu 
bkeretiimpunitos bimifere eos. Ite bellis pumcis 
oibus /cu fepc cartatjinefes /et in pace/ et in beiio et 
per inbucias/ multa nefaria facinora feciffeti nucp 
ipfi per occafione taiia facere. 4 magis quib fe bignu 
foret.' q> quib in illos iure fieri poffeU querebant t 
Hoc item vofcis prouibebu eft patrea cofcripti .' ne 
plus apub vos valeat PJetuli/et ceteroru fcelusi 
cp vcltra bi .jnitas.neu mactis ire veftre*' 9 fame co 
fuiatis. Nam fi bigna pena pro factis coium re^e 
rituri nouu cofilmm approbo-Sm magnitubo ice 
leris/onm ingeniae.\uperat^l?isfuppliciis vtcnbu 
cefeo/que f egjfcus coparata fut.Plericj eoru qui a^ 
te me fnias bix2rutic5po!ite/at^ magmfice cafu 1 ei 
p*miferati fut;que belli feuida eet/que victis acce : 
bcret;enuerauere«rapi virgies # puero3 bcueiii a pa 
fetu coplexu* matreffailiarfi pati que victor% col 
libuiijfef *pl;ana/at£ bomoe fpoiiarircebeiwbia fieii t 

Poftremoarmis/ cabaombus/ cruore/ atcjluctu 
omia copleri. Seb per beos imortales quo llla ora 
tio pertinuit.^an vtitios ifcftos coiuratioi faceret> 
fcilicct que res tata/et tam atrox non permouit.'eu 
oro accenbet^no ita eft;necg cuiqj mortaliu iniurie 
fue parue vibetfc.Multi eas grauius equo ifcabuerel 
Seb alia ahis licetia e patres cofcripti l qui benuffi 
in obfcuro vita agunt.fi quib iracunbia beiiquere/ 
pauci fciut.fama/ atq; fortuna ecrum pares funt/ 
qui magno iperio prebiti,'! exrelfo etate agutieoru 
j facta cuncti mortales nouere. Ita in maxima fors 
turia minima licentia eft.Neqj ftubere/neg obiffe* 
feb mime irafci becet* Que apub alios iracubia bi 
citur/eai iperio/ fuperbia/at$ crubelitas appelias 
tur .Equibem egofic exiftimo p.c.omes cruciatus 
mmoresicp facinora illoru cffe.Seb plerio; morta 
les poftrema rneminere; et i fyoinibus ipiis fceles 
ris eorum obliti be pena bifferut; fi ea paulo feues 
nor fuit D.fyllanu viru fortem at^ ftrenuu/ cer^ 
to fcio que bixerit.ftubio rei p.bixiffe.neq? illum i 
tata re/gratia/aut /imicicias exercmlfeicos moref 
eaqj mobeftia viri cognoui/Verum fnia eius mielji 
no crubelisC quib eni i tales fyomines crubele fieri 
poteft.OSeb aliena a re p.noftra vibetur.Na pro= 
fecto/aut meto/aut iiuria fyliane te fubegit cofule befignatu* genus pene nouubecernere. be timore 
fuperuacuu e bifferere.Cu preferti biligetia clanfc 

£.'_.' ..it,i , ^ f, ■, 1 ,' .-. t^*.-» «tvnfiXia fi-if in avmic Srt rvon» nuienis morie / eruujuaiuiKu^urejj.iuwuiian* «.*•* 

ea cucta mortaliu mala biffoluere; vltra ncq? cure/ 
necg gaubio locum effe.Seb per beos immcrtalcs / 
qua ob rtm in fentenda no abbibifti^ vti prius ver= . 
beribj i eos animabuerteretur^n quia lex porcia 
vetat«*aut alie leges&te cobemnatis ciuibus/no ai 
ma eripi/feb exiiiu permifti iubet .an quia grauius 
eft verberar/ /cj necari.^Quib auttf acerbu.' aut mi= 
nus graue eft i t)omines/tatm' facinoris couictos/ 
Sin quia leuius e ' quib couenit in meliore negotio / 
legetimere^cu eami maiore neglexeris.' 1 fttenim 
quis reprer;ebetfquob i p arricibaf reipublice bccre 
tti eritfTempusibies/fortuna/cuius libioo genti 
bus moberaturlillis merito accibefquicquib cue= 
nerit.Ccteru vos patres cofcripti/quib in alio fta= 
tuatis/couberate.OmniarHala exepla/ex rebus bo m 
nis crfa fut, Seb vbi iperiuvab ignaucs ciues/ aut 
minuf bonos peruemt,'nouu illub exeplu ab bignif 
etiboneis/ab no bignos/ t. no iboneos traffertur* 
lacebemopiiCbeuictisatteniefibus) xxx, viros im? 
pofum^quiKp.eorutractaret . Hiprimo capetc 
%'iO. /?<*■ 4en y Ove ~*r 

peffimu quenqj/et omnibj inuifum / inbenatu ne= 
care.eo populug letari/et mcritobiccrcficri.poft^ 
ubi p3ulatim liccntia creuit/ iuxta malcs ct bonog 
libibinofe interf icerc /cetcros metu terrere. Ita ci= 
uitas feruitutc opprefia /ftulte leticie graues pcnaf 
bebit, Ncftra mcmoria/ victor fylUJcu bamafippu 
et alios fyuiufmobj(qui malo rei.p. creuerant^iu^ 
gulari iuffit/quis no factum eius laubabat^omi= 
nes fcelcftos / et factiofos (qui febitionib^ rem p. 
exacjitaueranOmerito necatos aiebant . Seb ea res 
magne initiu chbis fuit. Nam vti quifqj bomum/ 
aut villa/ poftrcmo vas aut veftimetu alicuius co* 
cupiuerat/babat operam vt is in profctiptoru nu* 
mcro eet Ita illi qubj bamifippi mars letitie i ue 
rat .'paulopoft ipfi trafyebatur. necj priue iugulibi 
finis fuit/q> fylla oncs fuos biuitiis explcuit.J^t(j 
ego fyec non in marco tullio/ necj fyis temporibus 
fieri vereor.Seb in magna ciuitate /multa z varia 
in promptu fut igcnia/poteftcj alio tempore / alio 
confule/cui item exercitus in manufit/falfum ali* 
quib pro vero crebi . Vbi ljoc exemplo per fenatug 
becrctum coful glabiu ebuxerit/quis illi fineftatu 
et y aut quis moberabitur^Maiores noftri patres 
c6fcripti/ne<| cofilii/necjaubacie vncj eguere/ne<j 
iUis luperbia obftabat/ quo minus aliena inftituta > (fi mobo proba erant ) imitaretur^rma/atcjj tda 
militaria ab (amnitib? /ifignia magtfatuu ab tufcis 
plerag fumpfcrut. poftremo qucb vbiqj apub fcci- 
cs/aut l)oftes iboneii vibebatur.' cu fummo ftucio 
bomi exequebatur/ imitari^ iuibere bonis male= 
bat. Seb eobem illo temporc grecie more imitati/ 
vcrberibus aiabuertebant in ciues; be cobemnatis 
fuinmu fuppiiciu fumebant. Poft§ ref pub.abos 
leuitfetmultitubine riuiu factioes valuere.' circu= 
ucnir^innocetes;/^liac| fjuiufcemoi/ fiericepere. 
Tum lex porcia/aliecg leges parate fut;quibus le* 
Q\bz /exiliu bamnatis permiffu cft. fyanc ego caufa 
P.C.quominusnouucofiliu capiamus i impri= 
mis magna puto.Profecb virtusyat? fapietia ma 
ior illis fuit i qui ex paruis opibus tantu impcriu 
fecere.'c| i nobis /qui ea bcne parta l vix rctinemuf. 
Placet igitur eos bimitti»'z augeri exercitu catilie,* 
minime. Seb ita cenfeoipublicabas coru pccunias 
ipfos in viculis fyabebos per municipia,'que maxi 
me opibus valent;neu quis be eis poftea ab fenatu 
referat;neue cu populo agat.qui aliter fecerit,' fe- 
natu exiftimare.'eu cotra r.p.et falute cmnitim fa 
ctum.Poftcp cefar bicenbi fmem fecit ,' ceteri vero 
alius alii/varie affentiebatur.ftt Marcus porcius 
cato rogatus fententia^uiufcemooi orone fcafcuii/ 

i I » 1 


;c micty alia mens eft P. G. cu res atcj 
>e ricula noftra cohbero/ et cufenteacias no 
/ nulloru ipfe mecu reputo.illi micfyi bifleruiffe vi= 
betur/be pena eoru /qui patrie/ parentibus/aris/ 
atq? focis fuis bellu parauere.Res aute cauere mo 
uct ab lllis magis /$ quib in illos ftatuamus coful 
farc Ma cctera malcficia tum perfequare/vbi facta 
fut.Hoc nifi prouiberis nc accibat/vbi eucnitl fru 
ftra iubicia impIores/Capta vrbemiefyil fit reliqui 
vict/s.Seb pcr beos immortales vos egoappello/ 
qui fcmpcr bomos/ villas/figna / iabulas veftras/ 
pluris § rem p ♦ kattisiS ifta cuiufcucjp mobi futt 
qne amplexamini retincrc/ fi voluptatibus veftris 
otiu prcberc vultis/expergifriminialiquabo/et ca- 
pelfitc rcm p , Non nuc agitatur be vectigalibus.' 
neaj be focioru iiuriis.libcrtas/etaima veftrai bu* 
bio eft.Scpenumero P.C. multa vcrbai tiocors 
bine f cci . Sepe be Iuxuria / atg auaricia noftroru 
ciuiu queftus fum.multofc| moriales ca caufaafc 
uerfos fyabeo.Qaii micfji /af 5 animo meo nullius 
vn§ belicti graciam feciffem/ l?aub facile alterius 
libibini malefacta cobonaba.S? ca tamctfi vcs par 
uipebcbatis/tamercf p.firma erat,' opuletia negli 
getiam tollerabat.Nuc vcro no ib agitur^bonisnc 
au malis moribus viuamus. Necj cjtu / aut $ ma 
■ I * f jmiFicum iperiu p.r.fit . Seb cuius lieccuq; mobi 
vibentuWnoftra/an nobilcu vna fyoftiu futura fint 
Hic micr/,i quifq> mafuetubine/et rrifericorbia no= 
nnnat,* 1 lampric e equibem nos vera vocabula re? 
ru amifimus.quia fcona aliena larg;ir i > liberaiitas / 
malaru reru aubacia / f ortitubo vocatur . Eo.r . p.i 
extremo fita eft.Sint faneCquoma ita fe mores fya 
bent)liberales ex focioru fortunis. Sint mifericor 
bes in furib^ erarii . Caueat ne illi faguine noftru 
iargiantur.Et bum paucis fieleratis parcutifccnos 
omnes perbif u eant ♦ Bene et coropoiite* 6. cefar 
pauloante in fjoc orbine/be vifa/z morte bifferuit . 
Crebo falfa exiitimas ea/ quebe inferis mcmora= 
tur ibiuerfo itinere malos a bonis.loca tetra/incul 
ta/feoa/at$ Eormibolcfa l?abere . Itacg cenfuit pe= ^. 
cunias eoru publicabas. ipfos per municipia in cu 
Itobiis tyabebos. vibelicet times/ne fi romc fit l aut 
apopularib? coiuratiois /aut a multitubie cobucta 
per vim eripiaturiquafi mali/alg fcelefti tatumo i 
vrbe et no per totam italiam fit.^ut quali ncnibi 
plus potfit aubaciai vbi ab bcfcbebu opes minoies 
lut.Quarc vanu equibe l?oc cofiliu e.'li periculu cx 
illis metuit. £eb ii m tanto oim metu folus no ti= 
met* co magis refert me micf)i/atc| vobis timere, 
Quare cu be p.letulo/ cetciriiq? ftatuetis pro certo 

c,ii« 


1 
!!!I|I1M 

3 10 11 12 13 14 15 fjabetote. vos fimul be exer dtu catiline/et oe oibus 
c5iuratis becernere» Quato vos attetius ea agetis/ 
tanto illis aimus infirmior erit.Ci paululu m5 vos 
languere viberint/ia omes feroces aberut . Holite 
exiftimare maiores noftros/armis rem publi ♦ ex 
j parua magna f edffe . fi ita res eet t multo pulcr;erri 
" -Y ma eam nos r;aberemus«Cluippefocioru/atc| ciui 
\ um preterea armoru/atc| equoru maior copia nos 
*j> biai § illis eft.S^ alia f uere/ que illos magnos fe 
/ cere /que nobis nulla funt . bomi ibuftria .foris iu= 
( ftam imperium.aimus in cofulenbo liber. neqs be 
^ licto/necj} libibini obnoxius.pro J;is nos fjabemus 

luxuriam/at^ auariciam/publiceegeftate/ priuati 

opuletiam.laubamus biuitias.Iequimur inertia,i= 

At^* t*x bonos et malos bifcrime nullfi. Omnia virtu= 

' J tis premia ambitio poffibet«Nec| eft miru vii vos 

feparatim fibi quifcp c5filium capitis, vbi bomi vo= 
luptatibu3 iljic pecunie/aut gratie feruitis.So iiU 
vt impetus fiat in vacuam re p.Seb ego f;ec omit= 
to.Goniurauere nobililfimi ciues patria incebere. 
gailorum gentem infeftiffima nomini romano/ao 
bellu accerfiunt. Dux boftiu cu exercitu fupra ca= 
put eft.vos cuctamini etia nunc etbubitatis i quio 
mtra menia beprefjefis fycftibusfaciatis. Miferea* 
mini cenleo, beliquere ^oines abolefcetuli per abi= * 1l * 
♦ * cioneai.at^ etiaarmatosbimittatis ♦ timeone lfta 

vobis mafuetubo/et mifericorbia(fi illa arma cepes 

rint)in miferiam couertatur. Scilicct res ipfa afpe 

ra eft.S^ vos eam non timetis. Immouero maxi= 

me.feb Icrtia/ et mollitia animi/alius aliu expecta 

tesicuctamini.vclub biis Imortalibj c6fili,qui fyac 

rem p.fepe I maxis periculis feruauere. No votis 

neq? fuppliciis mulierib? auxilia oeoru parantur. 

vigilanoo/agenbobenecofulebo / profpcre omnia 

cebunt. vbi fecorbie te/ at^ ignauie frabiberis l ne 

quicgj beos implorc Stirafi/infeftiq^ fut./^Jpub ma 

iores noftros ^vulus mauliua torquatus/bello gal 

lico filiu fuu(q> is cotra imperiu in fyoftem pugna 

uerat^necari iuffit.T^vtq^ ille egregius abolefces/ i 

moberate fortitubinis morte / penas bebit. vos bc 

crubeliffimis parricibis quib ftatuatis cuctamini^ 

vibelicet cetera vita eoru l?uic fceleri obftat. Vcru 

parcite bigitatiletuliifi iple pubicicic/ fi famcTue/ 

fi biis /aut fyoibus vncp vllis pepercit.Ignofcite ce= 

tr;egi abolefcetie. nifi alteru iam patne bellu f ecit. 

Ha quib ego bcgabinio / fcatilio/ccpario loquar^ 

Quibus fi quiccj vng> pcnfi fuilfet 4 v.o ea confilia 

be re p. l?abuiffent.Pcftremo P. G. fi me fyercule 

peccatolocus elfet. y facile paterer vos ipfa re corri- 

gi.quonia vcrba cotemnitis .Seb vnbiq^ circfiueti 4 • IMI|MM 

3 10 11 12 13 14 15 f fumus.Catilh cfi exercitu faucib? ifalii vrget.alii 
itra rtieuia /at£ in finu vrbis funt fyoftes * neqj para 
ri/neqi cofuli quicq> poteft occulteiquo magis pro 
pera£>u e.&ujre ita cef?o ego.cu nefario cofilio fce 
leritoru ciuiu ref p.i maxia pericula venerit/ fyiqj 
iubicio titi vulturcii/?t Iegatoruallobrogu couicti 
cofeffiq; fit/ccbe, icebia/aliaq? feba/at£crubelia fa 
elorai ciues patriaq^ parauilfc/bec5fei/is ficuti be 
maffeftis rerii capitaliu/ more maiotu/ fuppliciu 

|Oftq> cato affebit/e5fuhres oes/ (fumebii; 

iteqi fenat us magna pars fnlam eius laubat 
virtute ai ab celu ferut. Alii alios icrepat.' timibos 
vocat.cato magnus/at£ clarus fyabet^.Senatus be 
cretu fit/ficut illecefuerat.Seb milji multalegeti/ 
multaq^aubienti/quep.r*bomiymilitieq^-mari/ 

at$ terra preclara facinora fecit/ forte libuit attens 
bere / que res maxie tata negotia fuftinuiffet - 6cie= 
ba fepenumero parua manu/cu magnis legionib^ 
fyoluu cdteb/ffe.Cognouera paruia copiis/bcllage 
fta cu opuletis regibus. Abljoc fepe fortune vio- 
letia tollerauiffe.facubia grecos/gla faclli gailos/a 
tc romanof fuifle. $\t miclj/multo agitati/coftabat 
pcrpaucoru ciuiu egregia virtute cucta patrauilfe. 
Goq; factu e/vti biuitias/paupertas/ multitubine 
paucitasfupcraret. Sebpoftcjluxu / atq^ befibia . 

Miiiirri cm 1 V 8 9 10 11 12 13 14 15 . 1 ciuitas corrupta eft/rurfus ref p.magnitubie fua/ 
iperatoru atj magratuu vitia fuftetabah /S\t ficuti 
effeta pareteimultia tepeitatibus/fyaub fane quifq» 
rome virtute/magnus fuit.Seb meoria mca/Igcti 
virtute biuerfis morib?/fuere viri buo.'maicus ca 
to.et caius cefar.quos(quonia ref obtuleraOfiletio 
preterire/nd fuit cofiliu^qui vtriufqj natura/z mo 
res(q>tu igenio poffe)apcrire.Igitur r;is etas/ge= 
nus/eloquetia/prope equalia fuerc^ magrimbo ai 
parfu1t.itegia.S5 aliaalii.cefar bencficiis/acmu 
nificetia magnus fjebat^.Integriratc vife eato.ille 
mafuetuble / et mjfeficorbia clarus fcfus. tyuic feue 
ritas bignitate abbiberat . Cefar babc/IubIeuafco/i= 
gnofcebo.cato nifyil iargiebo/glia$ abcptus e . in al 
tero miferis prof ugiu erat.in altero malis pernici* 
es.iHiusfacilitas>l)uiusc6ftatiaIaubabfti,Pcf(rcs 
mo cefar 1 aitnu ibuxcratilaborare/vigilai e/rcgo 
ciisakoru itctus .' fua ncgligerc nicr;il bcncgare,' 
quob bono bignu eet/Gbi magnu Iperiu/cxercitu/ 
bellu nouu exoptabat/vbi virtus cnitefcere poffet. 
7?vt catoni ftubiu mobeftie/becoris/feb maxic fcue 
ritatis erat.No biuitiis/cu biuite.^ncq? factoe/ ct m 
factiofoifeb cu ftrenuo/virtute-moteftc/rubcre/ 
cu inocete/abftmetia certabat. £ffe § viberi tcnus;**-^ 
maletat.ita quo minuf gliaj petebat.eo magis illa 

c.jr). 
i" "" "" "ii iiii : 11 S 10 11 12 13 14 15 

affequebaf**Poftc}(vt bixi)fenatus i catonis fniam 
bifceifit/coful optimu factu ratusinocte que infta* 
bat/anfecapere/ne quib eo fpatio nouaretuWtriu- 
uiros/que ab fuppiirium poftulabat/parareiubet. 
ipfe prefibiis bifpofitisUetulu I carcere bebucit.lfce 
fit_ceteris per pretores; 

it in carcere locus (quob tullianu appella* 
itur)vbi paululu afcenberis ab leua circiter 
.xii.pebes fyumi bepreffus.'eu muniut vnbiq; pari 
etes.atcg infuper camera lapibeis fornicibus vincta 
S^ iculta tenebris/obore feba/ afq? terribilis eius 
facies e.Xn eu locu poftq» bimiffus eft letulus/mbi 
ces reru capitaliuCquib; preceptu erat)laqueo gi * 
la eius fregere. Ita llle patricms ex gente dariffia 
c ^nelioruCq cofulare iperiu rome t)abuerat)bignu 
morib^/factifqj fuis/ exitiu vite inuenit.De cet^es 
go/gabinio/ fcatilio cepario/ eobe mobo fuppliciu 
fumptum eft; 

QVm ea rome gerutur / catilina ex oni copia 
Cgua et ipfe abbuxerat.z, maulius l^abuerat) 
buas legiones iftituit.cofyortes/pro numoio miH- 
tu coplet.beibe/ vt quifqj volutarius/ aut ex fociis 
in caftra venerattequaliter biffribuerat , 7Kc breui 
fpacio/Iegiones numeroljoim expleuerat. cu ini= 
do n5 aplius buobs milib^ fyabuiffet.Seb ex oi co 
I t 


* . f ^ pia/ circiter pars quarta erat militarib? armis in- 

ftructa.CeteriCvt quecj cafus armauerat)fparros / 

aut laceas /alii prcacutas fubes portabat. S j poftcj» 

atonius cu exercitu abuetabat.' catilia per motes i- 

ter facere.mo ab vrbe/ mobo gallia verfus) caftra 

mouerc/fyoftib^occafione pugnabi nonbare.fpera= 

bat propebie magnas copias fefe fyabituru .'fi rome 

focii icepta patrauiifet.Interea Feruicia repubiebat 

Cquorii initio ab cu magne copie occurrebaOopibj 

coiuraconis fretus . fimul alienu fuis roifa? exifti= 

mas vibtri caufa ciuiu cu feruis fugitiuis coicaffe. 

Seb poftj nucius in caftra peruenif/rome coiura- 

cone patefactaibe Ietulo /et cetl;ego ceterifq;Cquos 

fupra memoraufifuptu fuppliciu/pIericjCquos ab 

bellu Tpes rapinaru/aut nouaru leruftubiu il!exe 

rat)bilabutur.Reliquof catilinaper motes afperof 

magnis itinerib^iagru piftoriefcabbucit.eo corfi 

lio vti f cr tramites occulte pci f ugcret i gallia traf 

alpina.ftt.Cl.metelhjs ce/er cu trib; lcgioib^ i a 

gro piceno prefibcbat.exbifficultatc reru eabs iHa 

exiftimasCque fupra biximus)catilina agitare.Igi 

tur vbi itcr eius ex profugiis cognouit,'caftra pro= 

pc mouit.ac fub ipfis rabicib^ motiu cofcbit i qua 

illi befcefus erat.i galliam properati Neaj tame an 

tonius procul aberat, vf pofe qui magno cxercitu/ 


' 
- 

locis cquionbus expebitos i f uga fe.queretur; 

Sb catiila poftcp vibet motibj afi^ copiis Jjo= 

ftiii feie dauiuli vrbe res abuerfas*' neqj.fus 

ijc/ncq, f rclibii vlla fpe/opfimu fadu ratus,' i tali 
re f 01 tuna belJi teptare* itatuif cu atonio q>p; imu 
cofii TcreJ.taq! coti5e abuocatai l;uiufccm6i orone 
Ompertu fyabeomilites/verba ^T^abujt; 
_ virtute viris no abbere « neqj ex ignauo ftre ' 
nuu/ncoj forte ex timibo exercitu/ orone iperato* 
tisfieri.Quatacuiufcgaiinoaubacia/ natura/ aut 
moribusieft/tata i beflo patcre folef, Que nccj pe 
ricula/ neq? gli excitat/ nequiccp f)orfere ♦ Timor 
aimi/aurib? officit.Seb ego vof/quo pauca mone 
re/abuocaui.fimul vti caufi mei cofilii apcrire.fci 
tis equibe militestfocorbia/atqj ignauia letuli/qjfa 
ipfi> nobifqj dabe attulerit.Quoqj mobo(bu ex vr^ 
be pref bia operior)i galliam prof icifci nequiueri. 
Muc vcro quo loco rcs nre liti iuxta mecu oes itel 
li jitis.Sxercitus fyoftiu buo/ vnus ab vrbe/ alter a 
galiia ob!tat,biutius i t)is cfle locisCfi maxie aimuf 
ferat)frumeti/atq; aliarurcrum egeftas profybet, 
Quocuq^ ire placet.'f erro iter aperiebu e\ Quapro 
pter vos moneoMi forti /atqj parato aio fitis.z cu 

prciiuiibitis/memineritisvosbiuitias/becus/glo 
riara i preterea libertatem /atq? pafriam / in bextrig • 
% I 

veftris potare.Si vicimus i oia nobis tuta etunt . 
cdmeatus abube/muicipia/at; colonie patebut.Si 
metu cefferimusieabem illa abueria fient.Neq^ lo 
cus/neq^ aicus quifcj teget ,' que arma no texerit. 
Preterea mihtes/no eabe nobis / et illis neceffitu- 
fcoipebet.Nos pro patria/ prolibertate / pro vita 
certamus.Illis fuperuacuu e .' pro potencia pauco 
ru pugnare.Quo aubacius aggrebimi.' memores 
priftine virtutisilicuit vobis cu fuma turpitubine 
i exilio etateagere. Potuiftis nonulli rome(amif= 
fis bonis)alienas opes expcctare.quia illa feoa/at? 
itoUerlba viris vibebatur,'r;ccfequibecreuiftis.Si 
l;ec reliquere vultis .' aubacia opus eft.Nemo nifi * 
victor pro pace bellu mutauit. Na i fuga falutem *^ 
fperare/cu armaCquibus corpus tegitur)ab fcofti= 
bus auerteris .'ea vero bemetia eft . Seper in prelio ; 
maxim e periculuiqui rnaxie timet . Jftubacia pro I 
muro fjetur.Gu vos cofibero milites.'et cum facta " 
veftra efumo/magna me fpef victorie ten^.aimus/ 
etas/virtus/ vra me fyortal*. preterea necefiitubo * 
que etia timibos f ortes facit.Na multitubo f;oftiu 
ne circuuenire queat/ profyibet agufuc loci , Ck fi 
virtuti veftre f ortuna inuiberit t camti inulti ani= 
mam ne amiftatis . neu capti pofius ficuti pecora 
trucibemini i cj virorum more pucmantes / cru 

[[[[[[[. 
III II 

8 10 11 12 13 14 15 
€£,■ 


m enta/ at$ luctuofa vicforiam fyoftibus reliqoatis » 
Mec vbi bixit/paululucomoratus/fijjna canereiu 
bet. atj inftractos orbines in locum equu bebucitf 
beinbs remotis omniii equis(quo militibus exeq = 
to periculo animus/amplior effet)iple pebes excr 
dtum pro ioco/at^ copiisinftruit, Nam vti plani 
cies erat itra finiftros montes i z ab bexfcra rupe3 
afpera/octo cofyortes i" f rote coftituit*Reliquarum 
fiijna in fubfcbio artius collocat.ftb t)is ceturiones 
ces lectos/et euocatos/preterea ex gregariis militi 
b^ optiinu quegj armafu /i prirna acie fubbucit.0, 
ma ul iu i bextera / f efulanu queba in finiff rl parf e 
curare iubet. ipfe cu libertis/et colonis prope aqui 
lam affiftit.qua bello dmbrico.O.marius in exer<* 
citu Ijabuiffe bicebatur.ftt ex altera parte gaius co 
ful atonius pebibus egerQc^ prelio abeffe nequibaO 
M.petreiolegato exercitu permittit. ille coljortes 
veteranas(qs tumultuf ca cofcripferat)! frote poft 
eas celcru exercitu i fubfibiis locat.ipfe eqao circu 
iens/ vnuqueq^ noians appellat.Hortatur vf mei 
nerit fe cotralafrones iermes/ pro palria/pro Iibe 
ris /pro aris/atjj focis fuis ccrtare, Momo militas 
ris/gj aplius anis.xxx.fribunusautprofectuf/aut 
i^atus/aut pretcr.cu magna gla I exercitu fuerat 
pie.-olqj ip5I/fctac0 eoru fortia nouerat ea comeo 


r y 
rabo militii aios accebebat.fj vbi rcb^ oib^; explora 
tis/fetreius tuba fignu baticofyortes paulati ince- 
bere iubet.Ibem facit fyoftiu exereitus; 

»ltq> eo ventum eft/ vnbe a feretariis preli= 
utn comitti poffet/maximo damore/ cum 1= 
fignis occuirut.pila emittut. glabiis res g,e- 
ritur.veterani priftie virtutis memores'cominus 
acriter inftant.illi l?aub timibi/refiftunt. maxiim 
vi certatur . Interea catilina cum expebitis in pri- 
ma acie verfari.laborantibusfuccurrerc integros 
pro fauciis arceffere.omnia prouibere. multu ipfe 
pugnare.Sepeljoftemfcrire. Strenui mihtis / et 
boni imperatoris officia fimul exequebatur, Pre- 
terea/ petreius vbi vibet Catilmam cotra vt ratus 
eratmagna vi contenbere. 7 cofyortem pretoriam in 
mebios ljoftes inbucit.eofc| perturbatos/ at^ alios 
alibi refiftcntes interficit«beinbe. vtrinc| cx lateri- 
V»US ceteros aggrebitur.Maulius/et Fefulanus im 
primis pugnates ca&unt . Poftg> Catilina f ufas co 
pias/feqj cum paucis reljctu vibet/memor gcneris 
at^ pi iftine fue bignitatis i in cofertiffjmos fyoftcfc 
icurrit.ibicp pugnas cofobitur» Seb cofecto preiio 
tu vero cerneres quata aubacia/ quatacg aimi vif / 
fuifleti exercitucatilie.nafere que quifcg viuuf pu 
gaabo locu ceperat/eu amifla aia /corpore tegebat. Pauci JUtem quos mebios cofyors pietoria biliece 
rat ipaulo bmerfius.S> omnes tame abuerfis vuk 
ncr ibus cociberant* Catilina vero loge a fuis inter 
l^oftiu cabauera repertus eft i paululu etia fpiras/ 
feiociamq? animi qua fyabuerat viuus/ ia vultu re 
tinens.Poftremo/exomi copia/nequ prelio/neqi 
i fuga/quifg> ciuis ingenuus captuse.ita cuctifue 
fyoftiucg vite iuxta pepercerat.Necp tame exercitus 
p.r .leta aut krueta victoria abeptus erat.Na ftre- 
tiuiflimus quifq? /aut occiberat in prelio ( aut gras 
uiter vuIneratus/bifceflerat.MuIti autem qui e ca 
ftris vifenbi/aut fpolnbi grafia procefferaf / volue 
tcs fjoftilia cabauera.' amicii alii pars l?ofpite7 aut 
cognafu/reperiebant.Fuere item.'qui inimicos fu 
os recognofcerent,Ita varie pcr omne exercitui le 
ticii / meror / luctus /atqj gaubia agitabantur ; , 
SiguifcJ cupiat magnas res nofcere geftas» 
dVnbe viris virtus maior ineffe folet. Nunc opus fyoc crifpi terfe preffu fibi queraf ♦ 
{JQuo noua vis lucet artis /ct ingenii. 
Sifte_tejoim prifcis que gloria/quata poteftas. 
(fjRoiruiIibuB f ueritibum probitaf e nitent» 
ct contraCvitiis ipfa virtute fubacta) 
flltur vt in facinustct labat omnc becus ; ; 


*. « 
> ' i\ Caii Crifpi Saluftii /be bello Iugur= 
tino cotra romanos/liber incipit; 

ftlfo queritur be natura fua genus lju 
manu/cf ibecilla/at£ eui breuisi forte 
pofius/q> virtute regatur.Na cotra re 
putabo/neqj maius aliub neq? prcftabi lius luenies.magifcj nature ibuftria boinu/g? vim 
aut tpus beeffe.S? bux/atcj iperafor vite mortaliu 
aimus e. qui vhi ab gloria / virtutis via graffatur 
abube/polles/potenlcjj/etdarus eft.necj fortuna c 
get.quippe quc probitateVibuffria/aliafcj artes bo 
nasinecj bare/nec$ eripere cuicj pofcft. Si captus 
prauis cupibinibj/ab iertiaet volupfates corporis 
peffubatus e/percicicfa libibie paulifper vfus/ vbi 
per focorbia vires/tpus/ctas/igeniu befluxere/na 
ture if ifmitas accufatur . Sua quicj culpa auctorcs*-V 
ab negctia fraffcrut.Q; fi l;oitus bonaru reru ta= 
ta cura eet/quato ffubio alicna/ac nicbil profutura 
multoqj etia peridofa pefuf .neq$ regeretur magis 
q> rege ret cafus.et eo magnitubinis proceberct ivbi 
pro mortaiib^ gla eterni fieret.Na vti genus fyoij 
copofitu ex corporc z aima e/ita res cucte ff ubiaqj 
oia nra /corporis alia/alia ani natura fequut*,Igi 
tur prcdara facics/magnc biuitie/abl?oc vis corpo 
ris/cf alia omia fyuiufcemobi breui bilabutur . Rt '••■~ff J 
igcnii egregia faeinoraCficuti aia) imortalia funf . 
• 
llll|llll|llll (III 


llll llll 


III II 

cm H 10 11 12 13 14 15 - 
I 

Poftrcmo ccrporis et fortune bocoru/ vt initiu / 
i ficfiniseft. Oinniac* orta occibiit.z aucta fene.cut 
1 ftnimus incorruptus eternus/rector fcumani ge* 
1 neris a S it./atg? fcbet cucta.neoj ipfe ^betur.Quo 
maciia prauitas eorum abmiraba it qui bcoiti cor- 
poris ctaubiis per luxum/ et icjnauiam etate agut. 
Ceterum incteniumCquo/nccj melius /nccp apUus 
aliub/innatura mortaliu eEftn eultu/at* focorbia 
torpefccrc finunt.cum prefertim ta multe/ vanccs 
fint artes aimrtquibj fuma claritubo paratur , V e * 
rum exbismagiftratus/etiperia/ poftremoomis 
cura rerum publicarum/minime micfrac terapc* 
ftate cupicnba vibcntur.quonia negs virtuti fconos 
batur/neoj illi quibus per fraubem cdceflu ius fe« 
i« vtioj tuti/aut co rnagis fconefti fut.Ha ui quibe 
rccter e patriam aut paretes / 99 ct polfis ,'et belicta 
coiri 3 asitamcn importunu e.cu prefert.m omnel 
reru mutacoes/cebam/fugam/aliacj fcoltilia por= 
| tenbant.Fruftra aut niti / ncoj aliub fe £ atiganbo / 
nifi obiu querere,' extrcme bemetie eft . niti tcrtc/ 
que ifoonefta/et pernitiofa iibibo tenct.'potetie pau 
tor u bccus /afc libertate fua gratifican/ 
/jVEterum ex aliis negotiis/que ingeniO cxer 
t X ccntur /imprimis magno vfui e[t memoria 
reTu S cttaru 5 Cuius bc vir tuteCquia multi biwre) prcfcreubu puto.fimul nc per infoletia quis e.vifti= 
mctimemet ftubiu meu laubabo extoilere. ^tcg e 3 
go crebo quofba fore/qui(quia becreui procul a re 
publica etatem agere)tato/ tacj vtili labori meo no 
me inertie imponant.certe quibj maxima ibultria 
vibstur/iaiutare plebem/et in coumiis gratia que 
rere.qui fi reputauerint/et qbus ego ternponbus 
magiftratu^abeptus fuict quaies viri ibem aflequi 
nequiuerint,'et poftea que genera Ijominu in fcna= 
tum peruenerit.' profecto exiftimabunt me magis 
mcrito/§ ignauia iubicium animi mei mutauiffe. 
maiufg comobu cx otio. mcc/ q» ex aliorum nego= 
tiis reipublice venturum . JM| fepe ego aubiui qui 
tum maximu/publiu fcipicnem/preterca ciuitatif 
noftrc prcclaros viros/folitos ita bieere . cu maic= 
ru imagines intueretur / vefyemetiffjme fibi animu 
ab virtutem accenbi.fcilicet neq; ccram illa/ncqf fi 
guram tantam vim in fc l;abere / feb memoria re= 
ru gcftaru/eam flammam egregiis viris i pectore 
crefcere/necj prius febari l § virtus eoru famarn/ 
atcjf gloriam abequauerit.^t cotra quis eft omniu 
fyis morib^/qui non biuitiis etfumpfibus/no pro 
bitatc/nec| inbuftria/cum maioribus fuis contcn- 
bit? 8tiam ljomines noui/qui antea per virtutcm 
foliti erant npbilitatem anteur nire .'f uitim quafi/ 


ni!;l!ii 1111 fiil 


llll MM 


III II cm 1 s 10 11 12 13 14 15 9 Jv *r 
. et per latrocinia potius / g? bonis artibus/ab ipena 
ct honores mtutur.Perinbe quafi pretura fet colu 
latus / atc| oia aiia l>uiufcemobi of f ic.a / per re ipia 
clara /et mactnifica fint,ac non perlbe fabeatur i vt 
coru/ qui ea fuftinet virtus eft. Verfi ego libenus 
altiu6$ proceffi.'bu meduitatis morum picjet/ te= 
bctcg Muc ab iccptum rebso/ 
>-fl8iIum fcripturus fum '■ quob populus roma 
JfSnuscu Iugurtl)a rage numibarum gcttit. 
/prlmuyquia magnu et atrox.'variaqj yictona f uit 
Delbe/quia tunc primu fuperbie nobiiitatis obuia 
tum eft .que c5tcntio biuina et l?umana cucta p.ttn 
" mifcuit,eoc5 vecorbie proceffiU vt ftubiis ciu.hcus 
beiiu /atqj valtitas italic f inem faceret ,b«b pnulq» 
initiu l ? uiurcemobi rei expebiam i pau» fupra re* 
pctam.quo ab co S nofcebum/ omia riluftria ma S is 
rnasifoj in aperto fint . Belto punico fecunbo quo 
bux cartacpnefiu l?anibal/poft ma S nitubinem no- 
minis romani/italic opcs ma*ime attnuerat,'Maf 
nuffa rex numibaru / i amicitia receptus a Pubho 
fcipione.'cui poftca cognome affricano/ cx virtutc 
fuit/multact predara rci militaris fac.nora f ece- 
ratJob que victis carta S .'nenDfibus.'et capto i.pbace 
(cuius m africa ma S nu7 atq; latum .periu valuit) 
populus romanus quafcu* vrbes/et agros manu 


r 

■ ^» r 


ceperat/ recji bono bebit.Igitur amicicia Mafmiife 
bona/ atcg fconelta nobis permafit. lj$ ipern/ vitecj 
eius/finis ibe fuit . Deinbe Micipfa hliusyrcgnu 
folus obtinuit manaltabalc z guluffa fratnb^ mor 
bo affuptis*Is atl?erbale/ ct fyemfale ex fe gcnuit. 
lugurtljamcj filiu manaftabaiis fratris/que mafc 
milfa(q> ortus ex coeubia eyat)priuatu reliquerat J 
cobe cuitu quo liberos fuos tomi tyabuit* Qui vbi 
primu aboleuit polles viribj becora faciW feb mul 
to maxie Igenio valibus/no fe luxui/nec^ iertic ccr 
rumpenbu b^bit ♦ Seb vtimos ilhus gentis eft«'e- 
quitate/jaeulari/curfu cum cquaiib^ certare* ct cu 
oesgloria anteiiet/omfb^ tame carus efle. &bl)6c 
pleraq? teperain venabo agere* leoney aliaftg feras 
primus/aut i primisf erire.plurimu facere»et mi 
nimu ipfc bc fe loqui/ 

Vibusrebus MicipIaCtametfi inicio letus 
F f uerat cxiftimans viriutem iugurtlje regno 
fuoglonc fofe/tame poftqi fyomine abolefcele exa= 
cta lua etate /ct paruis tiberis magis magifq? crefce 
re itelligit) vefyemeter co ncgotio permotus multa 
cum aio fuo voIuebat.Tcrrcbat eum natura mor= 
taliu auiba imperii J et preceps ab explenba animi 
cupibinem. Pretcrea oportunitas fuc / Iiberorucjf 
ctatis* quc etia mebiocres viros Ipe prcbe tranfucr 

b»i* 
llll|llll|lll!:M|| 
M M 1 1 1 M cm 3 10 11 12 13 14 15 - 


ios acrit flbfac ftubia numioam i iugart^" accefa. 

T r HSi f- fe Virum Cohs torf"dfet.'ne qua febi 
tio/aut bellu onrctur/auxius crat. feifbifhculteta 
bus circuuef us vbi vibet/ncq, p er vim /ne 9 fobiis 
opprim, poffe.' Ijomineta-acceptupopulanbus/a. 
erat lugurtfc manu prompfus / et appetes glorie 
mihfara ttatuil : eum obiectare periculLet eo mo 
Forfuna teptare.Igitur num a -tino bello mici F fa/cu 
pplo romano equifu/ akppebitu auxilia mittereti 
fpeias vel oftetabo virfufem/vel^ftiufeuicia/fa^ 
ciie eum occafurum/ prefecif uumibis/quos \\m 
fp ma mi tebaf .Seb ea res ionge al.ter ,ac ratus e 
tmmniU Nam .u S urtr,aCvt erat ip, g ro/at 5 arri 
igen,o>bi naturam publn fdpibnis ( qui tum ro= 

2T at ° r «*> * *«n Mtiu cognouit < 
r^ar nhl , P 1 ^ ««'P»*" mcfefoflu* 

c antubioebreui peruenerat vtnoftris vefeemcnter 

^^«««Primis eft)et prelioftrenuus erat/ 
rlm^! ^ 110 '^ / 6 aiteru/cxprouioetia umo 

* uq 5 folet. I g ,fur iperafor omnee fere res afperas 
P r iu g urtl ? am agere.in amicis babere.magfs a 
•1% inb ieS eum amplecti. quippe/cui ne 5 clfiliu 
* - neq inceptu vllum frultra erat. i;uc accebebat nw 
mficentia animi/et ingenii folertia^qujbus reb? ii 
bi raultos ex romanis familiari amicici* coiuxerat 
Sa tempeltate in exercitu noftro fuere complurce- 
noui/atqj nobilesCquibusbiuicie bono/ l^oncftog; 
potiorcs erantifactioii/ bomi potetes/ apubfocios 
clari magis q> fyonefti^qui iugurtfye no mebiocrem 
animu poliicitaboaccenbebant. bicentes fi rnicif fa 
rex occibiffet.'fore vti folus imperio numibie poti 
retur.In ipfo maximam viriutem,icme omia ve 
nalia effc.S^ poftcp numantia beleta.P.fapio bi 
mittere auxilza /et ipfe bomu reuerti becreuit/ bo= 
natum/atq; iaubatu magnifite pro cotione iugur^ 
tl?am in pretoriu abbuxit.Ibiqj fecreto monuit/vt 
potius publice q> priuatim amicicia populi romani 
coleret.neq) aliquibus largiri Ifuefceret.periculofe 
a paucis emi quob muitorum effet. Bi permanere 
vcilet in fuis artibus/ vltro iJli/et glona et rcgni 
ventm u# Sim properantius pergereti fuam pccu 
niametipfum precipitemcafurum.53iclocutus e 
um cum litteris C quas Micipfe rebberet) bimifit. 
fiarum fententia l?ec erat; 

Vgurtfye tui beilonumatrtino ionge maxir 
a ma virtus fuit* qua rem tibi certo fcio gau 
bio effc . nobis ob merita fua carus e . v t ibe fenatu, 
llljllllllllll llll 


IIM|MM 


III II cm I 8 10 11 12 13 14 15 


gurtl et populo romano litl fuma ope nitemur tifci qui* 
&em pro noftra amicicia gratulor,£n Ijabes virum 
& ignu te/atcg auo fuo mafmiffa/ 

©itur vbi rex ea/ que fama acceperat .' ex li= 
teris imperatoris ita effe cognouit .' tum ius 
le virfcute/tum gla viri permotus/flexit anis 
mu fuu/et iugurtfya beneficiis vicere aggreffus e. 
ftatimqj eu a&optauit* et teftameto pariter cu fihis 
fyere&e conftituit. Se& ipfe poft paucos anos mor^ 
bo /atcp etate cofectus/ cu libi vite fine a&elfc itclli 
geret/cora* amicis/z cognati9 /iteq cora atfyerbale/ 
et r;iemlalefiliis/&icjtur ^uiufceroo&i verfca cuiu 
la fjabuiffe/ 

Arum ego iuguitr;a te amilfo patre/fine 
fpe/fine opib^ in meu regnu accepi.exifti 
mans no minus me tibi/ § libens fioenuiHe / ob 
beneficia caru effe.nec£ ea res falfu me ljabuit< Na 
(vt alia magna/et egregia tua fcta omjttaOnouif/ie 
re&ies numatia/me/meucj regnum gla j^onoraiti, 
tuag virtute nobis romanos / ex amicis amiciffis 
mos fecifti.In f;yfpania nomen familie noftre res 
nouatum eft.Poftremo( quo& &ifficilimum inter 
mcrtalcs e)glona inui&ia vicifti.Nuc(quonia rm> 
d;i natura rme vite facit)per l;anc &extram/per re 
gni f i&e moneo/ofateftcrcjj/vti x;os(qui tifci genere 
.'. 


propinqui/beneficio meo fratres fut)caros Ijabeas 
neu maiis alienos abiugere/ q> faguine coiuctos re 
tinere*Non exercitus/neqj tfyekuri prefibia regni 
fant»veruamici/quosneq? arauscogere/ ncqjauev 
ro parare queas.offirio et fibe panutur *Guis aut j 
amicihor eftygp frater fratri&ut que alienu fibum 
inuenieslfi tuisfyoftis fueris^Sqmbcm cgo vobis 
regnutrabo^firmufibonieritisJinmaliiimbecils 
lu.Nacocorbia parue res crefcut ♦ bifcorbia rnaxie 
biiabiitur.Ceteru ante fjos teiugurtljaCquictatc/ 
et fapief ia pnor es)ne afrter quib eueniaf prouibe^ 
re bscet.Na inoni certamine/qui opuletior el etia 
fi accipif in/uria/tame quia plus poteff tfacere vib^ 
tur* Vos aut atljerbal/et l?iemfal/colife/ef obfer- 
uate tale fyuc viru*Imitamini virtute/ et enifimi/ 
ne cgo mcliorcs liberos fumpfiffe vibeaWg) genu- 
iEfe» ftb ea iugurtfya tametfi rege ficta locutu Itelli 
gebati et ipeloge aliter aio agitabat/ tame pro tpe 
beigne rcfp5bit.Micipfa paucis poft bieb^ morit*/ 
Oftcp illi more regio bufta magmfice fece= 
ranti rcguli i vnu coueneruti vt intcr fe be 
cucf is negotiis bifceptaret.feb fyemlalCq minimuf 
ex iliis erat)natura f erox/etia igncbilitatcm iugur 
tl?e(quia materno genere ipar craObefpicief i extra 
atl;erbale affebif ♦ ne mebius cx tribusC quob apub 


* 

,f ll 
numibas ljonoris bicif ur)iu<$urtl)a f oret.beinbe ta 
me vt etati coceberetifatigatus a f ratrc/ vix in par 
tcm altcram trafbuctus efulbi cu multobc abmi* 
niftrabo iperio biffererentiiugurtlja intcr alias rcs 
ait oportcrc quinquenii cofulta oia / et bccreta refri 
bi*Ni pcr ca tepora cofectu anis micipfa/ paru aio 
valuiffe»Tum ibe fyiemfal placcrc fibi refpobit>Na 
ipfu illum \)is trib^ proximis anis aboptionc in re 
gnii pcrucniITc»QLuob vcrbum in pectus iugurtljc 
altius q> qaifqi ratus erat/ befcebit ♦ Itaq? ex co tc= 
porc ira /et mctu anxius mohri parare^ atq; ca mo 
cu aio l;abere/quibusfriemfalem pcr bolii caperet» 
Que vbi tarbius proccbut / neqj lenitur a;mus fc- 
roxl ftatuit quouifmoboiceptu perficere . Primo 
couentu que a reguHsfactufupramemoraui. / pro 
pter bifiefionem piacucrat biuibi tfyefauros finefqj 
ipcrii Rgulis coftifui* JEtacp tepus ab vtraq? rc bcccr 
nitur i feb maturiuS ab pecunia biftr ibueba.Rcgu= 
li itereaVI loca propiqua/ tljefauris alius alio ccflc 
re # Sj ^iefal I oppibo tirmfta/forte eius bomo vte 
batuWqui proximus littor iuo;urtl?e carus/accep- 
tufcg feper ci fucrat * que lllc cafu miniftru oblatu 
promiffis onerat / fpellitqj vti tangp fua vifens bo= 
mu e3t •' portaru claues abulterinas paret* Na ve= 
rc ab fyelale ref erebafur*Ceteru vbi res poftularet I feipfum cu magna manu veturii coftituif .Numib« 
maoatabreui coficit.fttcjCvtibcctns eiat)noitu iu 
gurtl;e milites itrobucit.qui poftq> in ebcs irrupe^ 
re,biuerli rege querere.bormientcs alios/ alios oc 
curlates iterfjcere.fcrutari loca abbita. daufa effri 
cjere.ftrepitu/et tumultuoia tmfcere.cu iterim fo 
emfal reperitur fe occultas i tugurio mulieris acil- 
le«quo mitio pauibus/ et ignarusloci perfugerat. 
Numibe caput eiusCvt mflu erat)ab iugurtfya refe 
rut.Ceteru fama tati facinoris/ pcr cmne africam 
breui biuulgatur.^tl^erbale cel<$/qui fub imperio 
micipfe fuerat/mctus iuabit.In buas partes bifce= 
butnumice . plures atJjerbale fequutur» febillum 
alterum bello meliores.lgitur iugurtfya cjmaxias 
poteft copias armat. vrbes partim vi/alias voluta= 
te ipeno fuo abiugit. oiqj numi&ie imperare parat 
fttfyerbal/ tactli roma legatos miferat/ qui fcnatu 
toceret be cebe fratris/etfortunis fuis/tamen fre= 
tus multitubie militu parabat armis cotecere.Seb 
vbi res ab certame venit.' victus/ex prelio fugit in 
prouicia«ac beibe roma contenbit.Tum iugurtlja 
patratis confdiis / poftcj oi numibia potiebatur in 
otio facinus iuu cu aio reputas t timebat populum 
romanu.necj abucrfus ira eius vf§/ nifi in auari= 
cia nobilitatis/et pecunia fua fpe fyere.Itacj! paucis llllllllllllll ffll 
III II 3 10 11 12 13 14 15 biebus/cum auro/et argento multo/roma legatos 
mittit. quis precepit.' vti primu veteres amicos mu 
neribus expleaUbeinbe nouos acquirat. Poftrcmo 
quecucg poffit largiebo parare nc cuctetur*Seb vfci 
roma legati venere. ct ex prcccpto regis fcofpitib^ 
a!iifc|(quoru ea tepeftate in fenatu auctorifas polle 
baOmagna munera mifere* tanta comutatio iceffit 
vt ex maxima iuibia in gratia/et iauore nobilitatis 
iugurtlja veniret.quoru pars fpe/alii premio ibu= 
cti/figuios/ex fcnatu abi&o/nitebatur/ne grauis 
usi eu cofuleret*.(flgitur ibi legati fatis cofibut 
bie coftituto fenatus vtrifcp batur.tu atiVrbale l)oc 
xnobp loquutu accepimus? 

»tres Gofcripti Micipfa pater mcus mori= 
_^_ r ens micfri precepitf vti rcgni numibie tatus 
mobo procuracone exiftimare mea\ Ceteru ius/ ef 
iperium eius;penes voseffe.fimul enifcrer bomi/ 
militieq? cjmaxie vfui efre populo romano. Vos i- 
cognatoru / vos i aff inju lccu burere. Si ea fecitfe/ 
in vra amicicia exercitu/biuitias/mummeta regni 
me babituru» Que cu precepta mci parctis agitare 
lugurtfya ( \)b oim quos fuftinct terra fceleratiiTis 
mus cotepto vcftro iperio Mafmjflc ncpcte/ efia a 
ftirpc fociu/atj amicu popli romani regno/forfu= 
mfq; oib$ expulit.fttj egotP.CCquonia cgo mi 
feriaru eo veturus era)veile potius ob mea / q> ob 
maioru meoru beneficia/pcffe me a vobie auxiliu 
petcre.ac maxia mi^i beberi beneficia a ppio rcma 
no / quibus no egere.f^: ca fi beliberaba erat.' vti be* 
bitis vterer. Seb quonii paru tuta per feipfi pro* 
bitas e^net# micfyi I manu f uit qualis iugmtfya fos 
retiab vos c5fugi.P .G»quibj(quob micfyi miier- 
timu efOcogor prius oneri § vfui ee.Ceten reces 
aut bello victi i aicicia a vobis recepti.aut i fuis bu 
biis reb? focietate veftra appctiuerut. failia nra cu 
pplo romano belio cartfjagincfi akicia iftituit.qu» 
tpe magis fibea eiuaJcj? fortuna peteba erahquoru 
progenie vos P.C.nolxte pati me nepote mafmif= 
fe fruftra a vobis auxiliu petere.Seb fi ab ipetrabQ 
nifyil caufe f;abere/preter miferaba fcrtuna. / cj> pau 
lo ate rex genere/fama/atcj copiis po$e"s»'nucoefor 
matus erunis iops /aiienas opcs expeto 'tame erat 
maieftatis ppliromani profyibere iiuna . necj pati 
cuiuicp regnu per fcelus crefcere, veru ego Ijis f ibj 
eiecrus fu^quos maioribj meis ppfs romaus bebit 
Vnbe pater/et auus meus vna nobifcu expulere fi 
pfyaceVet cartfyaginefes.vra bencf lcia crcpta iut mi 
clji.P.C. Vos in mei iiuria befperi eftis. Heu ixe 
miferu. fyuccine miripia pater benefkia tua euafe= 
re/vt que tu pare cu liberis tuis / regnicj partkipe 

o,i>. 

I 


t 
t ecifti i ia potiffimu ftirpis fue extincfor fit* Nucf 
ne ergo failia nra quieta cnVfepcr nc i faguie / f er 
ro/ f uga verfabit ur.^Du cartagioefes Icolumes f u = 
ere/iure oia fcua patiebamur .Ijoftes a latere. vos a 
mici procul.fpes ois i armis erat.Poftgi illa pcftis 
ex affrica ciecta e/leti pace agifabamus.quippc q s 
fyoftisnullus eratinifi forte/quevosiufliffctis.Sc 
cc aut be iprouifo iugurtlpa Itolleraba aubacia fcele 
re /atqj fupcrbia fefc ef feres/ fratrc mco / atej eobe 
proplquofuo iterfccto/primu regnu cius fceleris 
fui prcba fecif .poft vbi mc fyifbe bolis ncqt capere 
nil;il minuf 9 vi/aut bellu expectate/ex iperio vro 
(ficut vos vibctis>xtorre;patria/bomo/inope/ef 
coopertu miferiiseffecit.vt vbiuis futius/cp 1 mco 
regno cffe.Sgofic exiftimaba.P .C.(vti prebicate 
aubiuera pafremeu)qui vraj amicicia coleret/ eos 
multu labore fufcipere.Ceteru cx oibus maxie tu= 
f 09 ee. quob i failia nra f uit preftitit 1 vti i oib? bel* 
lis abeet vobif»nof vti per ofjii tuti fumus I vra ma 
nu e.P.C.Pater nos buos fratres reliquit. ferfm 
iugurtba benefjciis fuis rafus e coiucf u nobif fore, 
alt> eoru necatus e/alterius ego ipe manuf ipiaf vix 
effugi.Quib agaVaut quo pofiffimu ifclix accebaV 
6'cneris prefibia oia cxficta fuf .Pater vti neccffc es 
rat/nature coceffit.frafri quemimebecuit/propis ' 
quus per fcelufvita eripuit/affines/propiquos/ai 
cos/ceteros meos/aliu alia dabes opprcffit, Capti 
a iugurtfya/parsactii cruce.pars beftiis obiecti iiit 
PauciCqb^ relicta e aia)daufi i tenebris/cu mero - 
re / et luctu morte grauiore vita exigut. Seb fi oia 
micfyi que aut amifi /aut ex necelfariis abuerfa fac= 
ta fut I columia manerct l tame fi quib ex Iprouifo 
mali accibifiet ,'vos iplorare«p,c«quib$ pro magni 
tubie iperii ius et iiurias oes cure ee becet Wuc ve 
ro exul patria/bomo folus/at? olm fyoneftaru reru 
eges.'quo acceba/aut quosappclle^natones ne/aut 
regcs qui oes fallie nre ob veftra aicicia ihlti fut^ 
v^n quocp mk\)i abire licct vbi non maioru meoru 
fyoffilia moimeta piima fit^aut qfq> nri mifereri po 
teft/qui aliquabo nobis fyoltis fmt^Poftremo maf 
miffa nos ita iftituit p«c.ne que coleremus nifi po= 

pulu ro.ne focietatesJne febera noua acciperemuf. 
abube magna prefibia nobis in vra aicicia fore* Si 
fcuic iperio fortua mutaretur vna occibenbu nobis 
ee. virtute nuc/ac bis voletibus/magni eftis* et o 
puleti»Oia fecuba/z obebietia fut.quo facilius fo 
cioru iiurias curare licet» Tatum illub vereor/ nc 
quos priuata aicicia iugurtfye paru cognita traluer 
fos agat*Quo3 ego aubio maxia ope niti .abire/fa 
tigare vos fmgulos ♦ ne quib be abfente incognita 
caufa ftatuatistFigere me verba/et f uga fimularc * 

lllll II 
Mll IIMIMM Illl 


llll llll llll llll 

cm I -J 8 10 11 12 13 14 15 
' 
cui licuerit i regno manere.quob vtina illu/cuius 
ipio facinorc/i T?as proiectus fu miferiaf .'eabefyec 
fimulate vibera.z aIiq>bo apub vos/aut oeos Imor 
tales/reru fyumanaru cura oriatuWvtilla/qui nuc 
fceleribus fuis ferox/at<$ predarus e.'omnibus ma 
I13 fit excruciatus.ipietatis i parete noftru/ frarris 
mei necis mearumqji miferiarum graues pcnas rcb 
bat.Iaiam f rater animo meo carilfie §§ hbi imatu 
ro.'et vnbe minime becuit vita erepta li tame ma* 
gis letanbum/q> bolenbu puto cafu tuu.No enim 
tantum regnuVfebfugaVexiliu/egeftate/et omnes 
r;as(que me premut)erunaa/cu aia fimul amififti» 
TKc ego infelix i tanta mala precipitatus/ex patrio 
rejjno/reru ljumanaru fpectaculu prebeo l icertus 
quib aga. tuas ne iiurias perfequarjpe auxilii e^ef 
an regno confula cuius vite/necifq$ poteftas ex opi 
bus alicnis penbet.^ Vtina emori f ortunis meis fyo 
neltus exitus effet.ne viuere c5teptus viberer ih be 
felfus malis iiurie coceffifle.nuc ne? viuere iib^ ne 
cg mori \$ fie bebecore.p.c.per vos/per hbros/atj 
paretcs vros/per maieftate ppli r.fubuenite micfji 
rmfero.ite obuia iiurie.nolite pafi regnu nuibie q 
vcjjru e.'pcr fcelus l z faguine failie nre tabelcere; 
Pftqp rex fine loquebi fecitdegatiiugurtfye 
largitoe magis cp ca f r eti / paucis r elpobet . 
'icmfaiem ob feuicia fua a numibis interf ectum» 
atfyerbale vltro bellu inf erete poftqp fuperatus fit i 
queri <$ liuria facerer ncquiui% # Iugurtl;a ab fena 
tu petere/ne fe aliu putaret.'ac numatie cognitus ef 
fet.ne verbainimici/antefua facta poneret. Delbe 
vtriq; curia egrebiutur.fenatus ftatl cofulitur.fau 
tores legatoru/ preterea fenatus magna pars/gra 
beprauata /atfyerbalis bicta cptenere l jtugurtfje vir 
tute extoUere laubibj/gra/voce.bcniqj oibus mo 
bis pro alieno fcelere et flagitio/ fua quafi pro gla 
mtebatur. T^t cotra pauri qbj bonu z equu biuicuf 
carius erat /fubueniefcu atfyerbali/ % \)i£hlis mor= 
te feuere vibieaba cefebat.Seb ex oibus maxie cmi 
lius fcaurus \)o nobilis/impiger factiofus/auibus 
potetie/fyonons/biuitiaru/ ceteru fua vif ia callibe 
occultas. Is poftq> vibet regis largitione famofam 

impubenteq^ /veritusCquob in tali re fieri foIet)nc 
polluta licencia/inuibiam accenberef iaimu a cofue 
ta Iibibine cotinuit. Vicit tame in fenatu pars illa^ < 
que vero precifiyaut gratiam anteferebat.Decrctu 
fit ab Icnatu/vt bece legati regnum /quob Micipla 
cbtinuerat inter iugurt^a/ etatfyerbalebfuiberett 
Cuius legationis priceps fuif .L.optimiufy J?o cla 
rus/et tum in fenatu potes/qui tribunus confuli= 
bua gayo gracco/et.M.fuIuio flacco intarfectia /a 
cerrime victoriam nobilitatis i plebem excrcuerat. IIII|MII 


llll llll 


llll llll llll llll 

cm 8 10 11 12 13 14 15 , 


£u iugurtfya fametfi rorae in amicis fyabcerat,' ta= 
me accuratiffime recepit.babo 1 z pollicitabo mulia 
perfecitvti fame/fibei/poftremooibusfuis rebus 
comobu regis atef erret.Reliquos legatos eabe via 
JV aggreuWplerofc| capit.paucis f uit canor fifces cjp 
pecunia. In biuifione que pars numibie maurita- 
niam attingit ,'agris/viris/opuletior iugui tl;e tra 
bitur . Illam alteram fpecie / q> vfu potior em .' qu e 
pecuofior et ebificiis magis exornata erat M;er- 
bal poffebit; 

8s poftulare vibetur africe fitu paucis ex= 

— ponere.z eas gentes/quibj cu nobis bellu 

aut amicicia f uit atf ingere.S^ que foca /et naconesr 
ob calore / et afperitate / ite folitubies minus f reque 
tata iut.be i)is i?aub facile copertu narraueri.Gete 
ra cjppauciffimis abfolua ♦ In biuifione orbis terre 
pleriqj af frica i parte tertia pofuere. pauci tatumo 
afia/et europa elfe.feb af frica I europa.Sa fines lp 
bet ab occibete fretu noftri maris /et occeani i ab or 
tu folis bediuem latitubinem. que locu incole Ca- 
tijabatmon appellant. mare feuu / et iportuofum 
ager frugum fertilis.bonus pecori. arboru ifecu* 
bjs.ceh/terrec^ penuria aquarum.genus f^minu 
lalubri copore.velox. patiens laboru . plerofqi fes 
nectus bilioluit/ nifi quiferro/autbeftiiBiteriere» 


■ , Natn morbua fyaub fepe queq> fuperat. Mr;ec ma 
iefici generis plurima animaija.Seb qui mortales 
initio africa fyabuerint/quic| poftea accefferit l aut 
quomobo iter fe permixti fiti q'q> ab ea f ama / que 
plerofc| obtinet/biuerfu e.'tame vti ex hbris puni= 
cis(qui regis fyielalis bicebantur)iterpretatu nobis 
eft/vtqj rem fefe fyabere/cultores eius terre putatt 
qua paucifumis bica. Ceteru fibes cius rei/ penes 
aurtores erit.^frica initio ^abuere getuli/z libies 
arpcri/iculticj.quib^ cib^ eratcaro ferina,'atcj fyu- 
,mi pabulu vt pecorii£.neqi \)i morib^/ nccj iege/ 
aut iperio cuiufqS regebatur . Vagi /palates / q nox 
coegerattfebes fyabebat. Seb poftq> i Ijifpania f;er= 
cules(ficuti afri putaOiteriitiexcrcitus eius/copo 
Iitus ex variis gentibus/amiffo buce/ac paffi mul~ 
tis libi quilej imperium petetibus / breui bilabitur 
ex eo numero mebi/ perfe/ et armeni/ nauibus in 
africam trafuecti/proximos noftro mari locos oc- 
cupauere.feb per fe intra occeanum magis.Hi qui 
alucos nauiu inuerfos/pro tuguriis l?abuere,quia 
necg materiam in agris / neq? ab fyifpanis cmenbi / 
aut mutanbi copia erat.Mare magnum/et ignara 
lingua/ commercia proljibebant. Hi paulatim fe= 
cum per connubia getulos mifcuere» 6< quia fepe 
temptates agros/alp beinbe alia loca petiuerant / lllll II 
Mll III!!!!!! Illl 


llll llll llll llll 

cm J 8 10 11 12 13 14 15 1 
femetipfos numftas appellare. Ccteru abl ? uc ebifi 
cia numibaru agreftiuCque mapalh illi vocaOoblo 
oa /in curuis laterib? / tecta quafi namu carine iut. 
Mebis aiit et armenis acccffere iibies. Ha 1)1 propi 
us mare agitabat africum . ©etuli fub fok «mgia 
taub procul ab arborib^.Hiqf mature opiba r;abu 
ere.Na fretobiuifi abfyfpania mutare res intcr le 
inftituerant.^ome eoru paulati libies corrupere. 
barbara ligua/maurbs pro mebis appellatcs ; &e0 
res perfaru breui aboleuit . ac poftca fub noie nuj 
mibie/ propter multitubine /a parentibus bigreili ♦ 
poffibcre ea loca/que proxia cartagine numibia ap 
peliabatur. Deibe vtricj alteris freti fimtimos;ar 
mis/aat metu fub imperiu coegere . Nome glamej 
Obiabbibere.magis ty/quiabnoftrumare procel* 
ferat.quia hbies 9 getuli minus belhcofi ♦ Dem* 
africe pars mf erior plcraoj ab numibis pollella clt. 
Victi oes/i gete/nomeq? iperatiu coceliere.f oltea 
pbemces /alii multitubinis bomi mumebe gratia/ 
parsiperiicupibine follicitaplebe/ et aliis nouam 
reru cupibis/yponeybabrimetu/leptim/aliafq! yr* 
bes /i ora maritia cobibere.ceej brcui multu aucte/ 
pars origmib? fuis prefibio/aliebeconfuere . Na 
be cartagie filere melius puto/cj paru bicere . qm 
aho properare tepus monet.Igitur ab catbabatmo 


.C<jui Iccus cgyptu ab africa biuibit fecunbo mari) 
prima cyrene eft colonia. tfyereon. ac beinceps bue 
firtes^interqj ea3/leptes*Deibepl;>ilencnare ♦ que 
locum egyptum verfus finem imperii ljabucre car 
taginefesipoft alie puniee vrbes.cetera loca vfqt ab 
mauritania numibe fcnet* proxime fyifpania rnau^ 
ri fiit.fuper numibiam getulos accepimus/ parti i 
tuguriis/alios Icultius vagos agitare.poft eos ctt^ 
opes efle. Deibe loca exufta folis arbonb^. Igitur 
bello iugurtfjino pleraq} ex punicis opiba /et fines 
cartfjaginefiu / quos nouiffimeijabucrat.' populus 
ro.pcr magiftratus abminiftrabat. ©etuloru ma= 
Qm pars/et numibie / vlq; aD flume muiucca fub 
iugurtfya erat.Mauns omib^ rex boccus lmpenta 
bat^pretcrnomeypercctcraignaruspopuli.rtiteq 
nobis/ neq? bello/ neq; pace antea cognitus.De a= 
frica/ et eius incolis ab neceffitubine rcifatis bictu 
eft^ 

Oft§ biuiforegno/ legatiafricabifceflcrei 
et iugurtfya cotra timorem aimi premia fcc 
/ lcfis abeptu fefe vibet.'certu ce ratus(quob cx aicis 
apub numatia acceperat)oia romc venalia ce fimul 
z illoru f oUicitacoib^ accefusiquos paulo ate mu- 
nerib? explcucratyi regnu atl;crbalis aim intebit* 
Ipfe accr beliicofust at is qucm patebat/quietus/ y^ 


lllllllll 
llll llll llll III! 


MM Mll 1 II M Mll 

cm 8 10 11 12 13 14 15 


imbellis.placiboingenio.oprtunus iiurie/ metu= 
ens magis q> metuenbus. Igitur ex improuifo fi- 
nes eius cum magna manu luabit. mulfos morta 
1 es cum pecore/afqjalia preba capitebifida incen- 
b it pleraq? Ioca l)oftiliter cu equitatu accebit* Dei~ 
be cu omni multitubine in regnu fuu couertit.exi 
f timas at^erbale bolore permotu iniurias fuas ma 
nu vinbicaturu/eaqs rem belli cam fore« At ill?Cg> 
tieqjfe parearmisexiftimabat/ et amicicia po.ro. 
magis cp numibis fretus erat)legatcs ab iugurtl;a 
beiiurus queftu milit r Qui tametfi contumeliofa 
bicta retulerat/pr/us fame oia pati becreuit lq> bel- 
lii fumerc. quia bellu teptafu antea Iccus ceflerat. 
Necg eo magis cupibo iugurtlje minuebatur.quip 
pe qui toiu regnu eius aimo iam inuaferat « Itaqj 
non vti antea cu prebatoria manu / leb magno ex- 
ercitu comparato/bolium gerere cepit/z aperfefo 
tius numibie imperiu petere.Ceteru qua pergebat 
vrbcs /agros vaftare.pi ebas agere .fuis animu/^o 
ffibus terrore augere.Atljerbal vbi ltelligit eo pro 
ceffum Ivii regnu/aut relmquebu effet/ aut armis 
rctiLefcum neceffario copias parat. £t iugurtfye ob 
uiusprocebit * Interimfyaublongeamari/prope 
cittljam opibu/ vtriufq? cxercitus concebit fctCquia 
feiei extreumm erat) prcliuin non cft inceptum. 
Seb vbi pleruq^ noctis proceffit obfcur o etii cu lu 
rnint milites iugurtbini/ ligno bato caftra l)ohiu 
iuabut.femifomnos partim/aliosarmafumcmes 
fugat/fubutqj .ai^erbal tu paucis equitib? cirtl;a 
profugit.Et ni mulfitubo togatoru fuiffet/ quc nu 
mibas ifequetes mcmbus pror;ibuit.' vno bie inter 
buos reges ceptu/atqj patratu beliu foret.Igitur 
iugurtr;a opibu circufebit vineis/ turribuib^ z ma 
cljinis oiu generu expugnare aggrebit*. fiAaxU fe 
ftinas tspus legatoru atecapere 7 quos ante preliu 
factu/ab atfyerbale roma miffos aubieret? 
j^j£b poftgi fenatus be bello eoru acccpit l tres 
^^Jabolefcetes i africaiegatur.' qui abosreges a 
beat.fenatufqj z ppli r. verbis nutie"t(-velle z cefere 
eos ab armis bifcebercbe cotrouerfiig fuis iure po 
tius q> bello bifceptare.Ita feq^ iliifqj bignu ee.Le 
gati i af rica maturates veniut, co magis/ q» romc 
bu proficifci parat/be prelio facto i z oppugnacone 
cirtljeaubiebatur.iB^ ljisrumor btmts crat.Quo 
i-u iugurtr/a acccpta orone refpobittfibi ne^ maius 
quicqp/ne^ carius auctoritatc fenatus effe.ababole 
fcer.tia ita fe enifum / vti ab optimo quoqj proba= 
retur virtute/non malicia/publio fcipioni fummo 
viro placuifie i et ob eafcem artcs a Micipfa non 
penuria liberorum /in rcgno aboptatum cffe. 


v *T <■ 
Ceter 3 qao plura bene/atcj ftrenue feciffet.' eo am 
mu fuu minus iniuria tollerare fttrjerbafem bolis 
vite fue infibiatu.quob vbi comperiffet fceleri eiu3 
obuiarn iffe. populu romanu/ n?cj recte/ necp pro 
bono facturu lli ab iure getiu fefe prol;ibuerit.Po 
ftremo be omibus rebus fe legatos rorna miffuru 
breui.ita vtricg bigrebiuturi$tr;erbalis appellabi 
copia non f uit . Iugurtl;a vbi eos africa bifceffifle 
ratus eft.'necg propter loci natura cirtfya armis ex- 
pugnare pot/valloyac foffa menia circubat. Tur= 
res exftruit. eafcg prefibiis firmat . Preterea bies/ 
noctefcj aut per vim/autbolis temptare. befeforis 
bus meniu premia mobo/mobo formibine ofteta= 
re.fuos fyortanbo ab virtutem erigere.prorfus in= 

^(entus^cuncta parare/ 

Tfyerbal vbi itelligit omnes fortunas fuas 

_jin extremo fitas . ljoltem inf eftum / auxilii 
[pemnullam /penuria rerum neceffariarum bellu 

tf afyi non poffe,'ex f;is qui vna cirtfyam prcf ugerat 
buos maxime impigros belegit.eos multa pollice? 
oo / ac miferanbo fuum cafum confirmat .' vti per 
fyoftiuni municones noctu ac proximu mare be blc 
romarn pergerent. Numibe paucis biebus iuffa ef 
iiciut.littere atfyerbalis in fenatu recitate fut.qua= 
ru bec fentcnth fuit/ 


On mea culpa fepe ab vos oratu mitto*P« 
C.feb vis iugurtlje fubigit. que tata libibo 
extigufSf meiuafitMneq} vosi neqf beos imoita^ 
1 es i aimo fyabeat Jaguine meu / cp oia malit . Itag 
quitu iam menfem/ex quo focius /et aicus ppli ro 
mani armis obfeffus tenecr.neg tnicl;i micipfe pa 
tris mei benefccia; necj vra be*reta auxiliatur. fer- 
ro /an f ame acrius vrgear Icertus fu* Plura be iu; 
gurtlja icriberebe^ortatur me fortuna mea.etia a 
tea expertus fu paru fibei miferis cffe* no tame fas -^ 
tclligo illu fupra que ego fu petere/neq$ fimul ami 
cicia veftra/etregnu meu fperare/ vtru grauiuf exi 
ftimef /nemini occultu eft.Na inicio occibit ipefale 
fratre meu<beinbe patrio rcgno me cxpulit.que (a 
ne f uerit noftreiiurie nicbil ab vos* Vcru nuc res 
gnu veftru armis tenet.me(que vos Jpcratore nu- 
mibispofuiftJ9)cIaufu obfibet.Legatorum verba 
quati fecerit/pcricfa mea beclarat. Quib e rehquu 
nifi veftra vis qua moueri poffit.Na ego quibe vel 
lem et ^ec que fcribo/et illa que atea I fenatu que* 
ftue fiif'vana foret potius/§ mifena mea fibe vers 

bis faceret^S^ Quonia eonatusfuM iugurtfje fce 
leru oftetui eiIe*con ia morte/ neqj erunas meas/ 
tatumobo iimici iperiu /et cruciatus corporie recu 
fo vt euaba beprecor.Regno numibie (q> veftru e) 

c.if III II 

y 10 i: 12 13 14 1: 


yti pfacef cofuIite.M? maib$ ipiis eripite/per ma 
ieftafem IpcriiVper amicicie fibem/fi v lla apub vof 
memoria remanet aui mei mafmiffe^ 

Is litteris recitatis/ fuere qui exercitu in a= 
trKamaiore ceferet mittenbu . et qiprimu a= 
t9erDaI1luBuen1ebu.be iugurtba interi vti cofules 
retur .'quonia legatis no paruiffet.Seb ab fyfbe ib 
Iis rems fautoribus fuma ope nifu el ne tale becre 
tu fieret.Ita bonu publicu( vt in plerifq? negotiis 
folef priuata gracia beu/ctu eft.Legatur tame in a= 
fnca maiores nafu nobiles/amplis fjononbus vfi. 
tn quis fuit emil/us fcaurus(be quofupra meora= 
uimus)I;o cofularis/ z tu in fenatu priceps. fy(q> 
res i numibia erat i fimul et a numibis oblccrat») 
tribuo naue afceiut . De fync breai vtiea appulfi/ 
Iras ab iucjnrtf)a mittut/cpociffime ab prouic/a ac: 
cebat.fequb eum ab fenatu miffos.IIIe vbi acccpit 
fyoines darosCquoru auctoritate romc pollere au= 
biueraOconfra inceptum fuum vemiTe* p»moc6= 

motus/metu/atc|libibie/biuerfusagifabatur.Ti 
mebat ira fenatus ni paruiffet h S atis . Porro ani= 
mus cupibine cecus ab iceptum fcefus rapiebatur. 
Vicit tame i auibo igenio praufl cofiIiu.I S itur ex 
ercitu circubato/fumma vi cirtt)a~ irrumpere niti-- 
fuivmaxie fpcrans bibucta manu f>oitium aut vi/ 
aut bolis fefe cafum victorie lueturu.Quob vfai fe> 
cus procebit/neq, quob iteberat efficei e pofefi / vt. 
priulg» legafcs coueniret att>rbaiis potiretur .' ne 
apl.us moranbo lcauru(que §plurimu metuebar 
lfeberet cu paucis equitibus i.proulcia vclt,ftt ta-- 
etfi lenatus verbis/graues mine nuciabatur.' g>ab 
oppugnacoc no befiltereHmulta tame oronc confo 
pta legati f ruftra bifcefferc , Ga poftqi cirtl> aubita 
fut,'italici quoru virtutc rnenia befefaoatur/confifi 
bebitoe facta proptcr magnifubinepopuli r.Iuiola 
tos fefe fore atfjerbali fuabet/vfi/egj/ef oppibu ib* 
gurtl;e frabat.fafu ab co vitam pacifcafur. be cctc- 
rie fcnatui cure fore, ftt ille ta'etfi(oia pofiora fibe 
iugurtr/e rebatur/ tame quia pcncs eofbefi abuer; 
faretur ccgebi potcftas erat)ita vti ceTuerant italid 
bebicone facif .lugurtfya iprimis att)erbale excms 
ciatu nccat.Deibc oes puberes numibas/af g nego 
ciatorcs prcmifcuc/ vti quifcj armafus obuius fu= 
crat iterf ccif ; 

f\ Vob poft§ rome copertu e! ct rcs in fenafu 
\JgSiteri «*»**' iibe ilii miniftri regis/itcrpcl= 
iaoo/ac fepc gratia/ Iterbu iurgiis tral;ebo tepus a 
trocitate f acti leniebat^t ni.0; menius thbunus 

plebjsbefignatus/viracer/zifcffuspotetienobili 
tatis/populu r.ebocuiffet ib agi/vt pcr paucos fa s 

III II 

cm c 8 10 i: 12 13 14 15 
tiofos iugurtlje fcelus eobonaretur i pvoi ecfo ols 
iuibia prolatabis cofultacSibug bilapfa foret.tanta 
vis gratie/ atqj pecunieregis erat.Seb vbifenatuf 
belicti cofeiecia / popufu timet .'lege lepronia proul* 
tk f utur is c5fuiib£ numibia / at^ italia becrete fut 
Gofules beciarati P.fcipio nafica L* beftia ealpur^ 
nius» Calpurnio numibfv fapioni ifalia obuenit. 

beinbe exercitus qui in affricam portaretur fcribi* 
tur.ftipebiu/aliaqj/ que bello vfui foreti becernu^ 
tur at iugurtl;a cotra fpe nutio accepfoCquippe cui 
rome ola vena ire i alo f)eferat)filiu-/ z cu eo buos 
failiarcsabfenafuai legafos mittit.Mi%.' vti illis 
(quos fyiefele interfecto miferat)precepit/ vt omes 
mortales pecunia aggrebiatur. qui poftqi roma ab 
uetabat; fenatus a beftia coiultus ei placeret neie= 

gatos iugurtlje recipi menib$,Hiq> becreuereCmfj 
regnu/ipfu^iugurtlja bebitu veniffet) vt I biebus 
proximis bace italia bifceberet* Confui numibis ex 
fenatus becreto nuciari iubet.ita infectis rebus illi 
bomu bifcebuUlnterlcalpurnius parato exercitu/ 
legif fibi fyoles nobiles abokfcetes factioios* quo- 
ru autoritate que beliquiffet Ipuita fore fperabat* 
in quis fuit fcaurus.cuius be natura et Ijabitu fu- 
pra memorauimus.Na Icofulenro muIteVboneqf 
artes animiy et coporis erat* quas ornnes aqaricia • 


■ 

prepebiebaf . patics laboi-u . acri fgenib.fatis proui 
bmsMli l)aub ignarus.firmrlfimus cofra perida 
et muoias . Jpcb per italia legiones l;egiu /atcp inbe 
in licilia/ porro ex ficilia i airica trafuecte fut.Igi= 
tur caJpl;ui nius iif 10 paratiscomeafib^ acriter nu 
mibiaigreffus elt.multofgj mortales/ef vrbes d\\- 
quotpugnabo tepit.Seb vbi iugurffja per legatof 
pecuuia teptare.'bellic| (quob abmiftrabat) afper i^ 
tateoftebsre cepit/aimus eger auaricia facile couer/ 
fus eft.Ceteru focius / et abminifter oim cofilioru 
affumitur Icaurus . qu.i faeffia pricipio plerifq? eg 
factioue eius cori;upfis/acerrierege ipugnauerat / 
tame magnjfubine pecuie a f?ono/ fyoneftoqj i pra^ 
uu abftractus eft.S^ iugurtya primu tatumo beb 
h more rebimebat.exiftimas fefe aliquib interi ro= 
roe prccio auf gra effecturu.Poftea vero cj partici 
pe negotii fcauru accepit, ; in maxima fpe abbuctus 
recimerac-epacis/ftatuitcu eis 6e o% pactionibus 
prefes agere.Ccteru^ferea fibei ca/ mittitur a cofu 
le fextius queftor i opibu iugurtl)e vacca cuius rei 
fpecies erat /aceeptio f rumeti quob calpfyurnius pa 
lam lcgatis iperaucrat,qucnia fcebitiois mora ibu= 
cie agitabatur.Igitur rex vti coftituerat i caftra ve 
nit.acpauca prefeti cocilio locutus/£>e inmbia fra= 
fris fui/atqj vt i bebitione accipcretur .'rcJicj cu bes 


7 *v 


- i p I 
., 

ftia/ct fcauro fecreto tranfegit *Deinbe poftera bie 
quafi pcr faf «ra lecj;e / fetentiis exquihtis j bebitoes 
accipitur. Seb vti procofilioiperatu erat/elepfwti 

tnglta/pecus/atqjequi multi no cum paruo arcjeti 
pdDere qucftori trabutur* Calpurniueromam ab 
magiftratus rbgabof prof /rifcitur . In numibia ct 
exercita noftro pax agitabatur/ 

Oftqi rcs m afriea geftas/quoq; mo acte fo- 
rcnt fama biuulgauit / romc per omncs lo~ 
/et couetus be facfo cofulis agitari. apub plebe 
grauis Juibia.pafres folficifi erant.probaret nc ta= 
tum fiagitiu /an becref um cofuJis fufcuerteret/pa- 
rum coftabat.ac maxie cos potetia fcauri(q> is au - 
ctor ct locius bcftie i crcbatur)a vcro bonoq; ipcbie 
bat.7>vt.<3.mennius (cuius bc libertate ingenii/et 
obio potetic nobilitatis fupra biximus)inter bubi= 

tatione/ ct moras fcnatus cocionibus populum ab 
vinbicabu^ortari*moncrcpopulumr.nclTbertate 

fuam bcfereret*mulfa fuperba ct crubelia facmora 
nobilitatis oftebere/prorfus infcntus cmi mo plc- 
bis aim accebebat.Seb quonia ea tempeftate rome 
.0.menii facubia dara pollenfq? fuit/becere exifti 
maui/vna ex tam multis orone eius pcrfcribcrc.ac 
potiffimu ca bica i qua I cotione poft rcbitu beftiey 
fyuiufcemobi verbis biJTeruit/ 
Vlta me bel;ortitur a vobis quirif es(ni ftu 
biumrei.p.omla fupeieOopes'factiois/vra 
patietia/ius nullumyac maxime./quob innocentie 
plus periculi/q> fyonoris e.Nam illa quibcm piget 
bicere i)is annis quibedm / q> lubibrio fueritis fu= 
perbie paucoru.cj febe/ q>c$ multi pericrut vri be= 
f enfores ♦ vt vobis animus ab ignauia / at j focorbia 
corruptus fit . qui nec nuc quibe obnoxii inimicis ^ 
infurgitis . /^tqj ctia nunc timetis eos quibus becet «* 
. terrori ee . Seb q>cp ^jec faiia fut/tami otuia ire po 
tentie faetionis/animus fubigit. Certe ego libcrta 
temCque miclji a parente meo trabita eft) experiar 
Veru ib fruftra/an ob rem facia/in vra manu fitu 
e quirites. JMecj vos l?ortor(quob fepe maiorcs vri 
fecere)vti contra iiurias armati eatis» nicfjil vi/ni 
cfyil fccelfione opus eft . neccfie eft fuomet ipfi mo? 
rc/prccipites eat.Occifotiberio gracco(que rcgnu 
parare aiebat) in plebe romana graues queftiones 
fyabite fut.Pcft©.gracci/et.M. fuluiicebe/ item 
nri orbiuis multi mortalcs in carcere necati funt, 
vtriufqj dabis n5 lex/ verum libibo eoru fine fedt 
£eb fane f uerit regni paratio plebi fua reftif uere, 
quicquibfine faguie ciuiu vlcifd nequit/iure factu 
fit.iSuperiorib^ anis taciti inbignabami erariu exc 
poliari reges/et populos paucis nobilit j vectigal ♦ ^ r»~ I *< 

llll|llll 
llll llll llll III! 


MM MlljlMI Mll 

cm 8 10 11 12 13 14 1* U penbcre. penes cofbem etfummagloria/z maxias 
biuitias ee.tame fyec talia facinora ipune fufcepiffe 
pro nicfylo pamm f;abuere.Itac| poftremo leges/ 
maieftas vra/biuina et fyumana oia/ l;oftib$ trabi= 
ta. funt.neej? eos qui ea fecere pubet/ aut penitct.fj 
incebunt.per ora vra magnifici.facerbotia/etcolu 
latus pars/triupfyos fuos oftentafes '• pericc quafi 
ea ^onori no prebe fyabeat. Serui ere parati/inius 
fta iperia bominoru nSperferut, Vos quirites in 
iperio nati equo aio feruif ute f ollcratis. &t qui lut 
l)i qui re.p.occupauere.^Hoines frelcratifii/ crue= 
tis maibj immani auaricia/nocetiXfi/ef iioefuper= 
biffimi/quibus fibes/becus/pietas/ poftremo ljo* 
nefta/afoj infyonefta oia queftui fut. pars eoru oc- 
cibiffe tribunos plebis/alii quefhones iiuftas/ples 

ricg cebe I vos feciffe/promunimeto}>abent. Itacg 

§tu quifq? pcfftme fecit,' ta maxie tutus eft. metu 
a fcelere fuo ab icmauia veftra traftulere. quos oes 
za>oe cupere/ edbe obifte/ eabe metuere in viiu coe ■ 
Qit, Sebfjecinterbonosamicitia. intermalos fa= 
ctio eft.CU fi ta vos cura libertatis t)aberefis/cj illi 
ab bominacor.e accefi fut/profecto neq-? ref p.(ficu " 
ti nunc) vaftaretur/ etbeneficia vra penesoptios 
no aubaciffimos foret. Maiores vri parabi iuris et 
maieftatis coftif uebe gra bie pcr feceffione armati CN O 
CN auentinu" aiote occupauere. vos prp libertate/qua 
ab illis accepiftis /nonne fuma ope nitemiui^ T^vlg 
eo vcfyemetius quo maius bebecus e parta amittere 
cj oino no paruiffe.^bicet aliquis/quib igitur.^Cen 
fes vibiccibfi i eos/qui fyofti probibere re.p^Refpo 
beam.no manu/neq? viCqj magis vos fecifle c^ lllif 
accibifle fnbignu eft)veru queftionibj/etiubicio ip 
fius iugurtfye.qui fi bebitus e< profecto iulfis vris 
obebies erit.Sm ea cotemnit/fcj exiftimabitis qua 
lis ifta pax/aut bebitio fit/eai qua ab iugurtfya fcefe 
ru Ipumtas/ab paucos potentes/maxie biuitie/ ab 
re.p.bamna atqj bebecora peruenerit.nifi fortc nu 
bum etia vos bnatiois eoru fatietas tcnet.et iila/g> 
l;ec tepora/magif placet.cu regna prouicie/leges/ 
iura/iubicia/bellay atqjpaces/ poftremo biuia/ et 
fjumana oia/penes paucos erant» Vos aut(feoc eft 
populus.roOinuicti ab fyoftib^ Iperatores oim ge 
tiu fatis fyabebatis aiam retincre.na feruitute quis 
bem quis veftrii recufere aubebateWtqf ego tametfi 
viros f lagitiofrffirnos /exiftimo ipune jniuria acce 
piffe/tamen vof Ijominibj fceleratiffimis ignofcere ^ 
Cquonia ciucs fut)equo alo paterer ,'ni mifericorbia V 
I pernicie cafura effet.Na ct illis cjtu iportunitatia i 
f?abet.'paru e Ipune malc feciuWnifi bemu facienbi 
licentia eripituWet vobis eterna foJIicitubo reuiac 


co r^ V£> m t co fN o <j\ CQ 


■r^ ao e.vt ■iO ^r 8 10 11 12 


13 14 1 r-> M— ^ 


* 


fffnm^^^^^^M 
TTTT 
1 1 1 1 1 1 M 1 CN l- 
nebit/cu lfeirgetis/autferuiebueffe. aut per ma= 

nus libertate retineba. Na f ibei qmbe/aut cocorbie 

que Ipes e.^bnari illi volut. vos hberi ee. faccre iili 

xiuriis.vcs profyibere^Poftremo fociis vris veluti 

l;oftib; Ut I?oftibus pro fociis vtutur»Poteft ne in 

ta biuerlis metibus/pax/aut amicicia effe^ Quare 

moneo/fyortorq} vos/ne tatu fcelus ipunitu omit^ 

tatis.no pecufatus erarii factus e.neq; per vi fociis 

erepte pecuie.que qiqi grauia fut*' tame coluefubie 

ia pro nicfrlo fjabetur. l;ofti acerrjnjo probita fena 

tus auforitasyprobitu iperiu veftru e/t* bowi/mi' 

litkq res p.venalis fuif .quc njfi quefifa eruti nifi 

vibicatu inoxios/quib erit reliquu/mli vt illis qui 

eafecere obebietesviuamus^Naipuneea quelib-? 

facere/ibeft rege effe.neqj ego vos quirites fyortor*' 

j ' vt malifis ciues vros perpeta i qJ recte fecifie * f^ ne 

I ignofcebo malis/bonos perbitu eatis. Abl?ocin re 

/ p.multopreftatbeneficii/ § malef icii imemorem 

' ee.bonuf tatumo fegnior fit/vbi negligaf.atnialuf 

lprobior .J^b Ijoc fi riurie no luti I;aub fepeauxilu 

egcas«Hec/et alia buiulcemoi lepe i bicebo rnenius 

ppl5 perfuabet, vti*L.caffiuf(qui f u pretor erat)ab 

iugurtl?a mitterefur^euc^ lterpofita fibe publica ro 

ma bucerct.'quo faciliuf ibicio regif Icauri 7 reliquo 

ru^quos pccuie capte acceberat) belicta patcfiereti r - - — . 

Vm \)tc rome gerutur q xn numibia relicti 
^abeftia exercitui preerat/ fecuti more ipera 
toris fui/plurima/ et flagitiofiffia facinora fecere. 
f uere qui auro corr upti elepl;atos iugurtfye trafce '< 
ret. &lii perfugas vebereU' pars ex pacatis prebas 
agebat.tata vis auaricie aios eoru(ve!uti tabes^iua 
ferat^t «ffius pretor ppli ro.periata rogalone a 
gaio menio/ac perculla oni nobilitate/ab iugurtfya 
proficifcitur*Siqjtimibo/ exqj cofciecia biffifceti re 
bus fuis / perfuabet (quonia fe pplo ro* bebibiffet; 
ne viJcjp mifericorbia eius experiri mallet* priuiti 
preterea fibefua iter ponit.qua illeno minoris / cp 
publica bueebat talis ea tepeftate fama be cafiio e= 
rahlgit* iugurt^a cotra becus regiu/cultu q> ma 
xie miferabili/cu caflio roma venit.ac tametfi i ipo 
roagna visaimi erat.'cofirmatuf ab oibj7quoru po 
tetia aut fcelere cucta ea geflerat que fupra biximui 
Tame*(3.bebium tribunuplcbis/ magna mercebe 
parat.cuius ipu^etia/magna ui cofra ius/z liurias 
oes/multus f oret.at O.menius abuocafa cofioe^ 
§ regi ifefta plebs erat/et pars i vicula buci iuber? 
pars vero focios fceleris fui aperiretimore maioru 
be fjofte fuppliciu fumi)i5ignitati/§ ire rnagis cofu 
lcns febare motus.et aios eoru mollire.Poftremo 
confirmare fibcm public,a per fefe inuiolata fore . / *fi 


. *"** < 

■r^ \Q 

llll III 
Mll llll llll llll 


llll llillllll llll 

s 10 11 12 13 14 1* J 
Poft vbi filetiu cepit/probucto jugurtlja verba fa= 
cihroroe numibieuj faciora cius metnorat.fcelcrai 
patreVfratrefgjoftenbit.quibus iuuahb^/ quibuiqf 
miftris ca egerit. §q> itdligat populus. ro.tamen 
velle maifcfta/magis cx illo fyabere. fi veru aperi= 
at in f lbe/ et dcmctia populi ro. magna fpe llh fita 
Sm reticeattoS fociis ct fibi faluti fore / iefe fuafcj 
fpes corrupturu«ceibe vbi tnenius bicebi fine fccit 
£t iugurtipa refpobere iuffus e.CJ.bebius tribunuf 
plebisCqucm pccuia corruptu fupra biximus)rcge 
taccrc iubet.ac taetfi multifubo/que i cotione abe= 
rativeljemetcr accenia terrebat eu damorc / vultu / 
fepc ipetu /atg aliis oib^ / que ira f ieri* amat l vicit 
tame Ipubetia.Ita populus lubibrio xpitus ex cocis 
one bifcelfit. lugurtlje / beftieg x cetcris / quofl illa 
queftio exagitabat/animi augefcunt; 
^XKat ea tepeftate rome numiba quiba/ nomie 
^mafltna guluffe filius/mafmifle nepos.qCqz 
i biflehoe regu abuerfus f ucrat iugurti?e)bebita cir 
tfya i x atfyerbale iterf ectp^prof ugus ex af frica abie 
rattfyuicfpurius albiufCq proxio a'oo poft beftia cu 
quito nuitio ruff o cofulatu gerebat^perfuabet quo 
nia ex ftirpe mafroiffc fit iugurtfya ob fcelera iuibia 
cu metu vrgcat.regnu nuibie ab featu petat.auibuf 
cojul belli gcrebi/moucre/cj fenefcere oia maiebat ipfiprouinria numibia quinto numitio macebcnia 
cuenerat.Que pof.qj mafiina agitare ccpif taeqj iu 
gurtl?e in amicis fatis prefibii eraticj» eoru alm con 
fcia/alium mala fama et timor impcbiebatibomil - 
cf>ri proximo./ ac maxime fibo Qbi iperat,' pi ecio 
ficuti multa cofecerat infibiatores maifine parct.ac 
riiaxime occulte.fin ib parum procebat i quouifmo 
numiba interfieiat.Bomilcfyjr mature regis man= 
bata exeqmfur . et per foomuiea talis negotii arh* 
fices/itinera/egreflufq$ eius/ poftrcmoloca at^ te 
pora cucta expIorat.Deinbe vki res poftufabat^nfi 
bias tenbit.Iaitur vnus ex eo numero/ qui ab ce= 
bem parati erant i paulo inconfultius maffinaag- 
grebitur.illum obtruncat.S^ ipe beprefyefus mul 
tia l?ortantibus /et imprimis albino confu!e/iubi= 
cium prohtetur.Fit reus magis/ex equo/bonoqj 
q> exiure getium bomilcfyar comcs eius/qui roma 
fibe publica venerat.ftt iugurtr;a mamfeftus tanti 
fccleris n5 prius omifit cotra verum niti q> aim«b= 
uertit fupia gratiam/ af^ pecuniam 1'uam/inuibia 
facti effe.Igitur quang. in priori actione* ex ami= 
cis quinquagita vabes bebcrat/recmo magis/q» va 
bibus confulens/dam in numibiam bomilclparcm 
bemittit.veritus ne reliquos populares mctus in 
uafcerctparebi fibi/fi be illo fuptii foret fuppliciu. 

cm 1 

lllllllll 
M 1 ! | II M llll [III 


llll llll|llll llll 

d 10 li 12 13 14 15 


\ cit ipfe paucis poft bieb; ecbe profedus eft/ iuffus 
a fenatu italia bifcebere. Scb poftcjp roma egreffus 
tkihttut eo fepe taritus refpicies poftremo bixiffe 
vrbe venale ,' ct mature peritura.'fi emptorem iue= 
nerit.Interi aibinus renouato bello c5meatu/ ftis 
pebiu/aliaq? que militib^ vfui foreKmaturati afri 
ca portare. Rt ftatim ipe profectus vti ate comitia 
(quob tepus fyaub ioge aberat)armis/aut bebitone 
aut quouifmo bellu coficeret. At c5tra iugurta tra 
[;ere oia.z alfas beibe alias morc caufas facere.pcl 
liceri bebitione.ac beibe metu fimulare.cebere ifta^ 
ti.et paulo poft(ne fui biffiberet)inftare . Ita feelli 
mobo/mobo pacis/mora c5fule lubificare. 7Kt fue 
re qui tu albinu fyaub ignaru cSfilii regis exiftima 
ret.necj ex tafa properatia ta facile tractu bellu/fo 
corbia magis/cp bolo creberit ♦ Seb poft§ bilapfo 
tpe comitioru bies abuetabat/albinus aulo fratre i 
caftrispropretore relicto /roma acceffit; 
/^^(Atepeftate rome fcbitioib? tribuniciis atro* 
citer res piagitabatur.P.Iucullus/et L.an^ 
tomus^TbunipIebis rcfiftetib? collegiis c5tinuare 
mgratu nitebatur.que biffefio totius ani coitia Ipe 
biebat.ea mora Ifpeabbuctus aulus/quepro preto 
re I caftris relictu fuprabixi? aut cof iciebi belli gra 
at teirore exercitus ab rege pecuie capn"ibe. ; miutef 


\ menfe ianuario ex fyeberniis in expebitione cuocat. 
magnifcg itinerib^ fyieme afpera pcruenit ab oppi-- 
bii futl;ul vbi regis tfyefauri erat.Cuob q>q> /et fe= 
uitia teporis z i porf u nitate loci / nccjp capi / nccg ob • 
fiberi poteratCNa circu muru fitu i prerupti mon 
tis extremo/planicies limofa t;iemalib$ aquis/pa- 
lufce f cceraOtame aut fimulabi gratia quo regi f or 
mibine abberet.'aut cupibie cecus ob tfyefauros op 
pibi potiubi/vineas agere.aggereiacere.aliag que 
inccpto vfui forent/preparare.T^t iugurtl?a cogni 
ta vanitate/atq? iperitia Icgati/fubbole eius augere 
amentia.mirfitare fupplicates lepjatos.ipe qnafi vi 
fabubus/per faltuofa loca /et tramites exercitu bu 
ctare Denic^ aulu fpe pactionis perpulit, vti rclicto 
futljuh/in abbitas regiones fefe veluti cebete infe= 
queretur.Ita belicta auli occultiora fuere»Interca 
iucjurtfya per fyomines callico9 bie/tfoctuc^ cxerci^ 
tuteptabat.Ccturioncsybucefqjturmaru / partim 
vtitranfiugerent/ccrrumpere.alii fignobato locu 
vtibefcrerent.Que poftcjp ex fententia inftruit/ ite 
pefta nocte be iprouifo multitubine numibaru auli 
ealtra circuuenit Milites romani percuuj tumultu 
ifohto/ arma capcre alii.alii fefeabbere.pars terri 
tof Dfirmare.trepibarc o% locif. vif magna fyoftiu 
cdu nocfe/at^ nubibus obfcuratu» periculu acepe 

■> Poftremo fugere/an rnanere tutius foreti i icerto 

eratiS^ ex co numero/quos paulo antc corruptos 

biximus y coljors vna liguru cum buabus turmis 

tl?raai/et paucis gregariis militibus/tranfiereab 

rcge*£t ccnturio primipili tertie lcgionis^er mu= 

nicionem(qua vti befcn^cret/acceperat) Jccu fjofti 

bus Itroeubi bebit caqjparfenunubecucfiirrupe 

rc . Noftri f eba f uga l plcriq; abicctis armis /proxi- 

mu colle occupauere.Mox atq; preba caffroru l;o- 

ftes/ quo minus victoria vteretar rcmorata funf • 

Dcinbc iugurtlpa poftero bic cum aulo I colloquio 

vcrba facit . tametli ipfu cu exercitu famc cf f erro 

\ claufu tenet^bicit tame fc memore fyumanaru reru 

> < fi fecu fcbus faccrct l icolumes oes fub iugu rciffu 

, ru . Prcterea vti bielpus bece numi&ia bifcebercnt* 

Que^uaq» grauia/etflagiciiplena erant/tameqz 

mortis metu cqgcbatur j ficut rcgi libuerat/pax co 

^ ' : ucnit.S^ vbi ca rgtnf coperta fut.'metus/atq? me* 

& " ror ciuitate inuafere.Pars Solere pro gla imperii. 

*- f ars Ifolita reru bellicarii/ timcre libcrfati • Pvulo 
' ■ A !c£tf6ea ifefti.ac maxieVq bello fepe preclari fuerut*' q> 
v jraiatuia bebecorc potiuf q> manu/falutf quefiuerat 
Ob ca colul albinus /ex bcLcto fratris hnbia ac &ci 
be periculu timcs/fenatu be fe&ere cofulebat. Vtru 
fec^> qucb cii iugurtl;a pepigeratifirrnu z fic factu >' J«< m , 


*^T„ ■• .. oi 


>< -v **% U V*v i\.*w" / *£ ^f^ rtc^ ^fcr* ^ 1 ► i . * n perburare bebuiffet.' nec ne, et.tame iteii exercitui 
fupplemetu fcribere, ab fociis et nominc latmo au= 
xilia aecerfere.benic| o% mobis f eftinare. Scnatuf 
(vti par fuerat)becreuit/ fuo atq? ppli iiuflu, nul= 
lu potuiffe febus fieri, Qpful ipe Ipeoitus a tribu= 
nifplebis .'ne quas paraueratxopias / fecu portaret 
Paucis bietuf i affric^proficifcitmvNa ois exerci, 
tus(vti c6uerierat)humibia bebuctus/ in prouiaa' 
fyemabat. Poft§ eo venit/ qua§ perfequi iugur- 
tfya/et meceri fraterne iuibie/aimo arbebat/cogni 
tis militibuf quos preter f ucja/foluto imperio /Iice 
cia/atcj lafcjuia corruperat/ex copia reru (fatmt fi* 

binicl?uagitabu.lnterlrcme,©.mamilluslime= 
tanus tribunufplebis/rogatioj ab populu prcmul 
gattvtiquereretur I eos/quoru cclilioiugurtlja fe 
natus becreta rieglexiflet# quic| ab eo i lecjatioibj / 1 
autlperiis/^ecJuniasaccepiCet.ci eIepl;atos/ quiq* 
profugas trabibiffet. Ite qui be pace/ aut bello cu 
l;oftibus pactiones fecilfet.Huic rogatiqni partim^ 
cofcii fibi, ; tum alii/ex partium iuibia pericula me 
tuetesCquonia aperte refiftere no potcrat qui llia/ 
et alia talia placere fibi fateretur)oceulfe pe£ ami > 
cos/ac maxie per J^oles nomls latini 1 et focios itali 
cos/ipcbimeta parabat {3? plebsCIcrebibile memo 
ratu e)c| iteta fuerit; §ta$ vi rcgationem iuffent 


i 

1 1 1 ' 1 1 ' 1 


llllflllllllll (III 


llll llll 


III II s 10 11 12 13 14 15 

V ,-*+ 


tnagia obio nobilitafis/ cui mala ifta parabantur ♦' 
§ cura rcipub. tata Iibibo i partibus ttit.XmtSt ce 
► 4 terismetu percuIfis.Micaurus(queJep;dtu teftie 
j fupi a bijdmus^inter lcticia plebis/cf fucru fpga / 
trepiba ef la tu ciuitate/cu ex mamilli rogatioe trcs 
quefitcres rogaretuWeffeceraf /vf/ ipe in eo nuroe \ V 1 ro crearefur/I^ queftione exercitataafpere/vioIen= 
terg/ex rumore/et libibine plebis. vt fepe nofcifc 
$ tatg / f;c ea tepcftate plebe vt fecubis rcbus ifoletia 
«perat.Ccferu mos partiu populariu / etfenatus 
"f acfionu /ac beibe oim malaru artiu /paucis ante a= 
nis rorae ortus elhotio at$ I)abif6lcia earu rerum 

I r que prima mortales bucunt , Nam anfe carfagine 
beleta/populus et fenatus romanue placibe mobe 
ftecj inter fe rempublicam tractabant , new^Iorie/ 
necg bominationis/certame intcr ciues er^af -Mefuf 
'..'" 

: TX 1 ^ccuoearaafylalciuiaatcjfuperbiaicelfere.itaCquob 
ir^bucrfjs reb? ODfauerut)j>tiu poftq* abepti iuti .' 

v .^fp«jus/aRrbinfcjtuIcre,Ka9«|)ac/4iofcilitas 
/ bignitatem in fupcf biam / populiis hberfatem jn 

V* V ^llibiWnem vertercfibi quif 9 bucercfrafcre, rape= 
*e,it* omnja ip buas cartes afcftracta fut /Refpu- 
A* 


£ 


•* 

^ix- A )( -*v r 1 - ■* i ,*fi. X 


^~*r>« , .. v ■■■■■*>»/»;**•*-* '«-'^ 1 

iTO'S pollebat.plebis vis foluta / ato oi= ' CM 

?^uItft^inc^ I no^of Cl -at'.p^ucor-uar 

llirif>._V.rr.ii-n i.n^Unt.... .__ . f. _. riu/prouinc,e/raag«ftratus/ B lone/trmpbi« C raf.?^ 
populusmilita/at^op^vrsebatur. prebasbeili 1 
■cas iperatores/cu paucis bir,p,ebat.Interea pare^ 
tes aut parui I,ben militu( vtiquifij p tet,ori cofi 
nis erat)febib? reHebafnr. fa _■« ^&L. ThW - 

•c - I* I ."•rr L v t ^ ■ poliuere ' et v * Ifare 

«nu.Nic&il pe-i/ne^ fccti I^re/quoa&ufq. lcmeU, 
ipja precipitauit Na vbi primu ex nobilitate reper 
ti fut/qm vera" gloriam iiuffe pofetie anteponeret i > 
Iicmouericiuitas/etbiffe-fiociuilis/quafipermixr . . - 

t,oterre/orincepit,N a mpoft$Tyberius/et,0^ JfcJ 

0"ccusCquorun»ma,ores pumco/ atq. aiiis bellis 
multu reicubliro ^hih^ jn.._.A;_..,.L?ili_v.. i . s.e-^^f (" c \».*L- ! ' — "rc& !>vy ew P« l UIW ' m ooo per iocios /ac no = ' 
melatinu/iterou per equites romanosCquosfpes 
louefatwa ^^•--«"^-raccoru arfionibj ob 2 

n /bcibe paucos poftjS.- ' ^{^ 

t _ «-""-^^^utiibunuplebisalte 4 fC^ V -' 

rumtriuuirum/coIonii^sbuce^a/cumMarco^ :C ~Wti£ 
fuluioflacco/ferronecauerat.^tfanegraccis/ «&•%-;. Jf 
pibine victorie/l?au& faiis mcoeratus aimus foit$5 £ * - 

'". ,* ■-"-•■ "~ r"VT ' * 

-^* r -r ./ ."> r- ' r , L^. ' Vr 

Tf * * ___*f" 


, , 4 .f f' L 


-v ^ v i^ 4- 
r 
Sj5 bono vind fatius dfitiqj malo more liuria vice 
re-igitur ca victoriaifnobjiitas exlibibine fuavfa 
mortales multos f erro/aut f uga cxtixit^plufcg i rc 
liquu fibi timorisyqj potetieabbibit. CXueres ple- 
rucp magnas ciuitates peffubebit/ bu altcri altcros 
viccrc quouifmSyct victcs accrbius vlcifci volunt* 
fcbbc ftubiis partiu/et Qib3 ciuitatis monb^/fi fi- 
gulati aut pro macjnituble pate biffererei tepus q> 
rca maturius rac befer ct,G*uaobre at> iccptu rebio 
\Oh auli i ebus / exercitulq? noltn rebam fu= 
"garrj..Q.meteIlus/ et.M.fyllanusconfules 
ignati/prouicias iter fe pcrtiuerant. Metellcqf 
numibia euenerat/acri yivoJ et quacp abuerfo ppii 
partiu /fama tame equabili/et iuioiata«Is vbi pri- 
mu magiftratum ingreffus efUalia omnia que fibi 
-s j *n cum cofiega ratas /ab bellu(quob gef turus eraOai 
* *" J mu intenbit.Igitur biff lbens veteri exercitui / mi= 
lites eligere. fcriberc prefibia . vnbiq: accerfere.ar; 
ma / tela / equos /et cetera iftrumef a milicie parare. 
Mfyoc comeatum affatim»Deniqs cmnia que i bel 
lo vano/et multarusq rcrum egenti/vfui effe folet 
Ceteru ab ea patraba/lenatus auctoritatetfocii /no 
meqj latinu/et reges vltrpauxilia mittere. Poftre 
mo omnis nuitas/fumo ftubio abnitcbatur ♦ Itaqt 
ex fetentia otnibus rcb^ paratis/compofititqj I nu= 

I > mibia proficifcitur-magnafpe ciuiu*tu proptcr ar 
tesbonas.tu maxiccp abuerfu biuitias/iuictuani: 
mu gerebat, ef pro duaricia mgratuu ate tepus ib 
i numibia^ noftre opes cotufe/ fyoftiuqs auctc erat. 
£>5 vfy i africa venit/exercitps ei trabitur /a fpurio 
albinopfocofule/iners/ibellis /necgpericulw neq; 
laboris patiensjiguacfmanuproptior* prebator 
exlociis l et ipe preba l?oftiu ♦ fic ipcrio et mobeftia w 
! (#cp ercuiuo 

rutpus comicioru moralminuerat/et expectafioe 

euetus /ciuiu aimos Itctos putabat)np pnus fcellu 

attmgcrc^q» maioru bifciplinamilites laborare coe 

giffet.na albinus/auli fris/exercitufqf dabe percul 

fus/pcft§ becreuerat r-o egrebi prouicia/cjptu tepo 

ris eftiuoru i impcrio fui^pkrucj milites i ftatu= 

tis caftris l;cbat, nifi cu ofcor/ aut pabuli egeftas/ 

locu mutare fubcgerat* Seb ncq; morc militari vi= 

gilie bebucebatur-vti cuiqj libebat'ab fignisaberat 

Lixe permixti cu miltfib>/bie noctucp vagabatur* 

etpalatesyagros vaftare«villas expugnare.pecorif 

ct mancip/oru prebas certates agitare 8aq mutare 

cu mercatonb^ pro vino abuectitio/et aliis tahb^, 

prcterca frumetu publice b&lul venbercpane i bie 

f.i* 
mercari. Poftremo qticcuqj UdJ aut figi queunt/ 
i^nauie/luxurieq} prcbra/;n iilo exercitu cucta fu 
en.etafia aplius.Seb f ea bifficuitate metelJu non 
minus q> i rebus fyoftilibus rnagnu/ ct fapiente vi 
ru fuiffe coperio.tata teperafia mter abiticne/fcui 
tia^ moberatu.Naq^ ebicto/primu abiumcta igna 
uie fuftuliffe.ne quifcj in caftris pane/aut que aiiu 
coctum cibum venberet/etne Ijxeexercitulccuere 
tur l et ne miles gregarius i caftris 'neuc i agminc 
feruu/aut iumetu f?aberet. Gcterisarfe mobu fta= 
fuilTe.Pretercafrafuerjjsifincrjbus / quonbieca= 
ftra mouere/ iuxta acfi fyoftesabeffent. Vallo/atq 
foffa munirc. vigihas crebras ponere.ef eas ipfe cu 
iegatiscircuire. Ite in agmine iprimis mobo/mo 
in poftremis/fepe i mebio abeffe.ne quifpia ab ors 
bine egreberetur . vt cu fignis i requetes iceberenf 
miles cibu/et arma portaref.Ita profyibebo a tcli= 
ctis/m acnlq) vibicabo/cxercitu breui cofirmauit/ 
Nterea iugurta vbi que metellus agebat/ex 
nufiis accepit/ fimul be inocetia cius certior 
romeTactusibiffiberc fuis rebus/ac tu bemu vera 
bebitione facere conatus cft. Igifur legafos ab con 
fule fupplices mittit, qui tantumoboipfi/libcrifqj 
vita pef eret. omia alia bcberet populo ro . £>eb me= 
tcilo iam antca experimetis cognitum erat - gcnus l . 


uumibaru / jftbu/ingcnio mobili/nouaru reru aui 
bu dk* Itaqj le^atos aliu ab alio biuerfos aggrebi 
tur. ac paulati tempiabo/poftq» oportunos fibi co^ 
gnouit/multa pollicebo perluabet*' vtiiugurtl;am 
roaxie viuu . ; fin ib paru procebat necatu libi trabe- 
ret. Cetera pala/que ex volutate foret.'regi nutiaii 
iubct. Delbe ipfe paucis biebus/intento atqj lfefto 
exercitu in numibia procebit.vbi cof ra belli faeie^ 
tuguria plena l)oimypecoraycuItorefcp/in agris e== 
rant.Sx oppibis /et mapalib^ prefecti regis obuii 
procebebati p*rafi frumetu bare.comeatu portare. 
poftremo cia que iperaretut* facete. neq? metellus 
ibcirco minusyfeb pariter ac fj l;oftes abelfet/muni 
toagrnleicebere.late explorare. omia llla bebitoia 
figna/oftentui erebere.'et ifibiis locu teptare* Itaqj 
ipfe cu cxpebitis col?ortibus/ite fubitoruyet fagit= 
tarioru belecta manuyapub primos erat. in poftre 
mo.©.marius legatusy cu cquitibus curabat* In 
vtrf;»|latus auxiliarios equites tnbunis legionuy 
et prcfectis coijortu bifpartiuerat* vt cum fyis per- 
mixti velites quocuqj acceberenU equitatus Ijoftiu 
propuIfaret.Na in iuguvtfya tatus bolusytata<$ pe 
ritialocoru/ et militiemeratMabfes/ anprefes/ 
pacean bellu geres/pernitiolior effet.jn icertol^a? 
beretur.£tatl?aubloge abeo itinere quometellus 


psi-gebatyoppiba numioaru noie vacca. forfi mfi 

V2naliii totius regni maxie celebratu\ vbi ct icolcrc 

c; mercari cofueuerat/italici generis multi moi ta* 

les,t)uc coful fimul teptabi gra/zt cipmbi (fi pate= 

retur oportunitates IocOprcfibm impofuit.prete= 

rea imperauitfrumetuetalia/ que bello vfui foret 

coportare.ratusCib quob res monebat)frequetiam 

negotiatoru/etcomeatu populi/iuuaturu excrcitu 

£tia paratis rebus fuis mummeto illis fore.Inter 

J)ec negotiaViugurtfya impefius/mobo legatos fup 

plices mitterc.pace orare.preter fua / iiberotug vi 

tamyomia metcilo bebere» quos itew. (vfi pnores) 

coful illectosab probico^ bomu bimitfebat/regi pa 

cem(quapoftulabaOnec| abnuere .' necj polliceri» 

et inter eas moras promifla legatoru" expectare.Iu 

gurtfya vbi metelli bicta cu f actis copoluit.' ac fe fu 

is artibus tempfari aniabuerf itCquippe cui verbis 

pax nunciabatur.ceteru re bellu afpeinmum crat. 

vrbs maxia alienata.ager fyoftibus cognitus.animi 

populanu temptafOcoactus reru ncceffitubie/fta= 

tuitarm is ccrtare; 

I ©to cxplorato Ijoftiu itinere /ifpem vicfo 

J_rie abbuctus ex oportunit ate loci/ cpmaxias 

^poteft copias oim generu parat. ac pcr tramites oc 

cultos exercitum metelliateucnif.£rat in ea parte l» r 
^ >* fa* 
* i « - 

numibie/qua atljer bal 7 in biuifioe poflcberaf tflu= 
meories a meribie/noie mutfyul.a quo aberat mcs ,j_ 


\ ,1 
^ *- 


ciesybeiertapenuriaaque/prcterlocafluminipto'^ '" , „ 
pinqua.Ca cofita arbuftis/ pecore/ atgj cultoribus <£ 

frequetabatur.Igitur in eo cojle (a^e traluerfo &A^L, 
cere porrectu bocuimu9>uguira fxtenuata fuoru , J~ S' 
acic cofebit £lepi;atis/et parti copiaru pebeftruim *J 
bcmilcfyare pref ecit» eucj ebccet qUib ageret. Ipfe tVr 
propiot monte cu oni equitatuy z, pe£>itib| belictis. j 
fuos coHocat.Deinbe finaulas turmas/ et manipu 
los circuiens ymonet/atcj obtcftatur vti memores 
priftijie virtutis / et victorie/tfefc/ regnuqjluuab 
romanoru auaricia bef enbat^. Cu l)if certamf f ore ^^. T w«^ 
bicit/quosateavictosfubiugomjferit.buceillis/ c ~*~ 

non aim mutatu.Que ab imperafgrebecuerit.'oia 
fuis prouila. locu fupenore vt prubetes cu imperi 
tis mec pauciores cu plunbusy sut^ubes cu teflo 
'melior ibus manu cofereret . pr&be itenti / par aticj 
effent/fignobaforomanos muabere. IUubie/aut 
oeslabores/et vicforias cpfirmaturu/aut maxiaru 
I 

TV 1=^- 


m 1 3 erumnaru initiu fore.fto l?oc viritim vti queq?,ob 
£. £ militere facirms/ pecunia / aut fyonore &tulerat i 

rficii fui.et eu.ipfu aliis oftetare 
ik» increro/nnHifphn/irmita^n/ . 
. *• V- 1 I ^Ottte noprocur 

.btefeajb^^l^alio mob^o excitare,,Cu Jnterim Me 
ellus icjnarus fyoftiu/mote bigrebies / cu exerntu, 
:6fpicitur/primo bubius/quibna ifoiita facies tTfte 
beret(Ma jter virgulta equi/numibcqj cdfeberant. 
neq? plan/oceultati fyumuitate arboi u /et tame m? 

jjMuiupor agme coiutuit. idi comutatis oroinibus/ 
J|^ f<*«-p< m bextro latere .' quob proxim fjo&es erat/trxplicis bus fubfibiis acie Iftrgxit. Interqjrnalpulos/fubi-. !h n ib? Iocat, J?vc pauca pro tepore milites f;ortatus/ 

acie ficuti iftruxerat tranfuerfis pricipiis in planil rJU^ bebiicit. Scb vbi numibas quietos/neqs colle bifjre 

tXSl'- &1 aniaouertit * ve «njfS ex anni tempore/et inopia 
<T T^l -t- aa > ue/ ***' ne coficcrctur exercitus / pubiiu runliu f _ 
l^ii^ lcgatu / cu expcbitis colportibus /ct parte equitum 

premifit; ab flumeMi Ioc0 caftris antecaperet. cxi= T 
famasfyoftes/crebro impetu/ et trafuerfis prelus' 
[uu itcr remoraturos. t;t quonia armis biff iberet,' 
itubine/et fitim mijitu feptaturos. Deibeipfe **^ Kvo ^£%i t— -vf/ vvfy^ a 


pW^fi** 


' 


pro re Aatg loco /ficuti mote befceberat l jpaulatim 
procebere.oiariu poft pricipia tyabefc, iple finifire 
cu equitibcra ale elfe.qui in acjmine principes facti 

erantf lh_ W-} 
mos 

riTumiiiu pebitu/monte occupatjqua Mejcllufl 
belcebera,Uie forte cebetib? abuerlarus / receptm ac^ 
poft munime|> f ovetTDeiu repente figr.o bato l;o 
ftes inuabit, humg«^femcw^ere^^^ 
fmiftra ac bextra teptare.infenfi abeue , af # ififtare^ 
oibusiocisromanoruorbinesconturbare. queru y , 

etiaCqui fjrmioribus animis fyoftib^ obuii f uerat) 
bbihc|t[^certo^reiio^ipfi mpbo eminus faucia= 
batur", pecjcotraferiebiVautcoIerebimanu/ copia 
erat.flnte ia bocti ab iugurt^a equites/ybi roma= 
noru turma mfequi feperat,' no cofettl/neej i vnu . 
fefe recipiebat.Teb alius alio §maxie biuerfi/ita nu 

lores i lia 

,'bifiectos i 

oogortut ^ 

/^vnctuUa^uabere^nrosafperitasyetiloktialoci/ re 
^ ; tinebat,Geterufacie9totiuj3ne g ociivaria/ icerta/ .! 


l \ M 


» 1 ! • *l :l t-^ . ...^ . 

f eba / atcj roiferabiiis, bifperfi alfuis / j&s cebere. J 


milites i vnu c5bucit.orbines reftitult. et cobortcs 

legionariasquatuor/abuerlu pebites fyoltiu collo= 
cat.8 

■ -_ . 

berat 

neu paterentur tyoltes f ugientes vmcere, ne<j lJIis 
"%!?«♦ SW/Q6SffiK^B9 4u'o cebeles^efe,, 
f armis oia (ita, m^mmS0^^l^ \ \ .* 

tus.circuirc.bortan.renouard preliu.etipfe cu be, 
lectis oia tepfclre. fubuenire fuis boitib? biibus 1* 
re. quo§.tirmos cognpueratiminuscugnanbo 
retinefe^* — *"* -'— r - *•-'- - - - - !~TZ?£ffe -? wr • 

certab 

metdio virtas4inIifl5,eraUocu5 abaerfas.iu 

% aiia oia pt ete^^^ , 

J c jl!& u £W& nj ' nc v «b ^ofngm eeinec_ ab fec^ 
loco numibe tuli fugatic_- pauci intcricre' plerofq^ 
& JMter ca bomilchar (que clepjjSt j's /' z p arti co= 

piaru peoeltriu elfe prefectu a lugurtija lu= 

iximusJvbicurutilii-sprcterarclluse^aur^ » 


pf^tixin^ui 


.' fatuniuosj equu.locunf bebucit.^bu^Jesatu^afe 
flume quo prem/Ous cratifeftmas^rcjit^guietjas 
(veluYi rcs pcftuiabat ) acie exof nat.nec| remittit.' 
quic^vbicj $o ftfs acjerct explorarc C PoftcJ tutdm ' , 
cccecilie 5a /fi aioVacuuaccepit. fimulc| ex iugur 
kUl^rotineUmnte.anapril ventusneleaatus (co= , tlje prelio clamore au S eri/ ventug neje ijegatus (cd= 
acie(quabif= 
to aoitari^oftu)! equa£le mqi^irtjicuti acics 
moucba W maais magj% appropjquare vibe#* 
cponita £j$Sm ^wut.ac^o^jfrp 
circuueniri vibetif uga faciut.ct pleriqs abiecus u \ 
mis / collis /ac noctisCquc M aoerat)auxilioi itectrj 

f«lj* 4 


, . > ' r 

afceut.Slepban' quatuor capti.reliqui oesCnumero , 
quabr^gfcOiferf. vti.Kt romanj ggftmere/atc* o 

&* _.,., e 

tiq? obuia prccebut.Na-bdt}&fluffHoaiu , nicLl Ja 

guibi/nccj remilti patiebatur . ac primo obfcura no 

cte/pcftcj fjaub procul inter fe «it/ftrepituCveiut 

t,ofies) abuetare alfgri apg^altcros formibme j fis 

rnui c| tomultfi|acere»z pene ijrubetia abm.fJu § 

nnus milGrabiie/nij^trici^remifli cquitcs / rcs ex 

pMrauiffet. Igitur prometugaubiu exortu eft rc= 

petc.Militcsalius aliu letiappellat.acta ebocft.au 

biut.fua qui/t| fortia fact^a ab celu fer j, quippe reg 

( ^manc ita fele feabet.tn uictorja vel ignauif p;lori 

>.ari iket.abuerfe res etia bonos oetractat. Metellus 

* »,t,.rss u,r* M j- „",*....«. «S r r. • *'. «- 1 

t-tis la pugnatu.Keiiquos labores pro prtoa for*. 
tamelterim traffugas/etalios oportunas/ iugur-' 
tlja ybiuis gef iu / foret aut quib acptaret/cu paucis 
nc elfet/an cxcrcitu fyaberet; vt fefe victusgererct; 
e.vploratii mifit.&t illefefc in loca faltuofa et natu 
ra munita receperat.Ibiq? cogebat exercitu nume^ 

. .-- 
-"^ 

rolpinuampliore. 3$^^Ifinnuij* agriaut 
^ecoris /magifg» beHi cultore.ib ea gra eueniefcati 
q> preter regiosequites nemo orum numibaru /ex 
fucja rege fequtt 2 *Quo cuiufg aimns fcrt: eo bifcc 
tutneqj & f lagiciu roililie apub illos bucitur.Ita 

feinoK sfyabetf 

Gitur mctcllus vbi vibet regis etia /tu aimu 
feroce ee bellu renouariiquob nifi ex iliius \i 


~*H* r*r* -V 'ti/ bibie geri no poffs . Preterca iimicu certame fibi cii 
^olt.bj.mincre betrimeio illos vjMVg fuos vicere^ 
ftatuit no prcliis / neq; i acie £ aho more bellu effe ^ 

gereou.Itacg i loca nuibie opuletiffia pergit.agros m preba\c.e.cia fbrmibine/multi 

taies romanis bebiti ob&bes f rumentu / et alia que 
vhufcretVaffati prcbitafut . vbicug;respoftula^ 
bat preubiuipcfitu . Qoie nect,otia multo magis/q> 
preliu male pugnatu ab fuis/rcge terrebatQuip ux "t^s •> pe cui fpes omnis i i uga cita erat.'fequi cogebatur 
£t quia fua loca befenbere nequiuerat ti aiienis bel 
lum gerere» Tame exinopia/quob optimum vii>a 
baturiconfilium capiUexercitum plemnc£ m eifce 
iocis opperiri iubet , Ipfe cumbelictisequitibus 
metelium fequitur nocturnis etbeuiie itimribus. ■ \ 
r 

M!l|i!!l|MM Mll 
IIM|MM 7 S ':■ 10 11 12 13 14 15 
s&~* 


* * rf ** ignorates i-omanos/palantes repente agcfrebitur. 

Soru pieriqplermescabuttmulticapiuiitur. nemo 

JT*£ ; oim itactua p"rfujgit. 8t numibe pnuiq, cx caftns 

,-4^» ^ ■ ' fubueniretui (ficuti iuffi erantjin eroximos collcs -*Svrt 


Sfl 11 1 £T maiorum gereret,quaq> inabuerlo loco/ victcr <a= 

II " ^L ^ ^r m * virtute fuiffet . Moftm agro petirctur juqurtba 
L^, v^f m * virtut c tuiifet. Holtiu agro petirctur JUgqrgba 
Z&lt' ^ntca magnif icu ex albini focorbia j fpem falutis m 
\ -. ta aqere.be metelloidrna predara effc * Ipdtur co r ?« fror /eo magis axius erat.Neq? poit ifibias iugurtjpe 
ef fuio exereitu prebari. Seb vbi frumeto, aut pa= 
bulo opus erafcofyortes cum omni cquitatu prefi 
bium agitabat.exercitjjs partem ipfe/reiiqups ma 
rius bucebat.feoigne magis <j preba a$etA&ftaba; 
tur.buobus locia l;aub loge iter fe caftra facietant, 
vbi viopus erat.cuctiaberat.cctcru quofuga/atq? 
fciun&o fctius ciefcer,et.'biuerfi agebat £0 tpe iu= 
gurtrja per tollcs feq tpus aut locu pugne querere 


1 1 


■ 


\ X 


N I w ■ ^ \ ,* Mk A , r 3 

^tjw veturu fyofte aubierat.pabulii/et aquaru fotes 
(quoru penuria erat)ccrrfipere . mobo fe metello 
iterbfi mario oftebere. poftremo i agmie teptare . at 
ftajl icclles regrebi.rurfus aluf poft aliis minitari 
twoj prefia facere.neqs otm pati.tatumo ab icep* 
Omanus iperator vbi fe (J(to fyofte retiere,* 
Jbolis fatjgari vibefne? af^ofte ccpiam pu= 
gnabrffefvrDe magna(et i ea parfe- q fita eraOar 
ce regni/noie jama/ ftatuit oppugnare. ratus Ub 
quob negocifi pofcebat)iugurtr;a laboratibufl fuis 
auxilio veturu.ibiq? preliu fore ftt ille que parala 
tur a perfugis eboctds /magnis itincribus roeteliu 
ateuenit.opibanosbortaturivtmeniabeFebat.ab- 

bitus auxilio perf ugis quob genus cx copns regis 
(que faljere neqbat)f irmifhmu erat.preterea pol= 
licetur i tpe femetipm cu cxercitu af f orc. Xta copo 
fitisrebus/i lcca qmaxic occulta.bijcecit. ttt polt 

paulo cognofcit marifi ex itinere frumcntatu/cum 

paucis.col)crtibusfictamiffuquoboppiba/primu 

oim/p? tnala f ugna ab regfbef ecejat.Go,^ belec 
/Ss cqtib; noctu pergit.z la egrebienbus romaisJi 
porta pugna facjt .Lmul tefcs magna vccc tporta 
tur ivti cobortcs a tercjo circfiueniant fortuna lUis 
predari facioris caffi bafe/fi ib faceret.poftea fele i 
regno illos i libertate fie metu etate acturos.Kt.ni > 1 .*■ 

CG -* S*r '•> :*»• £- marius/ftjna iferre atqj euabere oppibo ^pperquifc 
fet/profecto cucti/j^ut magna pars ficcenfiu fi6cm 
muta^df?nt*Tanta ijiobilitate fefe numifc&gerut* 
S^ mtakin iugifttfyini paulifper a rege fuftentati/ 
5 poftq> maiore vi Ijoftes vrgent/paucis amiffis pro= .W| &#£ ofugibifccbutMariusab^amaperuenit<iboppibu 
jh*- rjK - 5capo5ttumagi50pere;Snatura,n-unifumcrat/ 
% *{*l nuiiius iDonee rei egens.armis vin% opuIetu*igi V V\ 

tur metellus pro tepore-afg? loco paratis rebus - cu 

,cta exercitu menia circuuenjt» legatis imperat/vti 

quif<$ curaret.Deibe figno pafo ubicj fimul clamor 

- * '""Jges oritur.neq} ca rcs numibas terref Jfefi JtetiQ/» 

«qL 'fic tumultu manet.preliu icipitur.Romani prp i= 

genio quifcj / pars cminus glabe aut lapibib? pu= 

gnare,,ajii fuccebere» ac muru mofco^ffobcre. mo 

<^, fcalis aggrebi.cupcre prelm.manib? facere.Cotra fcaiis aqqteDi.cuperc preJ 

ca oppioani irt proximos faxa voiuere/ lubes/pila 
r i: f * ^preterea pice fulpl?ure/et feba mixta/arbetia mif te 

*. \\l;<i rc . S? n e lllos qui pt^etfnafera t . ; timor a nimi Ja 

tis muniuerat.Nam plerolcg iaculator metis / aut 
V. " ~ r -^Jij, manu emifiV vulnerab^nt. pariq? periculo/ feb f a= 
^ -f ma i paji boni at$ ignaui eratf 

m apubjamam fic cerfatur/ iugurtfya ex 

limproujfG caftra fyoftiumcum magna ma = 

nu inuatit .(JRemiffis fyis qui in preTibio ttantt 
I % 
etoiamagis cjpreliu expectanfibus,'f orti irrupit. 
#t noftri repentino mctu perculfi l fibi quifcj pro 
moribus ccnfulut.ahi fugeve.alii arma capere.ma 
gna pars vuinerati/autoccifi.Cejeru es oaini mul 
titutine non aplms quabragita memores nominis * 
romani/ grege facto/ locii cepere paulo q> alii ebi=_ 
tiorern.Npcj inbe/maxxa vi oiuelii quiucmt.f^ te- > 
h eminus^emiffa (remittere.Pauci/in plurib? mi* ^. 
nus f ruftrari . Sinnumibepropiusacceluffet/ibt? ^ 
vero virtute oftenbere. et eos maxia vi cebere» f \mf~y 
bere atc| fugare.Interim metejlus cum acerrime 7 * 
rem gereretMamorem/et tumultum tyoltia a ter- : 
goaccepit.Deinbe conuerfo equo/animabuertit fu 
gam ab fe verfum fieri. que res inbicat populares 
' effe ♦ Igitur equitatum omnem ab caftra propere 
■ niittit. ac ftatim Caium Marium eum cofyortibus 
fociorum.eumqs/lacrimas/pcr amiciqa/perq^ re* 
publica obfecrat.'ne quacotumelia yictorie in exer 
citu remanereineue fyoftcs inultos abire finat.lUe 
breui rnabata ef f icit £\t lugurtfya munimeto caftro 
rutmpcbitus/cum alii fuperuallu precipitaretur { 
aliii aguftijs ipfi fibi properates officeret* multis 
amiffis/ i loca munita fefe recipit . MetcHusifecto 
negotio / poltcj nox aberat ,'in caftra cu cxer c " 
uertitur» Igrtur pofiero bie priufcj ab opp ' 


[III 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
^ 

T LW £ 1 VwVA 


■ %\n%\> ^y-K»^ 
!**>*. '^A^Zf&rZm 


■^ -V ' ' fN I egreberef ur/equitatu pmne i ea parte qua f egis ab i£ ' ' , ^uetuserat/procaftrisagitarembet.portas/zpro= 

3! fcima Iqca tri bunis bifpartit,Deinbe ipfe pergit ab 
oppibu. et vti fuperioribie/muru aggrebitur.In: U 

. 1 mibe refiftere quiuiflet/ni pebites cu equitib^ per 

mixti inagna dabem in cogreflu faceret.quibj ilii 

r4: X *v frch ^ 5 vtl ca - adtr J && prehcOfeqin.Dei^bere,, 

^'A'/ febabu^rfisequiscocurrere.iplicare/accolurbare 

ac&Ita expeoitis ptbitibf fuis/ Jjpftes pene victos 

oare/ 


eObe tepore apuo jamam magna vi certaba= 
tur, vbi quif<$ legatus aut tribunus curabat/ , 
i3i acerrime niti.necj aLus i alio magis^ iiefe fpe 
fyere.parite^ oppibani agere, pugnare aut parare 
oibj locis.auibius alteri alteros fauciare.'cj femets j 
ipfos tegere.clamorpermixtus fyortatioe/ hticii/ 
geitu.ite ftrepitiis armoru ao celu ferri.f ela vtric| 
volare . Sc£ illi qui menia bef ecfebant/ vbi l?oftes ' 
paulum mobo pugnam remiferant/itcnti prelium 
equeftre profpectabant ♦ 8os ( vti que^ iugurtfje 
res erafit ) letos mobo { mo^o pauibos animab^ 
uerti>re3, acficutiaubiriafuis/autcernipolfent. • 

I monere afaualii fyortari/autmanu ficrnificare/aui 

niti corponbj. et ea fyuc/z illuc quafi vitabubi/aut 

iacientea tela/agitai*e»Guob vbi Mario cornpertu 

eft natn is in ea partecurabat confulto ieuius age- 

re«ac b$ fibentiam fimulare rei.pati numibas, jine j 

tumultu regis preliu vilere. Ita lllis lcubio fuoru >**f^ pibani corwurrut* la$bes igpe alia pretereatelai- 
gerut.nqftri primo refiftere.beinbe/ vbi vne/ atqj^. 
altere fcale cominute fut*' qui fupenieterat afllicti ^^4 
fut.Ceteri quoquomofco potuere /pauci Itegri /ma J *<&■ 
ibu capi^n.eqs iugurtfya nitihiu csfinfrbiis / 
copugria foccrc .' ct ia eftate exacta qUab 
jama bifccbit*et m fys vrbibus que ab fe befeccrat.' 
•> fatifq? munite loco/aut menibj eraUprefibia impo 
nit.Ceterum cscrcitu i prouiciam/que proxima e ^ 
numibic;i?icmabigra/collocat.I Icc^ ib tepus cx a 
lioru morc /quieti/aut luxumtocebit^ feb quonia 
armis bellum partim procebebat iinfibias rcgi per , 
aicos tebere i eoru perfibia pro armis vti parabat 
Igitur bomilcfyare/qui romc cu iucuartl;afueratt 


<4* llll 7 8 9 10 11 12 13 14 15 


etinbe clam vabibus batis be maffinc neceViubkiu 
fageril/quob ei per.maxim§ amiciaaAnaxima fal 
lebi copia crat.'multis pollicitationibjaggreOitur» 
7\c primo efficit,' vti ab fe colloquebi gra/occultus 
veniat.Deibe/fibe bata fi iugurtfya viuu /autneca 
tu fibi trabibiffet .' f ore.vt illi fcnatus ipuni*ate/ et 
fua oia coceberet. Facile numibe perfuabet/ .m Icje 
nio iniiboJ tummetu/nc fi pax cu romafiis fiereu' 
ipfe per cobiti5cs animi ab iuppliciu baretur ♦ la 
vbi primu oportunu fuit/iuguriija anxiu/ac mife - 
rante fortunas fuas accebit. monef/ atcg lacrimang 
obteftatur/vtialiquabo fibi/liberifcjf / et genti nu= 
mityeoptime merite^prquibeat. omnibus preliis 
fefe victos.agrum vaftatum* multos rribrtales cap 
tqs/aut occilpsuregni opes cominutas elfe. ,£atis fc 

"""" tempta= 

:onfu ; V 
lant.J^is atcj talibus aliis/ ab bebitione rcgis'ani= 

nium impeliit.,mittunturcRab imperatorem lega- 
ti qui iugurtl;am imtjerata Facturu m oicerent ♦ ac 
fme N viia patiioneiftefe regnumqj luum in ilhiis fti 
bem trabcre . Metellus propere cunctos fenatorii 
orbims/ex I?ibermis accerf/iube^^um/ e|afio=^, 
ru^ w qu^s^bcmeQsbucebat^ cofiliuljatettlta mo= G>- *3 #D 
V ■f 7 


"*V** i ,> <^,. f ^7v- C " ^ % - C t 


? v imperat /ar&efi p5£o buceta milia.elepljafes omes. 
equoru et ar morualiqu&u .. Que poftcp fine mo= - 


►/< S -u \, ' 

V primu 

*. 

cunia :epit/abrege iierant.Imtur iugui-tl;a vbi armisVw£ifg|/etoe 
_nia fpoliatus eft/ bujpeablperiu&ibju vocarfe 
tuWrurfus cepit f lectere ammu. et ex mala cofcie= 
tia/bigia tiir.ere.Demq^multis&ieb^perbubita <-- ■ I tf gnuqj prciibiistoequic^ perbitis/be itegro bdlu | 
refuput.St ro.rTe fenatus be prouiciis cdfultus nu/Cy) 
*ame|e^becreuerat> ., ^ 

•J \ cr i&e tepus / vtice foi te Caio mario per W 
i/ Itias biisfuppiicanti .' magna atqj mirabilia 

/porfenbi arufpex bixcrat. Proinbe que aimo agita 
bat.'frefus biis/ageret.fortuna q fcpiifime e#peri= 
retur.cuctaprofpereeuaura. fttiliumjam anica 
confulatus m^ns cupibo exapntabat. /?vb quem. ca 
nie&pm /preter a .vetuff aten . familie /omn. a alia a = 
^bun&e erant/inbuftria.probitas.militie.maona fci 
entia. animus ingens beili. bomi mo5icus.iibibi= 
nis et biuitiaru victor ♦ fantumobo glorie auibus. 


'• 
t 

■•\<n- V A,i T 

V 

t 

Cl «f oeb is natus/z per omne puericiamarpiniahus. 

vbi pr irnu ctas paties militie fuit iftipebiis f aqcn= 
bis / ncfti greca i acubia / necg yrbanis mubkiis le k 
exercuit.ita intcr artcs bonas integrufgeniu treui 
aboleuit.Srgo vbi primu tribunatu militare a po* 
I -,pulo petit l plerilq; facie eius ignoratifc?/faciIe no= 

tus per oes trib; beclaratur. JDcibe / ab eo mgratu 
[ alius.^poft/aliu fibi peperit.Seperc|i poteftatibus 

eo mobo agitabat.' vt apliore fyonore § gerebat.'bi= 
. gnus ^beretur* tame is ab ib loccru talia vir C na 

pcftea abitione prcceps batus e)appetere cofulatu 

no aubebat. Stia tu alios mgratus/plebs/cofulatu 

nobilitas iter fe per manus trabebat.Hbuus nemo 

tam darus 1 necjj ta egregiisiactis eratl qul is inbi- 1 

gnus illo rpnore/et quafi pollutus fyaperetur .Igi 

~i tur mariue vbi arufpicis bkta eebf ff enbere vicet / 

** quo cupibo aiixgLbortcsbatur. 7 ab metello/ cofulatu 

p2tebi gra/rniffione rogat.Gui q>cj> virtusygloria / 

atg alia optaba bonis /fuperabat i tame ierat ci con* 

teplotaaimus / et fuperbia coc iiobilitatis malum. 

. Itaqs primiieomotus ilolita rc.' mirari / eius cofi* 

., *Tiu /et qnafi per amicicia monere/ne ta praua inci-- 

^ f v peret.neu fuper fortuna aim gercret.no om oibus 

\ cupicba ee.bebere illi res fuas fatis placere.poftres 

mo /caueret lb pctere a pplo romano quob illi iu« ■ v-' > • 

1 

9 \ *w * \ -v^ v ?* 


f ** v> ' (/*. 
1 negotia publicaifacturu fefe que peteret » Ac poft «-,- . 
ea fepius eabe poftulati f ertur bixiffe ne f eftinaret "jjv 
abire fatif uiature illu cu filio cofulatu petituru,na" -i •*-, 
% eo tpe i cotubernio patris lbibe mihtabat ♦' anos . 
nactuscirritervigiti/Queresmariutu*prof)6rey 
quem affectabatUu pro licentia refceubi /qua ab eo y- 

ipetrare nequibat.'tu cotra meiellu vej?emet& acce , / 

berat.Ita cupibine at$ *ra/peflimis confulaforibus v^ 
graflari. nec& facto vllo ne$ birto abftinere '♦( quob jp 
mo abifiofu f oret. Milftes q v? i l;ibernis preerat/ 
laxiore ipeno q> atea fyabere . ftpub njegotiatores 
quoru magna multitubqvtice erat-Jtrimiofe fimul 
' et magmf ice be belloloqui Dimibia pars exercituf 
fi fibi perroitteretur/paucrs^biekus iugurtr;a in ca 
tfyenis l?abiraru.7>vbiperatore cofulto bcllu trafyu 
cp fyomo iams/et regie fuperbie /iperio nimis gau 
bcret.Que oia lilis ep firmiora vic*fe£tur.'qz bius 
turnitate belli res familiarescorruperati et aio cu / 
pienbi nicbil fctis feftinatur.Srat preterea i exerci ' 
tu nro numiba quiba noje gauba/manaftabalis fis 
Uus/maftmffe nepos que micipla teftameto fecubu 
J^erebe fcripferatioiorbis cofectus/7; ob ea caufam 
rnete paululu minuta,Cui mttdlus peteti raore re 

r R 

s 


7 


J W* 


A^ gu / vt fella iuxfa poneret .' rie poftgaifiobi e ca u fa , 
tjrm^equjtu romanoruivtruqjnegauerati fyono- 
re/ qjeorutitumoforet / ejyos pppulus romanus 
regcs appellauilfet.prefibiir/ q> cotumeliofu in cos 
foretfiequitesromanifatelliti numibe trabercn= 
tur.Muc manus anxijj aggrebitur. atq? fyortatur l 
vt cotumeliaru iperafons/ cu fuo auxiho penas pe 
T tat.Mcmine ob morbos / anjo paru valibo.' fecuba 


»«■..» «uuiiuivumwuuBi a,niopar 

orone extollit.Illu rege igete vtfu. regis mafmif= , b ffik fenepoteeUe. Si iugurtl;a captus / autoccifusfo= 

j k _..'_. _.- jv_. ,r i .. - •_-_ . ' "W ret imperiu numibie.'f_nemqrar;abituru. Ibabeo 
mature poffe cuenwc/Ti ipe coful abib fceliu miffus 
foret.Itac| et illu/et equitesromanos/militcs/ et 
fV p 7 ■ negotjatores lpe plcrofq? pacis fpe ipellit.Mi rcma 

$ %fy, abfuosncceffariosafpcreininetcllubebellp fcri= 

bat.mariu iperatore pofcat.Sic illWa multis mor= 

talibus froneftiilima fuf fragacoe cofulatus peteba= 

- tur . Simul ea tepeftate plebs nobilitate fSa .' per 

iegcm mamilia omes nouos cxtoikbat . Ita mai 10 
cucta p roccbere; ' _ ^ . , 

1 Nterim mgurtlja poftq- omiffa behtone bek * 

Jl&yGpit/cumagnacuraparareorniafeftinas 

. < re.cogere exercitu . ciuitates que ab fe befecerant* 

ayt foKmibie/aut ofte-tabo premia /af fectare . cqtbq 

nireiuos locos.arma/tela /aliag que fpe pacia /ipi ferat i ref icere / aut comcrca^i, feruiaa romanoru al • , 
* liccre. ct eos ipfos qui in prcfibiis crat/ pecunja te- 
ptare.prorfu's nicfyilio£actu/ rieq$ quietu pati. cu 
cta acritarc.Icutur vaccefes (rjuo metcilus in initio iugurtfya paciiicateiprelibiu i^ofucrat) fatfgati rc 

gis fuppliciisiheqj atea volutate alienati»' pricipes /(.^s 1 

ciuitatisititer fe cOiurat.Na vuIgusCvti pleru($ fo ,y^ 

>,let)2tmaxienuimbaru/igeniomobilifc6itiofumy * . *t£** 1 

atqi OilcorOioiu / eratcupibunouarureru.quieu/, *(%£* 
,et otio abuerfu -Dein copofitis ifer fe reb^ / i bicm ' * -* f iM^ J 

ter tiu coftituut necem,q> is feftus/celebratufqj pcr «^^,,'V '■'■-■\ ' 

one africailubu/ etfalciuil magis q formibine/o- , jB$ v 

ftetabat. Seb vbi tepus fuit' teturiones^ tribunofq} 
'militares/ et ipfu prcfectu oppibi titu turpiliu fyb ; 

lanu ahus aliu i bomos fuas iuitat t eos omes pre= 

tejr jturpiliu/ itcr cpulas cbti ucant. Poftea militca^^ 

palates /iermes quippe tali bic / ac fine Iperio./ ag= 
rcbiutunlbeplebsfacit.pars ebocti a nobilitatei 
iii ftubio taliu reru icitati.quis acta cofiliuq; igno 

raub?»tumultus ipe et res nouc fafis placebat.Ro 

mani milites iprouilo mctu lccrti/ignariq; quio po 

hlfirriu fecerltl trcpibarc ♦ Arce oppibi vbi figna/ 

et fcuta erat /prefibiu ijoftiu .' portc antc claufe/ f u= 

ga prof;ibeat. 7%b r;oc mulieres/pueritj pro tectis 
cbif icioru / faxa / et alia que locus prebebat^ certati 


1 W ,/ «**1 l 

III! 7 8 ? 10 11 12 13 14 15 ~ 
r, f mitfere.Ita mq caueri aceps malu.neg a fortiffc * *V_ ^.uw.uwu,.^ 

HMmU arperitate a feu. 

ckuftWturpiliusprei 
^Jactusprofugit.Ibr 

ctione/autcafuitae. 

_ sillavi 
f uitiprobus l inteftabiiifqj vibeturf 7~ I .j* Ufanta arperitate a feu*fliinis nuibij oppibo vnbig 

te±K cUivfo. turpilius prefectus/vnus ex oib^ itaJicis U 

nT$\Vy* ¥ ctus pvoi u S rt 4 1& m %icorbia ne t/ofpitis /a pa= 
. *J ctioneyautcafuitaeuenGnt/parucoperimus.nifi 

~ »^ t_, *_t-' nr, in t»A m,J* (..««;» ill. . Jl. /__ __. .. _ 


__■ 

' 


r 
qx m tato malo turpis illa vita/itegra fama potior Steilus pcft§ be rebus vacce ita acfis eope= 

nt paulifper meftus e cofpectu a^biit , Deibe 

atq; egntubo perroixfa funfyu maxia cura 

»fc~ / p*-* °f Vltu ire iiuriaf feftinat .Legione cu gua Jpiemabat/ 

1 r ' ct §plurimQs poteft numibas equites,/ pariter cu 

occafu folis expebitos ebua£'et poftera bie cirater 

<v 
l-ora terciam/peruenit icjuSba planiciedocis pau= &, 
Jofuperprib^ rceuueta • Ibf militeg fef/os itinerJV 
magnitubirie . etia abnuetes.'oia bocet.oppibu vac= 
cam no apliuf. mille pal/uu apeffe . JQecere illos re 
-iquii labore equo ^aimo pati l bu pro cimbu^ fuis r aa 

viris f ortiffimis / at<a miferr imjs penas capereritT 
D.#f»»a ..-.--__.►- ..„._..._..-_.._.;_._* _____ _.-___. - 
**% ■ ucrtere ab fe verfu exeraf um pergcre i primo (vfi 

i,^,^ /3-- * 7 «-. '"-- . • ■ .. 

r i_-_v<.~-:. t/ [ j_»_»Jk>.s|_>_.*»f .V __, _- y ~ 

**T 1 d.^*Tv -*>th>^ . -w"v^-*_-lv 

«*v 


V vr * 

V9 

*?i *-*.*. .•/ erat res) metellu effc rati portas clai 
vbi ncojagros valtarnet cos qm prj laufere ♦ Dejnbe vbi ncqjagros vaftari^t cos qui prinjiaberat/nu 
mibas cquitcs vibet/ rurfu iugurtfja arbitrati / cfi 
magno gaubio obuii procebut.Squif es pebjtefq; re 
petefignobatoialii vulgus effufu oppioo /cebcre ♦ ' 
alii ab portas feftinare*pars turres capere* lrc/atq} >v >> . ., 
^^ljre^e^ifpcs aplius cj laffitubo poffe*Ita vaccefes bi 

buu mobo ex perf lbia letati . citiitas magna ct opu- £/ 

lens/cuncta prebe aut penefuiuTu:~ J,J *** wfr 

prefectu oppibi vnu ex omib^ prof 

lf5?\l rt^fi t3 / Vf-ifltfiCE ^ r«rtfAlIrt rafif^Air 1 
fte&imusi luffus a metello caufa biccre 

paru ekpur£at7co5enatu9/ verberatufg? c<|pite pe= 

nailoluit.Ha is cijiis cx latio^crat; „ ^,- ^ 


«i icctus 

ao permcie eius Oolu quercre^oie/noctu^ faticrare u */*<♦»«■.«■*'•'>■ 
aim*Dcni^oiateptaboifociufiliabiugitnabit)alfa ,1 

^oiejnobiiemagnjsopcribjclaruyacccptu^pbpu *: ^ _ 
lanbusfuis . Isplerucp fcotfu a rcgc exercitu buc * ff \c- T^T^j 
tare.et omes rcs exequi folitus crati gue iugurtfye ILjL^ ■** 


t relib/autmaioribjaftricto/fuperuenerant» exquo 
i!Iigioria/opefc|iuete»Igiturvtriuf9;coriLobica . 

ifibiis ftatuitur.Cetera vtires poiccreU ex tp e pa= ^** 

rari placuit.Nabballa ab exeicitum profectus dt/ f!**i 
*fi 


r » * 


■ * - 


\r 
U*r* r **+*r' 

-^ ? «*- *» y> >r»y<^ 

, IC j, -e iter fyiberna romanoru ab iugurtfya iulfr fyabe 

• ' ~7£ at ♦ «e ?S? r muius fjoftibus vaftaretur ♦ Is poft$ 
^ f-. raagnitubine fddnonsperculfus; abtepusnove= 

^ " j yf^ 7 " rnt.njctul$reipcb>ebat. Bomilcr;ariimufcupicu3 
*r£ i^ Y*^r* icepta pati ab< iet timore focii anxius .' ne omiffo ve 
J^Jf^P^^lei-i cofitio/nouu quereret/Iras ab eu per f;oies fi= 

beles mitfat. I quis moliicie focorbiaa viri accufas 
re • Teltari beos per quos lurauillet . /vionere* ne 
premia m etelli i pefte conu erter et . iugu rtr;e exici^* 
[ abeffe . Ceteru fua ne / an metelli virtute periret/ F 

lomooo agitari . jvroinbe reputaret cu auno luol 
premia/an cruciatu maUet.Seb cu i?elr#allate fo- i* 


aim foleOfomnus cepit» 
6rat ei numifca qm^anegotioracirator/.fibus/ ac 

ceptuLcjjVet oim cofilioruCnifinouifCimi) particeps 

Qui poftcp allatas Iras aubiuit,' et ex cofuetubie ra 
tus/opera fua/ aut igenio fuo opus effe ' in tabers 
iiaculu itroiuit bormiete illo i epiftola fuper caput 
ia puluinote/nere pofrtam^fumit ac perlegit.bein 
propereCcognitia infi'biis)ab rege pergit.Naboalfa \ 
•\U rem omne vu acra erat ex pi 

mo ibicem perfequi conaP e.poftcj ib fruftra fuit/ r^rr»\* *' - ft^/^nr*-* 5 .^*!;/^^^— 'C> r 


t. i 


«k 


iugifrtfya jplacabi gra accebit.bicit que ipe parauiffj 
facere/ perfibia clietis fui preueta eelacrimas cbte ftatur per amiciciam /per<$ fua antea fioeliter, acta/ J2C~ii . t 


nefuper tali fcelerc fuipectufefc fyaber^. &b ea rex 
aliteracaimogerebafipiaciterefpo&itBoniilcfyare . ^ 

" :.. :t ; s *4 

J? %om etur Heg poft jb locorum /iugurtl?e bies / aut %. *4jf*+ r 'S 
^ip^joox vlla quieta f uit.Heq» loco/ neq» mortali cuiqV ?***[ 
:tt aut tepori Jjgis creber^. GuesJtjqftefcj iuxta metu,= ^ 
Jfot ' ere. GrcuTpectare oia. e* omni ftrepitu paucfccre, Z$&wf*ji 
I •■«■'«t"'*' ^ho at(| afio loco/ fepe cotra regju becusnocte res£ •**? * i!liLj 
quiefcere. Intcrbu fomrio excifus/arrepfisarmig 
tumu ltu facere.ita formibine quafi vecorbia exagi 
■ (Shtur metellus vbibe cafu bomil- CL(tari ; 
J| cr;aris / ct iubicio patef acto e* pcrfugis co« 
C gnouit/rurfus iacj> ab Itegru beliu cucta parat . f e- 
ftuiacj.marium fatigate be profectoe/ fimul et iuis yf 
tu / ct of fefu fibi paru iboneu raP i bomu bimittit. 
8t romc plebs lris que be metello / ac mario mifle 
erant cognitis/voleti ajo be abob» acceperat .Impe 
< ratofi nobilitas/que ateabecori fuitiiuibie effe.At 
illi alteti/generis Ijumilitas fauore abbiberat. Ces 
teru / i vtr ocp magis ftubia par tiu l q> bona < aut ma- 
la fua moberata fut ■ Pretcrea 1 ebitioh magiftratus , \f\ I 
/ 


vulgus exagif are metellu olb? cotionibus pena ea 

-pitis arceffere .marii virtute I raams celebrare.De 

f •-■ j tt<*° , , r . _ r , r . , r , ,. 

!j «l^u Dus/rrequetaret mariu.i . .4 waSswrateWH&s ^«77*°^ ro*a 


tribunoWebjTjiwnliomatino r*? -] rogatus / qu€ vellct fuwgp^ j^ln^gfigSfe* 

npirouicia meteflooecreuerat ea*res rruftra ru 
lofepore iugurtr)a (amiffis amicis/quoruples 
rofcj ipe necauerat/ceteri formibie/pars ab roma- 
nos/alii ab rcge boccfyfi profugeraOcu ne£ kellum 

perrioia Vetcru expenri >; ' 
ouoru fibe i tanta 
ofu buceret/vanus ;V. -^ ], "icertafcf agitabatur. ne^; i\\i kcs/ ne^ confiuu/^auf ,. s - 
quifcp hoim fetis pjarcbat.lrincra oref erfoa inbis rf^" quifcp hoim fatis pla^efjat Jfiriera $refjgQ$ inbis 
es mufarc. ^^^u^Jg(f^'mtcroul folif ubi 
ne pergere.Sepe I f uga (ac paulopoft/ i armis Ipi 

^abcr^Duj^rc»'v1r1mi/3fioei popuUnu minus 
(gfcmJU quocii^ Iteberat/res abuerfe erit.Seb 
iter cas moias/ repete fj^ m^ellus cu exerrftu cjs 
^itMutmbc^ia^uri^pro tpe parati/ct iftru 
cti. Deibe preliu Icipitor.Qua in parte rex pugne f \ 


cm ■1 6 7 y 10 li 12 13 14 15 V f \ ifcUi&f/r 


affuitisbialigibiu certatu e,,Geteri eius ones mili- 

tes pnrno co^rdla puw ragahq;*r\omani Iicjnpru 

et armpru c^ ali&to pumeto boftiu.paucoi u potitL 


rebus fuis ciffibes/cu perfuois/a pa#e equitatus 
inlolltuoines pergitoejoe tfyalS perueniUi oppitu / ;<;£. 

* V \i§nea coflectayex tugurns numibaru , £\b fyoc n« 
nitirejis imperat qui [e poft regis fuga mefello be= 
bw^t(.Jp(ui:imu quifcj^ aqueportaret.Die locuqj 
vbi pfefto fuerit.preoirit. Iple ex rlumineCcjua a^ 

onerat.co mgbo inltructus i ab Upala proticilcitur. 
Deinbe vbi ab ib foci ventii 11 quo numibis prece= g*V 
peraU et caftra pofita/munitaqi fut/tata repente ce 
lo miffa vi3 aque bicitur/yJ^e^mobQexercitui (atis 
fuperc^ £ojeJ v Pre|erea comelftus fpoaplior j, cjj^bji 
^^(iM^riqOin noda bebihone officia inten* 
ber.it . Ceteru mihtes pro religione plunia magis 
<? necefie/vfifut.eaqj res multuaimu eoru abbibit 
Na rati fefe biis irnortalibus curc ee. Deibe &oft$= ,(., 
ro bie cotra opinione iuguru> ab tr;ala^erueniunt 
Oppibani qui fe iocoru afpentate mumtos crebibe 
rant/magna atqj inlpjitarc p ercuifi/mljilo fegnms 
bellu parare .Ibem noftri faare. &{> r§x nfcfyl la 
lofectumMeteJlocrebes /qu^peguioiaa^ma/ te, 
la /locos; tempora beni q? nat ur^ jjjja gjteris impes , 
rjtateai/inbuftiia vicerat.'cu fjocps/et magna^ar*'* 
te pccunie^ex^opjjiboq^ prof jagit . Neqj pol tea i 
^ , vllo loco an5pji^fl,vng %.aut ■ vna nocte moratus,' 

^tipnc tmie^ 4 \ 
. V ■ 


i 


ftinare^pararer pror, 
i cri. ^ ius t-<i 4«~ ,\ i w i vtrilc| nicfiu reliquu fi 

*., 01 e preliifcR fad 
ventum ttat7oSw= ''xtas vi&enjjau/u^aji^ntu^ 

^a^ncuhtur/^on^mlfcgian/coportahlbivino/ 
*et epuLs oneratfiillacjj /et bcmu /et femet ignkcr 

tnas metue= 

f&j&ti&l™ «M 1 *5aJa/ Icgati ex op£i&» . 
'lepti^mcteHuvcncrant^rantcgi vtipreli 
n pntmaq co mitteret ^milcj^^^^/que&i^o 
minem nobilem 'fa^J^^c^is^^aTtuSere^ 
aouerfu quetieqr impena nianiTf ratuum ncqj leftes 
.Ni ib fcItinaret/inh«rjQ^t)er^2 
valcrent fcmQjericulo iuam lnoea pncfpici nelii iugurtl;inrab beftucoTulcm.' 

/IeimnerDoni/xi 

a )jnpy/V)ete»i 

I09 jmpettt^gnauiter fecerant.Itaq^ ab impera= 
tore facilc que pctebant .'aoepti funt. £miffe eo co= 
l?ortes ligurum quattuor etC.&nnius profectus 

T 
lb oppibu ab fiboniis conbitu eft quoa accepimus 
prof ugos ob bifcorbias ciuilesinauibus i eos locof 
veniffe.Ceteru fitum eft infer buas cirtfyes/quibus 
nome ex re inbitum«Mam buo funt finus prope in 
e.vfrema af frica/imparcs magnitubine/pari nafu= 
ra.quoru proxima terre per alta fuf .cetcra vti forg 
tulit/alta. alia in tempeftate vabofa* Na vbi mare 
rnagnu effe / ct feuire ventis cepit/Iimu arena^ z 
faxa igentia f luctus trafyut. Ita facies locoru cum 
ventis fimul mutatur ♦ Syrtes ab tractu nominate 
£ius ciuitatis lingua mobo couerfa conubio numi 
baru/iegum/cultufqj pleraqjfibonica, Queeofa- 
cilius retinebatig» procul ab imperio regis etatem 
agebit» Inter illos / ct frequetem numibiam/mqlf 
ti/vafticjlocierant; 

j^ZTEb quoniam in fyas regiones per lepfitano- 
k^_J iu negotia vcnimus/ nonibignu vibetur/e 
-^ gregiu /atcj mirabile facinus buoru cartaginefium 
nicmorare*Sam rem bicere locus abmonuit. Qaia 
tempeftatc cartfyaginefes / plereqs af rice iperifabatl 
cyrenenfes quoq? magni atc^ opulenti fucre.^vger 
in nfebio arenofus/ vna fpecie . neq? fiumen/ncqj 
mcns erat* qui fmes eorum bifcerneret» Que res 
eos in magno/biuturnoq? bello ^abuit.Poftquam 
vtrincj kgicnes / item daffcsfepe fufe/ fugateq*/ j 


i * 1 


etalteri alferos aliquafu atfriuerat/veriti/ne mox 
victos/victorefqj befeflbs/ alius fyoftis aggrebere 
turiper mbucias fpofione faciut/ vti certo bie lega 
ti bomo profieifceretur.quo Iloco iter fe obuii fu : 
iffet/l?is comunis vtriufq^ populi finis fyaberetur 
Igitur cartagine buo fratres miffi/quibus nomen 
pr/ilenes erat/maturauere iter pergere.Cyrenefes 
tarbiusiere.ibfocorbia ne/ancafu acciberit/ paru 
cognoui.Ceteru foiet in illis locis tepeftas fjaub fe 
cus /at^ in mari viatores retinere.Na vbi per Ioca 
equalia/et nuba gignetiu vetus coljortus arena fyu 
mo excitauit/ea magna viagitafa ora/oculofqj im 
plere folet . Ita profpectu impebito / morari lter. 
Poft§ cyrcnefes aliqto pofteriores fefe efle vibit/ 
et ob reni corruptam bomi pena metuut/criminari 
cartaginefes/ante tepus bomobigreffos.coturbare 
re.oeniq^ oia malle/c£ victi abire.Seb cu peni alia 
cobitione tatumo equa petcret : grcci optione carta 
ginefiu faciut / vf vel illi qui fines populo fuo pete 
ret/ibi viuiobrueretur/vel eabec5bitoeJ fefe quei 
locu velletbicat proceffuros.Pfyileni cobitioe pro= 
bafa/feqj vitaq-s fua rei p.coboauere.ita viui obro 
tifut.Cartaginefcs ieo loco pfylenis fratrib^ aras 
cofecrauere.aliic0illis bomi fyonores iftitutifunt. 
Muc ab re rebeo/ 

— W Vgurtfya poftq» amifla tljala nicfyl fatts fir- 

\ mu cotra metellu putat.' per magnas lohtus 

/bines cu paucis prorectusypcruenit ab geunWge 

nus fyoinu feru/ icultuc|/ et eo tpe lgnaru nomis 

romani.£orfl multitubine i vnu coegit . ac paulati 

cofuefacitorbines fyretfequi li jnailperiu obferua? 

re ,'item aha militaria i acere. Preterea regis boccfyi 

proximos/magnis muneribus/x maiorib^ promn 

fig ab ftubiu fuu perbucit . Quis abiutoribus rege 

aqgreflus ipellit vti abuerfr romanos bellu icipiat 

ibea gra Facilius proniufcj iaiti <$ boccljus imtio 

fyuiufce belli iegatos roma miferat i i ebus /et amici 

cia petitu«Qua re oportuniHima /icepto bello pau 

ci ipebiuerat< ceci auaricia.quis oia ljonefta /atoj i* 

: bonefta vebere mos erat,8tiam atea iugurtljc filia 

l boccfyo nupferat» Vcru ea nccefiitubo apub numis 

* bas / maurofg leuis bucitur . quia figuli pro opibj 

quifcg cjplurimas vxoresibcnas alii.'alii plurcs fca 

bet.S^ reges eo aplrusata animus multitubine bi 

ftraljitur. Nulla pro focia obtinet parifer oes viles 

fut.igitur i locu abobus placitu/exercitus conueni 

ut.ibi f ibe bata et accepta i iugurtfya bocctji animu 

orone accebit/romanos liuftcs profunba auaricia/ 

comunes oium fyoftes effe.eanbe illos caulam belli 

cu Boccfyo fyabere/quam fecu/i cu aliis gentibusi * 


cm 1 ■1 e i 3 10 ;i 12 13 14 15 

libibine iperitabi , quis ola regna abuerla fut. Tum 
fcfe paulo ate cartaginefes^tem rege perfen ( poit/ 
vti quify opuletiJIimus vibebatur .'ita romanis t)o- 
fte fore.His af$ aliis talibo bictisi ab cirtba oppi= 
I bu iter coftituut. q> ibi quitus metellus preba cap* 
tiuof^/z ipebimeta locaueratlta iugurttja ratus/ 
aut capta vrbe opere pretiu fore.'aut fi bux roma= 
nus auxilio fuis venilfet/prelio fefe certaturos Na 
callibus ib mo feftinabat;bocct;i pace iminuere.ne 
moras agif abo teliub q> bellu malUtl 
■^JT"Mperator poftcp 6e regu iocictate cognouit,' 
JL n5 temere.neg vti fepe la victo iugurtija co= 
I fueuerat.'omibus locis pugnibi copia facit.Ceteru 
faub procul ab cirtl?a caftris munitis regeg open= 
tar.melius effe ratus cognitis maurisCquonia f>is 
nouus Ijcltis accefferat) ex comcbo pugra facere. 
Interiroma certior fit per littcras ( prouicia nu= 
mibia mario bata ♦ Na cofule factu af ea acceperat. 
OLuibusrebus fupra bonu/atj r>omftu pereulfus* 
ncq; lacrimas tcnere neq^ moberari iTgua vir egre 
gius iaWs artibus.nimis molliter egritubine pati 
Gua re alii i fuperbiam vertebarf . alii bonum in= 
gcnium contumelia aecenfu ee.nmlti q? ia parta vi= 
ctoria ex manibj eriperetur.Nobis fatis cogmtu e 
iliu magis fonore marii / <y iiuria fua excruciatu. j 


; • 

Nec$ ta anxie laturu f uiffe 4 fi abepta fibi prouicia 
alii $ mario ttaberetur . Igitur eo bolore ipebitus 
et quia ftultitie vibebatur aliena rem periculo fuo 
curare legatos ab boccfyu mitttt/poftulatu lm fine 
ca fyoftis populiro.fieret.Habere tame magna co 
pia focietatis/amiciciecg coiugebe.que bello potior 
eflet.St quacj fuis opibus cofiberet tame no bebe=- 
/re certa pro icertis mutare.Omne bellufumi faci 
.Me.ceteru egerrime befinere.Wo in eiufoe poteftate 
* iniciu eius et fine effe.Incipere cuiuis etia ignauo 
licere/ feb beponi quu victores velint.Proibe fibi 
regnogj fuo cofuleret/neu floretes res fuas cu iu= 
gurtfye perbitis mifceret * ttb ea rex fatis piacibe 
verba facrt/fefe pace cu romais cupere f$ iugurtfye 
fortunaru mifereri.fi eabe illi copia fieret.' oia con 
uentura ♦ rurfus imperator contra poftulata boc= 
ci)i nutios mittit.Ille probare parti/alia abnuere. 
80 mobo fepe ab vtrog miffis remiffifcg nutiisi te= 
us procebere. et ex mefelli volutate/ bellu itaetu 
T mariusCvt fupra biximus)cu= ll(trar;i? 
^, t)ientifl'jma plebe coful factus/pofi§ ei pro- 
uuiciam numibiam populusiuffit/antea iam infe^ 
itus nobilitati/tum vero multus ac ferox/inftare. 
lingulos mobo^ mobo vniuerfos lebere. Dictitare 
iele tonfulatum ex victis illis / quati fpoiia cepiffe* I ♦ *r 

1 I I #lia prcterea magnifica pro fe/ef illis boletia .In 
teritu quc bello opus erant prima f)abere.poftuIa= 
rc legionibusfupplemetu.auxilia a pcpulis/ ct rc 
gib$ fociifq; accerfere.Prcterea exlatiofortiflirmu 
queqj plcrofq? militie/paucos fama cognitcs/ atci 
re/et abiebo cogere fyoines c mcritis ftipebiis fecu 
proficifci.neqj illi fenatus q>cp abuerfus erat/ be vl 
lo ncgotio abnucre aubebat.Ceteru fupplemetu e= 
tiam ietue becreuerat.qz neq? plebe militia volete/ 
putabatur marius aut belli vfu/aut ftubia vulgi a= 
miffurus^ S^ ea res fruftra fperata Tata libibo cu 
mario eubi plerofqj iuaferat.fefc quifqs preba Iocu= 
plete fore victore bomu rebituru.J^Iia jfyuiufcemo 
bi/aimos trarjebatlet eos no paulu orone fua mari 
us arrexerat.Na poftqj omnibus que poftulauerat 
becretis rnilites fcribere vuft fyortabi caufa l fimul 
et nobilitateCvti c5fueuera0cxagitabi/c5tione po= 
puli abuc^cauit.belbe fjoc mobo bifieruit/ 

iio ego quintes plerofq j non iifbe artibus 

impcrium a vobis petere / et poftcj abepti 

funU gerere.Primoinbuftrios/fupplices/ mobi= 
cos cfle.beinbe pcr ignauiam/et fuperb^am ctatem 
agere.Seb micjji contra vibetur.Nam quato plu? 
ris eft vniuerfa refpublica/ q> confulatus aut pre= 
turateo maiore cura itfam 3&miniftrari/§ Ijec pett ' 


T" 

bebere.Heqj nie fallit/quatii cu maximo bcneficio 
veftro negotii [uftinea\bellu parare umul,et eiaiio 
parcere.cogere ab miliciaeos quos nolis offebere. 
bomi/forifcjoiacurarcet ea agere iteriuibos/ccs 
curIates.'factiofos»' opinione quintes aiperius eft* 
Ab fyoc alii fi beliquere/vetus nobilitas / maiorucj 
f ortia facta cognatoru et affiniu opes /multe die= 
s tele/ omia t;ec preubio affut« micfy fpes omnes in 
* memet fite.quas neceffe cft/ et virtutc et inocentia 
tutari . Nam aha ifirma funt . St illub intelligo 
quirites omnium ora in me conuerfa eflc . cquos/ 
bonofg faucre . Quippemea bcnefacta reipublice 
procebunt.nobilitatem.iocum inuabenbi querere. 
Quo miety acrius acmtenbum efti vt net$ vos ca* 
piamini et illi iruftrati lint .Ita abfcoc etatis a pue 
ricia fui vt omnes labores/ pericula/ confueta l?a= 
beam.Que ante omnia veftra benef icia gratuito fa 
ciebam.ea vti acceptamercebebeferaminon eftco= 
(-fiiium quirites . Illis bifficile eft in poteftatibus 
V temperate.' qui per ambjtionem fefe probos fimus 
\ lauere ♦ Micfy qui iam omnem etatem in optirnis 
j artibus egi benefacere iam ex confuetubine m na* 
turam vertitur ♦ Bellum me gerere cum iugurtfya 
iuffiftis qua re nobilitas egerrime tulit . Quefo re= 
putate cu animisveftris^nuibmuianmeliusfit» 


Bi que ex illo globo nobilitatis/ab l?oc aut aliub ta 
le negotiu mittatis/fjominem veteris profa pie /ac 
multaru imaginu / ct nullius ftipenbii.' fcilket vt i 
titare ignarus oium/ trepibeU feftinct fumet ali- 
que ex populo monitore of ficii fui.Ita plerucg cuc 
mt vt que vos iperare iuffiftis l is fibf ipcratorem 
aliu querat. Atqui cgo fcio quirites/qui poftcp co= 
fulcs facti fut/ct acta maioru/et grecoru militaria 
prccepta legcre ceperih Prepofteri ^oincs.Na ge 
rerc c| fieri tepore pofterius.^re afc$ vfu.prius eft. 
Coparatc cni quintcs/ cu illoru fuperbia meI?oi= 
nenouu.QuciJli aubire/et legcre/olet/eqru par= 
te vibi.alia cgomctgefu . Que illilitteris/ ca cgo 
militabo bibicnNunc vos exiftimateifacta an bicta 
pluns fint*Contemnunt nouitatcm mcam.cgo il £ 
lorum ignauiam, Miciji fortuna/illis probra obic 
ctantur.Quaq» ego naturam vnam/et c6muneoi : $ 
umcxiftimo/ i$ fortiflimumquecj}/ gcnerofiflimu! 
elfc./^c fi ia cx patribus albini aut beftie qucri pof 
(et/me nc/ an lllos cx fegigni maluermt quibire= 
fpofuros crcbitis nifi fcfc liberos q> optimos vo!u= 
ilfe.^Quob fi iure mc befpiciunt^ raciantibcm ma^ 
ioribufl fuis ' quibus vti micfji / cx virtutc nobi= 
litas cepit. Inuibcnt l;onori meo.£rgo inuibeant 
etlabori / etinnocentie / periculis etiam meis i quonia per fyec iflu fyonore cepi. Verfi \)i corrapti 
mperbia /ita etate aguUquali fyonores veftros cote 
nant.ita fyos petiitiquafi fyonefte vixerint. Ne llli 
falfi fut.'qui buriffimas res pariter expectant.'igna 
uie voluptate et premia virtutis.Atc| etia cu apub 
vos^aut in fenatu verba faciut.'plerac| orone maio 
res fuos extolluf «coku f ortia facta memorabo* da 
riores fefe putat.Quob cotra eft.na quato vita eos 
ru predarion tato eoru focorbia e flagif iofior ♦ £t 
profecto ita fe res fyabet.Maioru gla pofteris quas 
fi lume eft.ncoj bona/nec| mala eoru /i occulto pas 
titur .Huiufce rei ego iopia patior quirites . Veru 
ib quob multo preclarius eft l meimet facta midji 
bicere licet.Nuc vibete qua iiqui funt.quob ex alie 
na virtute fibi arrogat/ib miclji ex mea no cocebut 
fc^ quia imagraes no fyabeo.et quia mjcfyi noua no 
bilitas eft.qua certe peperiffe melius eft\'§ accepta 
corrupiffe.equibe cgo no ignoro/ fi la miciji refpo 
bere velit,' abube illis facuba et copofita orone foa 
re.feb i maxlo veftro beneficio/ cu oib? locis me/ 
vofg malebictis laceret/no placuit reticeretoe quif 
mobeftia i confcietia buceret.Na me quibe ex aimi 
mei fnia/nulla oro lebere poteft.&uippe vera ne= 
cefie e bene prebicent.falfa^ vita/moreloj meifupe 
rat.Se^ quonia vra confilia accufantur/qui rmdji 


* 


>•• r 

i 
+ 


fumufyonore/ et maximu negotiu Ipofuiftis/ efia 
at? etia reputate^num eoru penitenbu fit.Non pol 
fu fibei caufa/imagines/negtriupfyosaut cofula^ 
tus maioru meoru oftetare* fat li res poftulet l?a~ 
ftas/vexillu IfaUnal alia militaria bona.' preterea 
cicatrices I abuerfo corpore/ fyefut mee imagines» 
fyec nobilitas^no fyerebitate relicta/ vf illa ilhsifeb 
qua ego meis plurimis labcrib^/periculifq? quefi- 
ui«N5 fut copofita verba mea» paru lb facio. Ipfa * 
fe virtus fatis oftebit/lllis arfificio opus e.'vt tur- 
pu facta orone teganhNeqj Iras grecas bibkit pa= 
ru placebaf eas abbifcere/quippe que ab virtute bo 
ctoribus nidtjil profuerant ♦ At llla multo optima 
rei p.boctusfu^ofte/ferire/ prelibiaagitare/nis . 
tfyil metuere nifi turpe fama/ fciemem/ et eftatem I 
iuxta patiyfyumi requiefcere/ eobe tepore inopiam j 
laboreqj toleyare^His ergo preceptis milites ^orta 
bor.neqj llios ftricte colam rne opuletum.neq; glo 
nam meam labore illoru facia«Hoc e vtilc* l;oc eft 
ciuile IperiuuNaqj cu tu te per mollicie agas*'exer= 
citu fupplicio cogere/ibeft bominu / non iperatore 
effe« Mecatqj alia maiores noftros facieboife^ reqj 
pub*celebrauere*QoHS nobilitas freta ipfa biffimi 
lis moribus/nos illoru emulos c5tennit.et oes l?o 
nores no ex mzritol 1$ quafi bebitos a vobis repe= 

h4f 
\ i- tiuCeteru bomines fuperbiffimi procul errat.M* 

ioreseora oia qae licebat^illis rehquere*biuitias. 

imaojines. meoriafuipredara. Virtute non reli- 

quereineq; poterat.Safola ne^ batur bouoine^ ac 

cipitur*£:orbibu me et kultis moribusaiut. quia 

paru fcita couiuiu exorno. neqj fyyftrione noui vl= 

lumineq? pluris precii cocuiq» villicu babcoCluc 

micbi Iibet cofiten quintes.l ia et ex parete meo/ 

et aliis factis viris ita acccpii nuibieias nmlicnbua 

virfs labore c5uenire*oibufq2 bonis/oportere pluf 

glorie q> biuitiaru cffe-arma,' n5 fuppeilectile beco- 

h elfe Quin ergo quib muat illos quob claru efti= 

mat/ ib feper faciat.amet.potet. V bi abolefcetia l?a 

buereiibi fenectute agat.JLn couiuiis bebiti ventri/ 

et turpiflime parti corporis* Subore/ puluere/ et 

alia taliareljquat nobis/quibus illa epulis iocubi= 

ora fut* Veru no cft ita* itfa vbi fe flagit/is bebcco 

rauere turpifTimi virii bonoru preraia ereptu eut* 

Ita iiuftiffinie/Iuxuria/ ct icjnauia pefiime artes/ 

illis qui coluere eas nicf>il officiut rei p. innoxie^ 

clabi fut.Niic quonia illis qitu mei niores n5 illo= 

ru i lagitia pofcebat/refpobi.'pauca be republica lo 

quar* Primu oitn. y be numibia bonu Ijabcte aimu 

quirites.^Iam que ab I?oc tepus iugurt^am tufata 

futioia remouiftis.auariciatipericia atcg fuperbisu -. cm 1 


■1 6 7 d 10 11 12 13 14 15 * 

Deinbe exercitus ibi eft lororfi fcies . feb mc fyerde 
magis ftrenuus q> felix.Na magna p3rs eius/aua 
ricia auttemeritatebucuattritaelt. Quaobrevcs 
quibus mihtaris etas eftiabnitiimni mecu/ef cape 
frite re pub.JMec^ que§/ ex calamitate aliotu/ aut 
iperatoru fuperbia/meP cepent.Ggomet i agmie 
aut in preiio cofuItor,ibe et forius penculi vobifcu 
abero .meqi voftj / in oibus rebus iuxta geram . £t 
profecto biisiuuafibus.'oiamaturafunt. victoria. 
preba iaus .Que fi bubia /aut procul effentftamen 
oes bonos rei p.fubuenire becet. £teni ignauia ne 
mo imortalis factus eft.neq? quifcp parens liberis 
vti eterni foret/optauit magis.' vti boni Ijoneftiq^ 
vitam exigerent. Plura bicere quirites.' fi timibis 
virtute verba abberet, Na ftrenuis abunbe bictum 
puto/ 

Viufcemoi orone fyabita/ marius poftq» ple 

,__bisuimos arrectos vibet / propere comeatu 
ftipeolo/armis/aljifq^ vtilibus naues onerat , Cu 
fys aulu mauliu legatu prof icifri iubet ,Ipe iterea 
milites fcribere/ no more maioru ex daflibus, 7 feb 
vti cuiciiqj libibo erat/capitecefos plerofq^Ibfac 
tu ahi iopia bonoru/ alii per ambitione cofulis me 
morabat.g» ab eogenerecelebratus/auctufq^ erat. 
ef fyomT potetia quereti/egentiffimusquifqj/opor 

tumffimus erat.cui neqj fua cara i quippe quenul 
la fut/et oia cu prcciofyoncfta vibetur.Igitur ma= 
rius cu alicjto maiore numcro/cj becretu erat/m a 
fcjca profectus .' paucis biebus vtica abuefyitur -£x 
ercitas ei trabitur a publio rutilio iegato . Na me= 
tellus cofpectum marii fugeratine viberet ea / que 
aubitaaimus tolerare nequerat.S^ coful expletia 
lcgionibuskoljortibufaj auxilianis .'in agru fertile 
ct prcba onuftu prof icifcitur, Oia ibi capta milite 
bus bonat.Deibe caftellai et oppiba/natura/et vi= 
ris paru munita.' aggrebitur . prelia multa. reteru 
alia leuia/aliis locis facere . Interim noui militee 
fine rnetu pugne abeffe . vibere f ugietes capi aut oc 
cibi.fortiffirnu.quec| tutiffimu armis.' Jibettatem 
patria/paretefqj/et oia alia tegi.gloria atoj biuiti= 
as qucri.fic breuifpacionoui/veterefqscoaluere.t 
virtus oium equalis facta,£t rcgcs vbi be abuentu 
marii cognoucriit i biuerfi i locis bifficiles ateut. 
ita iugurtfye pIacuerat;'fperati/mox effufcs ^oftes 
inuabi polfe.romaos (Iicuti plerofqOremoto metu 
iaxias licetiufq? futuros.Metellus mtcrea romam 
profectus.'contra fpcm fuam letiffimis animis ex* 
cipitur . plebi/ patribufqj poftcp iuibia bifcefferat 
iux'a carus.feb marius impigre/prubentcrqj/fu^ 
oru/et fyoftiu res pariter attSbere.cognofcere quib 


y Wkl cm 1 MM llll 
MM MII II II llll IIII llll III 1 II II II II llll 


llll lllljllll llll 8 10 11 12 13 14 15 


boiri vtri% aatcotw eer.explorare ifinera. reemm 
coiilia.etiniib^scoru ateaenire .nicr,ilapub7ere 
nuflu neqjapuo illos tutu pati.Itag, et getulos, 2 
ingurt^ ia fooisnris preba" agetestfepe aagrefluf 
, itinere fuberat. ,pfu 9 rege fcub procul afc , oppfc 
fco jorfta z*™ cxuerat.Que pofto) gloriofa fL 
ta iut.ncep beil, copia patrab, cognouit.Ttatuit vr= 
bes que vir,s/aut loco pro l;oftibus et abuerfu fe ^ 
ret.Ib fimulauent/ne quo improuifus grauior ac 
«oereuan mobii.tate ingenii pace/atq, bellu muta 
re fc itusjparu exploratu eft . fcfeb coful vt, £tatu= 
crat.opjte/cafteJ]a 9 munita aoire, partim viialia 
metu.' aiia premia ofte'tabo.' abuertere ab Ipoltibus 
^c primp mebiocria gerebat exjftimans iugurtba 
cbluos tutabos/in manuf veturu.Seo vbi,IIu cro 

bcfle/etal,mn^;io^^.^ ./" U ^ P 
cb fuos tuta-bos/,n manuf veturu.Seo vbi iJJu pro 

culabcfie/etalusnegociisinfentuaccepit/maiora " 

rtjnacm afpera aggrebi tempus vifu eft; T - * 

r ^-J^afiterigetesfolitub,nc,sopp,bumagnu/ 

vir r ^J? ^ le f *"oie capta. c^ius cobifor fercules 

iibis memorabatur.^ius rfues apub iugurta imu 

, nesleu, ipeno.et ob ca fibeliflimi fcabebatur , M a 

< >• **• <, v 

T **■- 
\ ^y-v-^ n **i abuerfu Ijoftes^ non menibrs mo&o et armisV 
X» .__£_*** _*~ .,;_.;« .,*_.,- ctiamulto^magislocoruafperitate* 

ibo propinqua loca ♦' alia ola vafta/ . 
i»» k\ - ^vr^juLuiiay egetia aquc/ifeftfcferpentibus ♦ quaru vig 
?^?iO^-jp ^ u '* ^ um f ^raru inopia fibi acrior <ab ^oc natura 

^*^#W^ A 
prbpter vfu belli/ tu quia res afpeta vibebatur/ et 

sr- •- 3£! 5 lc * e --- u8 oppibu tfyala magna gloria ceperaH l?aub 
* w „ -*-• '"•- SiftimJiterfitumunitucE/nifi g> apub tpala no 16= 

rr-j r?/ ■ ■ f-»L.-^......, 

fc3 ^ - -i^J^tiia vtcbatur'. 1& ibiq, eFTn ctr/i africaCque procul 
it^t fow^ mari incultius agebatur)eo f acilius tolerabatur,' • 
»■• 

e= «. 


4»W-'' ; r*' - ""s/ureoounsrretustnamcontratai 

■4, f h~t £- tates[cofilio fatis proui&ere n6 potcrat ____ . . 

__T .- '- l ^ - na Frumeti inopia teptabatursijuiaiHHn^-pabu- ^ . v y 

lo pecoriBmagis^aruoiikioemlelquobcu^natu^' 
f uerat/iuffu regis in loca mun ifa cof ulerant, aget 

3Ft a ^ 3 / ct lf u f S u vacuus ea tipeftate.. na-eftatig V 

extremu erat)tame pro rei copia fatis nrouibentur pro cop la fatis prouibentur — -*— ■ 7- ■ ,A* . exomat, Pecug 6ne quob tupmorib? biebWpreb 1 . 
fueratiequitib.s auxiliariis agebu attnbuit . ^ulu ie biciig Te preoabubu polt pauc^slics eobe veturu? 
Sic incepto fao occuftaio p^rg^t a$ flume tanajrm, 
■S^tSS jjfeg* cohbiejeco exercitui per ceturias/ 
lte tumias equahter biftribuerat.etex coriis vtres (+- ^ot^m^S^milt^^a vwvtrjfe efiec^ 
ta eft.Ibi caftris leui munjmeto pofitis.' milites cr 
wCiJ mobo fecj et iumeta*6nerare. JU ein poItq> tepus vis-fe**- _ . 
.^ll^ftris egrebitur^nocte-q,- tota ltinmTactb^ ~? ' be nicfyii fcoftile metuetes / multioppibo egreffi. /r 
repete oim equitatu/et cu Ijis velociffimos pebites 
curfu tebere a£ capfa et portas obfi&ere iubet. pei 
ipe itetus propere fequi.nec| milites prebari finere 
Que poftcj oppibai cognouere/res trepibe/metus 


( 
i ^•♦4 
inges/malumimprouilum / abljpc £ars ciuiu ex 

tra n^mnjMtixgngo^ 

v!i bebitioacrn racerent. Ceterum q^um lncer.fu 

numibe puberes utferfecti. aliipmnes venunbati. ... J 

preba miiitibus biuila. Xb tacinus contra ius btlli •?•**> t 

non auaricia ne^ fcefea;e confuhs abmilf^ . feb quia 

locusiu^ai^e^prTunusinobig abita bifficilis, . 

S c i»s5Q/nlnffmo$iIe,infibu.ante ne* metu nea 
benencio coercitu? Oftg. tantam rem peregit marius / fine vl= 
^ lo fuorum incomobo/macrnus / et darus 5* 
tea/maior /at$ darior fyaberi tepit.omnia nop br 
neconfulta mobo/ veruetiam cafu bata in virtutem 
trafyebantur. Milites mobeftolperiorjabititfimul 
ct locupletes ab celum ferre.numibe mariu magig 
fj mortalem timere poftremo cmnes focii/at$ l?o= 
Ites crebere/illi aut mentcm biuinam clfe i aut be i 
orurh nutu cuncta ptotenbi.Seb conful vbi ea res 
bene euenit/ ab alia oppfe M^P^ -tf* 
TO& n M's capiuplura bc%ta propter canfeiK ■- - 

uia~com,pl«ntur.Deni^ muftisfocj's"potitus. y a ple 

nfqj'incruento exercitu/aliam rem aggrebitur/no 

abem afpentate qua capfenuum/ceteium Iiaub fe= f* 


£»# c V 


■ 

cus fciff icilem 'Man« Jaujyc»nae aflunpinemul 


"tf inte^nOit.ice 

10 rueli Wam in cafcello virorum / at$ armorum ^'^^^^&^-tx^w; 
gna vis.'et frument£m/et fonsjgue^c^ribusi^^f^ J^r tu|n^ufoyctaliiB mac$nationibuslocus impor^C 'J»^ 
'ninus . Iter^afjtellarjorujn^nguftum a&mc&um^^Wr^ 7 ^ 

vtrinqs precife vinire/cum ingenti pcriculo f ruftrj 1 ' 

agebantor. Nam vbi r;e paulo prc*effcran^i^rjjU 

9 inter vineas fine f criculc.abr^n^r^^ 

ttnxius trabcre curn_animo luo/ omitteret ne incep 
tunfquom rrultra crat f an fortunam openretur/ 
qua fepe profperc vfuf fuerat,§yue cum mjultos bi 
<s noctelcj eftuans agitaret.' forfe quibam ligur ex 
eor^ornbus auxiliariis/ miles cjregarius/caftris a= 

1 


/ quigu sgr$uslt)iub procul ab lattre caltaliCquob 
dbucrfum prtliantfjbus eralOaniatucrlit inter faxa 

:tct . UubioJcger.fa j^rajm. $? oj* * 
feti it/morc increnii fyumam rupious oif = **] t_W"*T* nft'*»!* ,-< ' nejn_mtetfexit ^^ 

faqunoi an3numvcrtit < £t fortein eo Iocq ; - 
j^ilcxxoatucrat/ mfer Jaxa pauIulum.iThooo i 

jprpna .'beinbe f lexa / at^ aucta ih aititubinem f quo . 

..... per_criDit.'q> cuncti numioe mwnti prei 
^^^^,- £~-fraberant * Sxploratis omnibus qwe^nox-yfui fore 

^ ~ fyCTACv berameb temMajnac^nnia,/et cir^fpiciens.Itaqj; 
vJU,<-' Marium pfop ere abittacta ebo«t.I-oitatur^vt ab. ^ 

ca partc qua ipfc befccnbej-a^ /Jaftellum tempfet A'-* 
pollicetur fcfe bucem itineris. periculiq^; nil)il efie 

bocet-MariuY »*—--' * «■ • "**w.*"*' 

tum)cx prefetibus a . ..___.... _. 

erat . fta rem bif ficilem. ai^aajcmnunciauere ♦ 
Confuua animp&iun/pau_o arrTctus eff.Itaq* ex 
ropmJip^nurnVz cornicinumijamnqj numjroo^^ci.' 
uelociiTimos belegit . z curnr)is prefibiocjui fo*8tf " 
* 
jKffi** 

ecepfo bv v „i^h~ 
5*S9 **f01#F' ponberis gratia gr 
_iio ieuiua ftreperenf .Igifur presyW» 
&ensligur - faxd et fi gue vetii ftate rabices emi 
atilaqueis vinciet>at. qujbusalleuiati militesL 

« _. - *_______ M TJ ^ .*- iWi? *- — * >**J jfefe_#^reckliito ltmens lci 
"/»#> erati fingulog preIeWrme9 mittere .,beinbe jpfe 
ram fflorumamiis i&_ui.que buW^fwbe^= 
tur/potiffimu temptare. ac fepius eabem altenbes 
et be^b^ns 'bembe ftat^m bjgr^ens /ceteris au- 
bacia a^oere. Jgitur biq.multuciffiigati .'tabe i cai-,r^ 
ltetm veniut .'be/ertu ab*ea parte .'qj oeflicut aliif ti ebui abtierluijoltes acerat.maiiP vw ex nutns que 
l.giir egerat cognouit.^cjcp totabie itetos prelio nu 
mibas fyabuerat/tu vero coljortatus e milites _ ipe 
extra vineas egrefluf.teftubie acta fuccecere. _ fimf 
fyofte tormetis fagittariifg _ f ubibua emius terrere 

1 Ac unmifec fspe antea vmeis romanorum lubuer* 
fiBi.tennncenfisinoncaM^en^u^totafaa^ 

tur. &b pKo muro bies /floffeTcB asitare. maJeQjcee 
w.r0manifeacmario^etorbiamob}eda«.miliab? 

noftiis iugurtlje feruicium mmari . Ucunojs rebul 

f ff^S^fe^feSW 1 omni^r^ahis^mbufqf 
f rSwin^nfS7in.aOTa yfrmji »i /pro gloria/atcj 
imperio .f isiillis prqfafote certantibus* xzjggfa. 
iergo fujna canere.ac primo mulieres/z puen qui 
1 "Y^' vifum procef ferant l fugere. oeinbe vti quifq mu= J^^^ro^^wc^t.Poftremo cucti armati ijxjgg&^ 
""&^&u£hob vbi accibit, eo acrjus, Roraani inftare * fu vV^- T w« w i? > eo acrius Roraani initare « f u 
ac pferbfcji tanf umobolbdire .TJeinbe fuper ^^c^^cciiorum i corpora vabere. auibi gloriel' 
1 ' ^^VwC^murum afcendere neg quenq> omniu pireoa mora 
2vv>y^r"VY^ri Sic Jiorte correpta marii temeritas.'gloria ex cul 

S3f>* inuenit/ 

Eteru bum ea res agitur Lucius fylla ques 
Mtor cum magno equitatu in caftra venit.qui 
vti ex Iacio/et ex fociis auxilia cogerett Rome reli 
ctus erat.feb quoniam nos tanti viri res abmonu= 
ithboncum vilum eft be natura/cultucj eius pau* 
cjb bicere.Neqj enj alio loco be fylle rebus oicfuri gjL-l. ¥ * '■ ■- J fumus vt lucius fifenna -optime / ac biligenhffime 
omniil qui cas res oixere perfecutus {;iftoriani pa= 
rum micfyiJibcrooreloratus vioetur . Igitur fvlla 
gentis patncienobilie-fuiti-familia iam piopc ex-- 
tinctamaiorum ignama. litterisgreas/atq, Iati= 
ni3iuxta/at$boctiffime erubitus. animoingenti, 
cupibus voluptatum . feb glorie cupibior . otio Iu= 
xunofo efle.tamen ab negottis nunqp voluptas re= 
morata eft i nifi quob be vxore poterat fjoncffius 
confuli.tacun&us-callfbus.ef amiricia facilre.ab ii 
muJanba negooia /altitubo ingenii icrebibilis . mul 
larum rerum / ac maxime pecunie largitor . /$tqj 
illi fehciffimo omnium ante ciuile vidoriam nun- 
jj fuper inbuftriam f ortuna f uit ♦ Multiq^ bubita 
ueretfortior /an felitior effet.Nam poftea que fc 
cerit /icertumb3beo/pubeatimagisyanpigeattif 

fertre.Igitur SyJIa(vti fupra bictum eft^poftq? in 
affricam / at? in caftra marii cum equitatu venit.' 
rubisantea/etignarus belli i folertifiimus omnii 
um in paucis tempeftatibus factus cft.&b t>c mic 
lites benigne appellare . roultis rogantibus i aliis 
per fe ipfe bare beneficia. inuitus acciperc. Seb ea 
properantius cj es mutuum/rebbere. Ipfe ac nul 
lorepetere ♦ magisjllublaborare.' vtilli/ ^pluri- 
mioebercnt.Iocaatj feria cum ijumillimis a^ere. 
i fu operibus/in agmine/ atqj ab vigilias / multus 

abee.nccj iteri(quob praua abitio folet") coluhs aut 

cuiufcjp boni fama leoerc.tatumobo neqj cofilio/nej 

priore manu aliu pati.plerofcjs anteutnire , Quibj 

rebus et artibus^breui/mario et ^mjlitibus cat jfa? 
mus factus/ 

T iugurtfya poftq» oppibii capfa/ahofcf Io= 

^ os munitos ct fibi vtiles/fimul/et maijna 

perunia^amifcrat.' ab Bocciju nutios mittit; cj^ii- 

mu in numibia copias abbuceret . prehi faciubi \l- 

pus abeffe.Que vbi cuctari accepiti cf bubiu bclii/ 

atgj pacis rationes trafjere/rurfus (vti atea) prcxi; 

mos eius boms corrupit. ipficj mauro pollicet* nu 

mibie tertia parte/fi autromai affrka expulfi/ aut 

itegris fuis finibj bellu copofitu forct.Eo premio 

illectus Boccbusicu magna rnultitubme iugurtf;! 

acccbit .Ita aboru exercitu coiucto/ mariu iam ilji 

! berna proficifcete vix becima parte bki reliqua/ m 

uabunt.rati/nocte(que ia aberat)ct victis fibi mus 

nimeto fore/et fi viciffet multo ipebimeto/q> Ioco= 

ru fcietes erat .contra romanis vtruncjj cafu i tene= 

bris biff iciliore fore. Igitur fimul coful cx multis 

fcc fyoftiu abuentu cogr-ouit/ z. ipfi l;oftes aberantt 

£t priufcp exsrcitus aut jnftrui l aut facrinas collr= 

gere / benic| antecj fignum/ aut imperium vllum < l ► ■ N 


\ accipere quiuitieqaites mauri/atcgtjetuli/no acie/ \ 

neq* vllo more prelii tkb cateruatim vti fors quofcp ! 

c5globauerat/I noftros kurrut.Qui oes trepibi i- I 

prouifo metu/attame virtutis memoresiautarma 
capiebat.'aut capientes alios ab fyoftibus befefabat* 
Pars equos afcebere.obuia ire.l?oftLbus pugna la= 
trocinio magiicp prelio fimilis fiari Sine fitjnis/ fie 
orbinibus/equites pefcitefcj) permixti'ccbere alios. J 

obtrucare multos .cotraabuGrfosacerrimepugna— c 7 , - /-J 
tes*ab tergo circuuenire.Ne^ virtus/ne^ ai ma k^UvW ' ' 
tis tegereiquot Ijoftes numero plures et vnbiq* d/fyj&** 
cufufi erat.Denicp romam veteres nouig (et ob •C^SjE 
fcietes bclii)fi quos locus aut cafus coiunxeratior^^^*^}^.^! 

ro negotioy mariua terntus.aut magis g> antea btl *i 
miffo aio f uit. leb cii turma iua qua ex fortiffimis 
magis q» familiariffimis parauerat.' vagaripaffim 
ac mobo laboratibus fuis fuccurrerc t mobo l?oftes 
vbi confertilfimi obftiteraat.'inuabere. manu con s 
fulere militibus l quomamimperare (conturbatie 
omnibus)non poteraulamqs bies cofuptus erat/ 
quom tamcn barban nicfyil remittcrc . atq? vti re 
ges preccperant noctcm pro fe rati/acrius inftare. 
Tunc snarius ex copia rcrum conjjlmm traxit. \>r- ^^Ji-^^iA 1 -^ « ^';r^-»»*Vvj\}- 'y\vt- *" -v ^ tr F v ** ( u * s wceptui iocus eflet i colies ouos pro= 
l*^sSp^*C P^qu^s ifa tyJB occupat . quoru i vno caftris paru 
*J~ M > ^^aplofog magnusaqueewLaltervfuiopcrtunus/, 
vi^ V^/V^>^*OTia maoga parte eoitus etpreceps/ pauca muni= 

£T mefa §«e^^ Ccje^u apub aqua I j/lla cu equitibus 
^nocte agilaff iube^ipe pavlati bifpgffo^ militcs/ 

Sifficultite coacfc ipfet^ 
os lonstufl alyrc^fmLjJjt .feb vtroqj colle mulfifu^ie 
c]^53w/effufi cofeberetDe^ cr^jbigs 13x11^5 factie 
pieruqj noctis barbari luo mbreletari exuItare.Tfre 
pere voab^^pt lpiijbucef? tproces;q> notugere : 'aut 
*j*£ e *?^A^L ca cuc t* lomanis /ex 
iriEus locis 1 facilia vifutmarrnoa 

? ' *& K n <t bovtdmeto erat* i-Hurimu vero marj.us ipcncia lio 

iV^^l^ttiu xohrmatusicjmaximu liietiu tyabeniubet ne li 
*»w: U-f /■'■ -^--•-gnajjuibe ■->*.'j 1 WM *.*■ captis ruigilias iolebat)^nere,Dein vbi 

fSteji? l^ofnbus /ac pauloate lom 

e iprouifo vectigiles* ite coi)ortu/ tur^ - T VJr- ^aru/legionutubicines/ ljniuijoes!i^|j 
^ mrlites cjamor^m toller^/ aut portis erum Ky? 1U umpere bet.Moun atq g&uIiVjgnoto atcp porribili lonitu 
repente excitu neq; fugere ne^apinaxapere^ neq^ 
Oiiiuinofacere 7 aut pro.uiberc qui.cg? pcterant* ■ ; v 


t i llll llll 
MM 1 1 1 II II II llll llll llll lllll lllllllll llll 

cm 3 10 11 12 13 14 15 


; - 
ifa cuctos itrepitu /clamoreCniiilo lubuenietei no= 
ItoigjJ^tiSu&Dtuniuituyfmoreyfoitnjbo quafi ve 
co&ia accepcrat.Deniq^ oes fufi /fugatiqj.arma i 
figna militaria pleraqj capta^PIurefqj eo prelio <$ 
pibus fuperioribus.^itereptNNa fonoyet mctu iio 
lito.impcbitafuga/ 

Ein marius(vti ceperat) in fyiberna profici= 
fcfyiWque propter cSmeatu in oppibis ma~ 
ritlmisagere becreuerat.Ne^ tame victoriayfocors 
aut ifoles factus .feb paritcr*at? in cofpectu fyoftiu 
quabrato agmine icebere * Sylia cu equitatu apub 
extimos. i fimftra parfe aulus maulius cu fubito- 
ribus et fagittariis* preterea col;ortes liguru cura 
bat.primos z cxtremos cu expebitis manipulis tri 
bunos locauerat.Perfuge minime cari.et regionu 
fcietjffimi^oftiu iter expiorabat Simf colui quafi 
nullo fpofitoioia prouibere«apuboes abeffc.lauba 
re et icrepare meretcs.ipe armatus Itetufqj* ite mi 
lites cogebat neqj fecus/atcp iter facereycaftra mu* 
nire^excubitu i porta/ccl;ortes ex legionibus/pro 
caltrisycquites auxiliarios mittere^Preterea alios 
fuper vallu I munimetis locare ♦ vigilia&ipe circu 
ireino tabiffibetia f uturi operis quob ipcrauiffeti 
q> vti militibuf exeq tus cu jperatore lator voletib^ 
eet.zlane marius illbq aliifqj leporib^; iugurtfyni 


bsfli/pubore magis § malo.' exerdtum cbercebat» 
duob multi per ambitione fieri aicbat.alii q> a pu 
cricia eofueta buricia/et alia que ceteri miferias vo 
cactivoluptatifyabuiffet, nifitamcn R.P .abillo 
pariter ac fcuiffimo iperio bene / atq^ becore gefta» 
Igitur quarto benigj bie fyaub longe ab oppibo cyr 
tl?a I vnbig fimul fpedatores citi fefe oftebut . quare 
fyoftis abcffe itelligitur. Seb quia biuerfi rebeutes 
alius ab alia parte/atg omnes ibem fignificabanti 
coful incertus quonamobo aciem inftrueret.' nulfo 
orbine conmutato/abuerfu omnia paratus^ibibem 
operitur.Ita iugurrl?am fpes fruftrata. qui copi= 
as in quatuor partes biftribuerat. ratus/ex omnis 
bus eque aliquos ab tergo fyoftibus venturos. In 
terim fylla q>primum f;oftes,attigeraticofyortatus 
fucs tui matim et §maxime conf ertis equis.ipfe/ 
aliiqj maaros inuabunt . Ceteri mloco manentes^ 
ab iaculis eminus emiffis / corpora tegere . et fi qui 
m manus venerattobtrucare.Du eo mobo equites 
preliaretur; Boccbus cum pebitibus quos volux & 
hus eius abbuxerat.'nec| in priore pugna in itine- 
re morati/affuerant/poftrcma romanorii acierfrK 
uabut. Tum marius apub primos agitabat.' q ibi 
iugurtba cum plurimis erat.Dein numiba/cogni 
to boccr)i abuetuicla cu paucis ab pebitcs couertit» 


. MM MIJIIM 1 MM llll MII llll lllllllll MM 

cm 1 3 10 11 12 13 14 15 


. J ' Ibi^tit^Cna apubftumatiaioqui bi&erat)cxck= *, ^Z-*S 
mati noftros fruftra Ducrnare.nauloafp mawfi (u*5*f; 

:en pv££ 
-- ^v . r"^'-» «"« ^wjie uccii j peoite no»ro*v A> ^ ^*- 

ff^entauer^UuQb vbi milites accepere.'mactis a ' - E&M 

tr^t^Ri/7lK nugi terr|tuV;fimuIq5 barbati^." - -**" 

ianos acrius iten= 

•f ' 4 -r<w * «^ ' i-cum fyllaCprofli --£T£L, i.c-6. 

gatisj^quos abuerlu leraOrebiesiafi Iateie mau ^ , . >- J^ 
ris .currit . Boccl^ ffati fnerftjg, gSt iugurti;a bu «gvj 

S L 
a*: i %+ ^ I • r .ocabi.capi. equj atc^iriafligu^Kmuiti 

TSP» a f$S&arf & s«^ p# -^ q«fc» 

^"',iSW f r n cocibere.Poftreino oia/ 
qua vifas erot7c6rtrataYelis.armis.cabaueribus.et 
inter ea frumus ifecta faguine; 

Oftea lori coful tjaub bubie iavktor perue 

*it i oppibum cyrtfam . quo.iitio profectus 

interiberat.Eo poft biem qumtum quo iterum bar 

bari maie pugnauerant/ legati a Boccfyo veniunt. 


3 regis verbis ab mario petiuere buof tjfibiffimos 
ab eu mifteretivclle be fuo et ,P,R. comobo eu i;is 
&ifferere*llle ftati L.fylia* et aulu mauhu ire ius 
bet* Qoii qicp acciti ibant*' tame placuit verba apub 
regefaceyeiingeniuautabuerfuflecteret/autcupi 
bu pacxs vefyemetius acceberet.Itag fylla cuius fa 
cubie non etati a maulio coceffiWpauca verba fjuiuf 
cemobilocufuseft^ 

j Ex boccfye magna nobis Igticia cft/cu te ta- 

JL__1 le viru bii monuere»' vti aliquabgoace^^ 

* - ^Ml5 matfes^neui^ ojrfmul/ cu peffimo oiiftxu$~ 

rffja mifcebo(c6macuIares.fimyl nobis bemeref 

rba neceffitubin^patiter fe errantem/et iliufce 

jT^ flK <j ^ r lerauffimupelrl6qui*AbljocP*R.. iam a prlcipio *_ v ' '** .u ^ rv ,,<?**• 
oportunior,amicicia noftra. primu !q> pro : 
^ 
n— **y*— -*J.\>»* ^f^-T 1 - pnamo piacuiuer 

f ecto ex P»R. ab r;dc ^epua multo plura bona ac= 

' r :1 •5 J^tSepffffW/^ mala perpefiua efles.feb quonia fyuma; 

"* V rr*^ narii remm pleratj fcrtua regit. cui fcilicet placu* 

it /et vim et cjvam noftra te experiri.nuc quoniam 


.&--*»*- 

\ ^ -* «■ i fc 


■J MM 1 1 1 II II II llll (III llll lllll llll lllll llll 

cm 1 >:• b 10 li 12 13 14 15 
i \ uK a per illam licct feftina atoj vti cepj^ijp^-^c . AMt 
it^ojjprtuna fyabes^quo facriius crrata /officiislu 
peres.Poftremo f;oc in pectus fuu bimitte* nung- 
.P.R»beneficiis victum effe .Nam bello quib va; 

leat/tutefcis. 

D ea Boccr/us placibe /z beigne / fimul pau- 
a pro belicto fuo vcrba f acit * fc non r/oltih 
'animo.Tebregnum ob tutanbum arma cepiffe.Na 
numibie partem vnbeiugurtfyamcxpulerat.' mre 
belli fuam factam. cam vaftaria mario/pati ncqui 
uiffe.Pretereainiflisantea romam legatis repulfu 
abamicicia«Cetcrum vctcra omif tere/acf um Ji pcr 
marium liceret/lejjatos abfenatum miffurii.Dein 
copia facfaianimus bat bari ab amicis flexus.quos 
iugurtfya (cognita legatione Sylle/et Maulii)me; 
tuens/ib quobparabatur/bonis corruperat/ 

-^l |3^rius interea cxercitu/ in fyibernaculis com 
/K^S pofito/cum cxpebitis coljortibus / et parte es 
/ qoitatus prof icifcitur in loca fola/obfeffum turrim 
regiam/quo iugurtlja prof ugas omnes prefibium 
impofuerat.Tu rurfus Bocdfyus flectitur erga rp-- 
manoe/feu reputanbo que fibi buobus preliis euo 
ncrant .' feu abmonitus ab aliis amicis quo incor- 
ruptos iugm tba reliquerat i ex oml copia neccffa= 

rioru quinqj belegit^quotu ct fibes coglta.' et ingc, 

4 4 

1*1 
n 


nia valibiffima erant.eos ab mariu/ac beinbe fi pla 
ceat/roma legatos irc iubet.agenbaru reru/et quo 
cuqj mobo belli coponebi/licentiam ipfis permittit 
jOIi maturc a& tyberna romanoru proficifcuntur* 
Deinbe in itinere a getulis iatronibus circuuenti/ 
Ipoliatiq; / pauibi finc becore abTyllam profugiunt 
que coful i expebitiane proficifcens/pro pretore in 
caftrjs reliqucrat.Sos llle n5 pro vanis i$oftib$ vti 
meriti eratifeb accurate ac iiberalitcr Ijabuit. Qua 
re barbari / ct famam romanorum auaricic f alfam 
et fyJIam ob munificentia in fc amicum rati.Nam 
ctiam tum largitio multisignota erat* jMemo mu 
nificusputabatnr/nifi pariter volens.bom omnia 
in benignitatefyabebantur, Igitur queftgri man^ 
bi ta poccfyi patc f aciuntjimul ab eo pctunt Ivti fau 
tor confultorqj ftbi aflit.Gopias/fibem/ magnitu= 
bincm regis fui/ct alia que aut vtilia/ aut beniuo= 
lentieelfe crebebant i oratione extoIlut.Dein filla 
omnia pollicito / boctt quom apub Marium / item 
apublenatum verba facerent/circiterbies.xl.ibibe 
opcriuntunMarius vbi inf ecto quo intenberat ne 
gotio/cyrtfyam rebit.ct be abucntu legatorum cer- 
tior factus eft. eofq? ct fyllam ab vtica vcnire iubet 
Item L.belienumpretorem»preterea omncs vn=» 
bicj, fenatorii orbims.quibus cum manbata tJoccl;i l 1 . ■ :l 


.— ^ 4 I ■ 


\ . i 

t s-r 


cognouit. in quibus legatis romam poteftas eunb"i ^ 

lit.ct a confule intci ea inbucie poftulatur . £a fylle J* 

et plerifq? placuere.pauci ferocius becernunt/fc^ i= r 

gnari rcrum bumanarum .quc f luxe et mobiles fe w- ■^ iYl ^ 

per .'in abuerfa mutantur. Ccteru mauri impetra* 

tis iomaibuB rc-bus .'tref romam prof ectiVcu gnero 

octauio rufone/qui queftor in africa ftipenbiu por 

tauerat. buo ab regem rebeunt.8x J?is Bocctjus cu 

cetera.' tum maximc benignitatcm et ftubiu fiHe \i 

bens accepit.Romecj legatis eius poft§ erraffe re= 

gem i et mgurtfye fcelere lapfum bepJorati fut/ami 

ciciam et febus petenfibus/ l;oc mobo refponbetur 

Senatus et.P.Rbeneficii/etiiurie memor eefop 

let . Ceter u boccfyo quoqi penitet belicti l gratia fa= 

cit.f ebus et amicicia babutur/quom meruerit? 


i "T -v. /j( I Vis rebus cpgnitis i boccftus per fras a ma= 
' V^Uio petiuit/ vti filla ab fe mitteret . cuius ar= aI ■ / V/L 
bitratiH comunibus negoriis cofuleretur. Is nufe^ «% < £ 
fus cu preubio equitu ac pebitum . item f unbito^ - „ 

rum/etbaleatorum.Pretei:eairefagitarii/e|cos 1 ', * 

Ijors peligna cum velitaribus armis / itineris pros " 
cerabi caufa.neq? fyfl fecus /atq? aliis armis .'abucr 
fum tela lpoftiuCq» ea leuia fuOmumti. Seb in itie 
nerequintobenigoie Vofuxfilius Bocdpi repete 
T= in campis patentibus cum mille n5 amplius equi* 
tibus/fefe oftenbit.qui temcrc et effufe eutcs.'fyl= 
le onibufq? aliis/et numeru apliore/et fyoftile me= 
tu efficiebant.Igitur fc quifqj expebire. armaat$ 
tela temptare/intenbere.Timor aliquatus.febfpef 
amplioWquippe victoribus/ef abucrfum eos quos 
fepc vicerat* Interim equites exploratu premiffi/ 
vti erat quietam re b?nuntiant . Volux abuenies/ 
queftore appellat, bicit<$ fc a patrc boccfyo obuiarn 
illis/fimul et prefibio miffu.Deinbe per eu et pro s 
ximu bkm finc mefu/coniuncf i cunt. Poftubi ca= 
fira locafa/ef biei vefper erat/repenfc maurus iccr 
f o vultu paues/ab fylla accurrit.bicitcj fiti ex fpc « 
culatoribus cognitu/iugmtr;! l?aub procul ateffe. 
Simul/vti noctu clam fccu profugeret/rogat/ato; 
bortatur.IIle animo ferori negat fctotieas fufum 
numibam pertimefcere.virtuti' fuoru lalis creberc 
Stja frcerta peftis abeffet/manfuru potius.'§C pro 
bitisfuis quos bucebaf)turpi fuga/incerfe/ac for 
fitanpoft paulo morbo Iteriture vite parceret.Ces 
teru ab eooenunonitus vti noctu proficifcerefur / 
confiliumapprobat. acjtatini milifes cenatos effe 
in caftris/ignefqs ^creberrimos fieri l beibe prima 
yigilia filetio cgrebiiubet.Iamcg nocturno itineft 
f effig omnibus / filla pariter cum ortu folis caftra — fl^ \\\\ 1 1 1 II II M llll llll llll llll llll llll MM 

cm 1 8 10 11 12 13 14 15 ~*m 4 i 


VT^ ^ rcetabatur. Cum equites mauri nuciant ingurtr;a, 
cireiter buu milium interualio ante eos confebiiTe . 
Quob coftcj aubitum cfUtum vero ingens metus 
noftros inuabit/erebere fe probitos a voluce/et in^ 
fibiis circuuentos.J^c fuere quibicerent manu vU 
,bicanbum. neqj apub illurr/tantum fcelus inuftum *f~r~J ,ir 
relinquenbu.^vt fylla g>S'eabem eftimabat/tamcn ■j 


ab iniurxa mauru probibet.fuos bortaturV vtifor^ 
tem ammum gerant.bepe atea paucis Itrenuis ab uerfus muftitubinem beue pugnatum /quanto libi 
in prelio minus peperciffenf ♦ tanfo f utiores fore. 
nec quenqi becerequi manusarmaUeiit/ab lermia 
pe&tibus auxilium petere^et in maximo metu nu 
bum/et cecum corpus ab Ijoftes vertcre.Deibe vo 
luccmCquoniam l^oftilia faccret/maximu ioueobs 
teftatur / vt fcelerjs/atq? perf ibie boccfyi teftes abef= Kk t^ii miiivyinyyiv miiHM«ww "iHvj*^ WMAMV4IHH «** 

gut tf;e . y cui vibciicct fpeculati iter fqumcoanitum 
effet.Ceterum quonfam neqj ingenfem muftitubi= 
nem fyaberjet l ct fpes opefq? eius ex pre fuo penbes 
rent/crebcrct illum nicljil palam aufururo/cu jpfc 
filius teftis abeffet.Quarc optimum fariu viberi.' 
per mebia eius caftra palam tranfirc.fefe(vei prc^ 
nuflis/vel ibibem reIictismauris)foIum cum fylfa • l.ur 


iturum.EaresCvti intali negotiofotet)probata.ac 
ftJtim profecti lut que quomf be improuifoacabe 
rantibubio atqj t;efitante iugurtfya /in columes trl 
feunf.Deinbe paucisbiebus quoireintenbcrant,' 
icruentu eft; 

Ei cum Bcccljo numiba quiba Afpar noine 
multum/et familiariter agebat fe/premifiuf 
a mgurffya.qui poftq» fyllam accitum aubierat/ora 
tumct fubbole fpeculatu boccfyi cofilia ierat .Pre 
tcrca Dabar maffugrabe i ilius/ex gete mafmiffe/ 
ceterum materno genere imparC Nam matcr eius 
ex cocubina orta erat)m3uro ob ingenii multa bo? 
na carusacceptufqj.Quem borcf)us fibem effe ro- 
manis multis antea tempeftatibus expertoslillico 
ab fyllam nunciatummittit/paratu fefe facere que 

P.R.vellet.colloquiobiem/locum/tempus/ ipfe 
beligeret/confulto fcfe omnia cum jllo integra r;a= 
bere. neu iugurtfye Iegatum perf jmefceret/quo ref 
comunis licentius gereretur.Ham ap infibiis eius 
aliter fibi cauere nequiuiffe.Seb ego coperior boc 
cfyum magis punica fibe/ q> ob ea que prebicab3f / 
fi nul romanos / et numibl fpe pacis acciuiffe.mui 
t aqj cum animo Fuo voluere foiifum i iugurtfyam 
ronunisian ilh fylhm trab?re.Iibibincm eius abs . 
uerfus nos^metam-pro nobs fuafuTe.Igitur fylla 
* I tt * 


« 


I 


refponoit/pauca^e coram^fpare locuturum . Cete^ 

ra occulte/ nuflo^ant.^pauciramis prefentibus.fi; . ^ | 

mulebocctquef&irefponberentur. PoffcJ Cficutt^' / ^ 

4- ret.Tuncrcx(vtipreceptumfuerat) poftbiem.x, 

rebire iubet.ac nic^il etiam tunc becreuiffe.'icb illcffe , AV1\' rpretes aoniDenfur.yreferea oabar iternutius ///\J 
tus vir iurat ex fentencia ambobusMc ftatimi?^ 
icmcemt; , T^tft**** 

nq> ego tafuS lum fbre/ vti rex maximuB 

■-•- _L-_.__t--._-_.. , - . ./iif-" 
r w § ■ T — ^^ ~ ^^ ^ ■ i #»-»._■ v ^ ** ^pv « * A^__f 

biereffonfurum, Deinbe ambo f fua caftra bigr cf 
fifuntr_7 -r , D _ j.-u^j,*' 

vbi pler uncj noctis proceffit i tylU a Boc= 
?djo occulte aceerfitur . ab vtroc| fibi^ltjjirm ^ 

ferpretesabl)ibenfur,.Preter€aoabarfternutius , Ti 
ianctus virTura^" r-^fc&6rA_lL l.._ , *_ ,, J -fc-H* 

fi 

k Vngi ego wws luin loie* vu rcs nidxjmuif 44,- 

_^ ., f !_*^c terra.Vet omnium quognoui/^iuato 

^omim grafia "bebcre . £t m£ l; ercle filla anf e cogni 
tum /multis orantib^ /aliis vltro egomet ope tuji. 
nullius inbigui.ib iminutu cJJe/quob ceteri bolcre 
fplent.ego letor.Ffetrniefyi prcciu aliquabo egu 
iffe tue amicicie/qua apub animu rneii nil;il carius 
fyabeo.Ib abeo experiri licct. arma/virps/pecunia 
pofircnip gcquibaio lib^fume/vtere.et quo3b vi 
ues.' nucj tibi rcbbita gra^ putaperis ♦ feper apub 
rae itegra eritvDenicj nicljH mffietc fruftravoles 

w <1 Nam(vt ego exirtimo)reo;em armis/cp munificen 

v tia viRci^sHa^iWum.CetcmmbeP.R.ve 

j ftra cuius curator buc millus es paucis accipe.fcjel 

fVW lum ego P.R» negg feci i necg factum yngj vojui. 

> ^ -Fines roeos abuerfum armatos armis tutatus Jum 

\ ^ j p3> omitto .' quanbo vobis ita placet*(3erite vti vul^ ? 

^i ^tisxontra iucrurtbam bellum.Ecro flumenmulu= 

cbatn quoaiater me z miciplam/no earebiar.neqi 

. <■ mtrare iurt urtbam linam^ i-ref erea Ii quip me vo^ 

£ / bihibtgj 

* * jl ce et 04; communibus rebus mulfa bifleruif ♦ 

eniqj recji patefcciUcp polliceatur,/ fenatu et P. 
R.Cquoniam armis amplius valuilfet) no in gra= u petiuerjsifyaub rcpulfus abibis/ 

ja fylla pro f|breuiter et mobice / be pa= 5 ?& ^ f. 

t; I 

fii ptu elleiquOnfam copiam iugurtf)eljaberetiquflrn # 
fi romanis trabibilfet fore / vti illi beberetur cppfu 
rimum amicicie.febus.numibie partem quam nuc /. 
peteret.' tame vltro abuef ura . Rcx primu negare.i H 
agitare coijnacd^/affmitatc.preterca febus iterug g 1 

4 1 (" niffe-ab l^pc metuere/ne fluxa fibc vfufrpopularm 
>. \ -fvj 'alas abuerteret quis^et iugurtfja carus * z romani 
J""j mujlferan^. Deniij fepius f atigatus i leniter ef 
?T* * ex/voluntate iylie omma lcfe facturum promiftit. 

— t 

J 
4 i 
I 

-4. 

4 Geteru ab fimulaba pace cuius numiba befelfus bel 
lo/auibiffimus eratique vtilia vifa funt/ coftitufit, 
Ita bqIoco,mpofito bigrcbiutur/ 

eTfexpoftcrobie afpare iugurtbe legatu/n* 
apellat ♦ bicitq; fibi per babarcm cx fylla co= 
gnitu poffe cobitionib^ bellum coponi.qobrem re 
gis fui fententiam exquireret ♦ Ille letus in caftra 
iugurtfye proficifcitur. Deibe ab illo cucta eboctus 
properatoitinere/poftbiem octauum rebitab boc 
cljnmUt ei nutiat iugurtfjam cupere omnia que I? 
perarentur facereJeb mario paru confibere. Sepe 
antea cum imperatorib^ romanis pacem couctsm 
fruftra f uiffc . Ccterum boccfyus fi ambobus con= 
fultumM ratam pacem velletibaret opera/vti vna 
ab omnibus quafi be pace in colloquiu veniretur» 
ibiqs fibi fyllam traberet. cum talem virum in pote 
ftate Ijabuiffet/tunc forc/vti iuffu fenatua/aut po^ 
puli febus ficret ♦ Neqt l;omine nofcile nofua igna 
uia/feb ob rem publicam in fyofiium poteftate.'re= 
lictu iri*Hec maurus fecu ipe biu volues.' tabepro 
mifit.cetcm bolo/a vere cuctatueiparu coperimuf 
Seb pleruq? re^ie voluntates vf vei>emetes/fic mo 
biles/et fepe ipe fibi abuerfe.Poftea tpe 7 loco cofti 
tuto i colloquiu vtijbe pace veniretur 'boccfjus fyl= 
ja mo i mo iugurtl?e legatu[appellare#beigne t ere 


*Hfe 
M~(- >U« loe atribobj polliccri.llli pariter IgtiUc fpei bonc 
pleni efie. Se<>nocte ea que proxima fuit atc biem 
colloquio becrctu/maurus abljibitis amicis.'acfta= 
tim immutata volutate/ceteris remotis.' bicitur fe 
cum ipe multu agitauilfe^ vultu colore/motu cor= 
pons pariterq^mojMrius.que IcUicet lta tacrente 
ipfo occuitaifeiet oris immutacone patefeciffeVTa 
» men poftremafyjla acccrfiji-i iubet.ct ex illius fe(e= 
cia numibe infibias tenbit.Deibe vbi bics abuenit.' 
ct einueiatu eft iugurtbam bauo procul abefle.^xu 
paucisamicis/cf queitore noltro/quan obuius tyo 
noris cauia / procebit in tumulfum Facilimu vifu i 
fibiatibus. Eobem numiba cu plcrifq; neccflariis ftj 
is lcrmisCvti bictum erat)accebit* 7%c ftatim figno 
fcato.' vnbiqs fimul ex ifibiis luabitur. C.eteri ©btru 

cati< iugjurtljajylle vichls trabitur ♦ et ab eo ab oia* 
nu Sebuctus cTtX, f ^ • ,, ,, U 

3r ibe tempus abuerfu gauos a bjicibus nq= 
1 


),< k ' i ■ 
7- • f 

^vi* -»»-l^, v pro falute,'not>ro gloria certare .) 
b poftcjj in numibia bellum confcctum / et 
iugurttya vinctii abbuci roma nuciatum clU •i*i "**» S-** 4*?4mWTr*H 

MM Mll llll llll llll llll llll llll llll llll 

cm 8 10 11 12 13 14 15 16 
marius conful abfens facfus eft.ef ei becr efa proui 
fia gallia e.ifgj halen.ianuarii magna gloria conful 
triumpbauit.Sa tempeftate fpes; atc| opes ciuita= 
tis in iilo fite fut/ 

G.Crifpi Saluftii be bellolugur tfyino liber finit? 

(Jlmpreflus parifius i vico fancf i iacobi in 

interficmio follis vinbis, Mil.cccc.k&x, 

(jDe morfe iugurtfje biffieon; 
Quicupis ignotu/Iugurtfye nofcere let 
(JTarpeie rupis/trulus ao ima ruif , 
Que fegit Jljec cefpes mubi fuit ipius f)ofpe' 
{/Dilexit rabicm non fyabeat requiem/ 

Quos bellona viros olim cocufferif armisi 
<£Egrecu'e crifpus biflerit t)oc opere» 
Quifquis amas igitur nuc bello ftrenuug effe/ 
(f £x crifpo bifcas fbrtia facta fequi. 
Sin magis oblectat ovnate copia ianbil 
ClRectiloquus fias crifpus vt lpe fuit» 
ftbfte percupit ib prcdara lutecia/que u'c 
{[Hos prope oiuina perpolit arte libros/ 

Frajru ceoe mabes numibaru rctor iniquus/ 
(]Hoftis item rpme pulfus ab a*ce tmtf 


,; r ^9 


^K 


cm 3 III 

10 11 12 13 14 15 II 
16 I 

4 - 

cm 1 7 8 10 11 12 13 14 15 
cm 1 7 8 10 II 12 13 14 13 T cm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
cm 1 V 8 9 10 11 1 13 14 15 


i 

cm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 cm 1 6 llll 
JT^l 

8 9 10 11 12 13 14 15